European Schoolnet Academy blickar framåt

I december förra året, i samband med den årliga konferensen EMINENT, presenterade Europeiska skoldatanätet sina planer på att starta öppna kurser på nätet för att hjälpa lärare att dra nytta av den digitala utvecklingen i sin undervisning: European Schoolnet Academy.

Under våren arrangerades pilotkurserna Future Classroom Scenarios och Innovative Practices for Engaging STEM Teaching (no, teknik och matematik), som sträckte sig över sex respektive åtta veckor. Experimentet föll väl ut, och European Schoolnet kommer att fortsätta med verksamheten framöver. De båda pilotkurserna ges nu för andra gången och under hösten och vintern är det dags för nya kurser.

Ett viktigt skäl till att Europeiska skoldatanätet drar igång den här satsningen, är att man i en rad olika EU-projekt undersöker hur it rent praktiskt kan integreras i undervisning och lärande. iTEC, Future Classroom Lab, Living Schools Lab, Pathway och GO-Lab är några exempel. eTwinning, som pågår sedan 2005 och numera ingår i Erasmus+, visar också tydligt på värdet av att lärare samarbetar, utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Det finns, med andra ord, en gedigen erfarenhetsbaserad kunskap kring hur digitala medier kan förenas med didaktik och pedagogik, som man gärna vill sprida vidare till lärare, skolledare och andra relevanta yrkesgrupper i skolan.

Ett annat viktigt skäl är att it ännu inte blivit en naturlig del av vardagen i skolan bland EU:s medlemsländer. Undersökningen Survey of schools: ICT in Education (ESSIE), som publicerades för drygt ett år sedan, visar tydligt att utvecklingen går trögt. Mellan femtio och åttio procent av eleverna i Europas grundskolor och gymnasier använder aldrig it i undervisningen och de flesta lärare menar att de har för dåliga kunskaper för att dra nytta av teknikutvecklingen.

Detta behöver ändras nu när EU:s handlingsplan: Opening Up Education, som jag skrev om förra året, har trätt i kraft. Här betonas att samhället utvecklas och förändras i en snabb takt. Skolan kan därför inte fortsätta att släpa efter. Men tekniken i sig är inte tillräcklig för att den pedagogiska utvecklingen ska ta fart, konstaterar Europeiska skoldatanätet. Lärarna behöver både reflektera kring sin egen praktik och bygga vidare på forskning och andras praktiska erfarenheter för att komma vidare. Dessutom räcker det inte med teoretisk fortbildning, utan det krävs att de nya möjligheter tillämpas och prövas i praktiken.

Kurserna på European Schoolnet Academy bedrivs som MOOC, det vill säga öppna kurser utan universitetspoäng där de kollaborativa och praktiska inslagen är viktiga.

Just nu finns det en hel del MOOC-kurser som är relevanta för svenska lärare. Jag har nyligen skrivit om ICT in Primary Education: Transforming children’s learning across the curriculum, som arrangerades av UNESCO IITE och Instititute of Education på London University, samt om EDOOC – ett ideellt initiativ för svenska pedagogers öppna och kollaborativa lärande på nätet. Digitala skollyftet, ett informellt fortbildningsinitiativ som arrangerades av föreningen Skollyftet förra hösten, är ytterligare ett exempel. I höst kommer Wikimedia Sverige att arrangera en MOOC som visar hur man skapar och driver en MOOC i Wikiversity, Wikimedias plattform för öppna kurser och fritt undervisningsmaterial.

De teorier och modeller som presenteras på European Schoolnet Academys kurser ska kursdeltagarna tillämpa i praktiken, och de ska även dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter till varandra. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, videos med autentiska undervisningssituationer och gruppdiskussioner. Varje kurs innehåller ett antal självständiga moduler som sträcker sig över en vecka och som beräknas ta två till tre timmar att genomföra.

Den som genomför hela kursen kan få ett digitalt kursintyg av European Schoolnet Academy, och till varje modul finns en digital badge som är kompatibel med Open Badges.

Utvärderingarna av de båda pilotkurserna visar att en stor del av de som anmälde sig även fullföljde, och de allra flesta var mycket nöjda. Totalt deltog ungefär tretusenfemhundra pedagoger från sextio länder.

Femtiofem procent av de som påbörjade Future Classroom Scenarios slutförde kursen, medan fyrtiosju procent av de som påbörjade Innovative Practices for Engaging STEM Teaching gick färdigt. Omkring nittio procent av de som började med en modul genomförde den också, vilket är ett mycket bra resultat. Enligt utvärderingen av Innovative Practices for Engaging STEM Teaching, började sjuttioåtta procent av deltagarna att undervisa på nya sätt under kursens gång och åttiotre procent konstaterade att de lyckats höja elevernas motivation och intresse.

I oktober startar en kurs i hur undervisning i datorkunskap för äldre elever kan se ut och en om datorspel i undervisningen. Månaden därpå startar en kurs om undervisning och lärande av 21st century skills. Efter årsskiftet kommer kurser om plattor i undervisningen, datorkunskap för yngre elever samt undervisning i kreativt tänkande.

European Schoolnet Academy kommer efterhand att publicera mer information om kommande kurser.