Pedagogsajter i Sverige satsar framåt

Det har blivit allt vanligare att kommuner och andra offentliga aktörer skapar redaktionella webbplatser som visar hur kommunens eller regionens pedagoger arbetar. Pedagog Stockholm, som drivs av Stockholms stad, startade 2010 och har fungerat som modell för satsningar på flera andra håll.

De pedagogsajter som nu växer fram vill gestalta den vardagliga undervisningspraktiken ute på skolorna och stimulera till pedagogiskt nytänkande, samarbete och kunskapsdelning. Integrationen av it i undervisningen är i regel ett centralt element. Forskningsprojektet Unos uno pekade bland annat på betydelsen av att fungerande arbetssätt dokumenteras och sprids till alla skolor i kommunen. Här kan pedagogsajterna säkert spela en stor roll.

Det handlar både om större kommuner, som Malmö, Sollentuna, Örebro och Huddinge, mellanstora, som Östersund och Kungsbacka, och mindre, som Stenungsund, Svedala och Öckerö.

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna, som är Högskolan Dalarnas regionala utvecklingscentrum, ansvarar för Pedagog Dalarna som omfattar ett trettiotal kommuner. I Värmland driver regionens kommuner samt Åmål tillsammans Pedagog Värmland, som medfinansieras av Karlstads kommun och Region Värmland. Pedagog Skåne Nordväst är ett nystartat samarbete mellan de elva kommuner som samverkar i Skåne Nordväst.

Ekonomiska resurser och ambitionsnivå varierar, men samtliga webbplatser strävar mot samma mål och kan dra nytta av varandra. Ett löst samarbete har vuxit fram under de senaste par åren, och nu börjar det anta lite fastare former. Den öppna Facebook-gruppen Pedagogsajter i Sverige fungerar som en viktig samlingspunkt, och ibland ses man även bortom tangentbord och skärm.

2012 och i år möttes de som hade möjlighet på SETT, där man förde övergripande resonemang kring kunskapsdelning och samarbete. 17 september samlades ett tjugotal representanter för olika pedagogsajter i Göteborg för att resonera kring hur man tillsammans kan hantera möjligheter och utmaningar. Träffen arrangerades av Center för skolutveckling, som inväntar besked om att starta en förstudie om en pedagogsajt för Göteborgs stad.

Igår bytte jag några ord med Mats Larsnäs, it pedagog på Fjärås-Gällinge pedagogiska enhet, som ingår i redaktionen för Kungsbacka delar och som var med i Göteborg.

– Träffen var upplagd som en knytkonferens, ungefär som Edcamp och Teachmeet. Vi kom överens om frågor och teman som vi ville diskutera och delade sedan in oss i mindre grupper. Det var trevligt att träffas och det är intressant att se hur verksamheter växer fram och utvecklas. I en del fall är det kommunen eller regionen som satsar medvetet, i andra fall rör det sig om eldsjälar inom en kommun som försöker få ihop finansieringen.

I en grupp diskuterades hur man får till ett bra innehåll på webbplatsen, hur man får pedagogerna att dela med sig av sina erfarenheter och hur man engagerar läsarna. Alla var överens om att en redaktion är nödvändig och att ekonomin sätter ramarna för vad som är möjligt. När lärarna medverkar med eget material, är det för det mesta som bloggare. Tröskeln är låg för skribenten och läsaren får en informell, konkret och levande inblick i vardagen.

– Trots att pedagogsajterna strävar efter interaktion och även använder sociala medier flitigt, blir det mest envägskommunikation. Men samtidigt är det svårt att följa hur texter och filmer delas och diskuteras i olika sociala medier, så antagligen är kommunikationen kring materialet betydligt större än vad som går att mäta på ett enkelt sätt. Interaktionen på själva webbplatsen och tillhörande konton i sociala medier brukar dock vara ganska begränsad.

En annan grupp pratade om hur man kan få in aktuell forskning bland det redaktionella materialet. Här är det särskilt större pedagogsajter, som Pedagog Stockholm och Pedagog Malmö, som är intresserade, eftersom de har de redaktionella resurser som behövs för att gå på djupet. Men även flera mindre vill kunna knyta an till aktuell forskning och ge en inblick i rön som har betydelse för skolan.

Behovet av att bygga en resursbank för skolans ämnen togs upp i en grupp. Tidigare erfarenheter visar dock att det inte är alldeles enkelt att lyckas med detta, påpekar Mats Larsnäs.

– Tyvärr blir det ofta tråkigt och torftigt och man riskerar att försöka uppfinna hjulet igen. Här gäller det verkligen att tänka igenom syfte och primära mål med pedagogsajten ordentligt, så att man inte svävar ut för mycket kring innehållet. Det går ju inte att göra allt.

Visioner och framtid kring pedagogsajterna diskuterades också i Göteborg. Här var bland annat frågan om hur man kan dra nytta av varandra en viktig punkt.

– Ett större samarbete när det är konferenser är säkert en bra idé. Alla behöver ju inte skriva reportage om samma föreläsning eller presentation, utan istället kan vi dela upp oss och hjälpas åt att täcka in det som är väsentligt. Inför nationella prov och liknande, kan vi också hjälpas åt att fokusera på relevanta frågor och områden. Kanske kan det också vara en bra idé att ha en gemensam webbplats där allt innehåll från de olika pedagogsajterna går att nå?

Ett gemensamt problem för de allra flesta pedagogsajterna är att det är svårt att nå ut och få genomslag i den primära målgruppen: pedagoger, skolledare och beslutsfattare i den egna kommunen eller regionen.

– Det gäller att jobba hårt och målmedvetet för att nå ut. Bland annat handlar det om att mejla skolledare och verksamhetschefer när något som rör deras verksamhet tas upp i en artikel, film eller blogginlägg, så att det uppmärksammas och snacket kommer igång. Pedagog Malmö arbetar strategiskt med detta, och det kan vi andra dra lärdom av. Det är viktigt att kunna visa vad som händer till alla som är berörda. Pedagogsajten behöver lyftas fram i alla möjliga lämpliga sammanhang, så att de som jobbar ute i skolorna ser att den finns och har ett innehåll som ger nytta i vardagen.

Representanter för pedagogsajterna kommer att träffas igen i Karlstad lite senare i höst. Alla står inför liknande utmaningar, och med gemensamma insatser kan man övervinna hindren och komma vidare.

– Flera av pedagogsajterna, bland annat här i Kungsbacka, har startats av eldsjälar på eget initiativ. Men för att det ska fungera på längre sikt krävs att kommunen, regionen eller någon annan offentlig aktör kan engageras i arbetet, om de inte är med från början. Den här typen av satsningar kan i längden inte drivas ideellt utanför arbetstid. Det är också viktigt att ha ett samlat syfte och mål för pedagogsajten och att se till att alla gör sitt bästa för att uppfylla det. Sist men inte minst gäller det att synas utåt och att försöka se till att det som publiceras får ordentligt genomslag i verksamheterna!