Skolutveckling i digital riktning på Irland

I likhet med övriga medlemsländer i EU, arbetar Irland med att utveckla och förändra samhälle och ekonomi i digital riktning inom ramarna för Digital agenda för Europa. Här har skolan och resten av utbildningssektorn en stor och viktig plats.

Sommaren 2013 presenterade Department of Communications, Energy and Natural Resources första fasen av en nationell digital strategi, Doing more with Digital, som sträcker sig över två år. Strategin rymmer planer och insatser för att sätta fart på digitaliseringen av näringsliv och handel, för att öka medborgarnas digitala delaktighet och samhällsengagemang samt för att dra nytta av Internet och den digitala utvecklingens möjligheter i undervisning och lärande.

Det övergripande ramverket för strategin rymmer fyra handlingsområden: tillgång till bredband (connectivity), kunskaper och förmågor (capability), innehåll och tjänster (content) samt deltagande (participation).

En utbyggnad av den digitala infrastrukturen är en viktig del av satsningen på skolan. Innan årets slut ska samtliga second level schools, det vill säga skolor med undervisning från årskurs sju, ha tillgång till bredband på hundra megabit. I samband med detta ser staten också till att alla skolor har fungerande lokala nätverk.

Department of Communications, Energy and Natural Resources och Department of Education & Skills ska även genomföra undersökande studier tillsammans med forskningsinstitutet ESRI. Här vill man ta reda på hur tillgången till bredband förändrar undervisning och lärande samt hur elevernas färdighetskunskaper, motivation, uppmärksamhet och ordning och uppförande påverkas. Vad krävs egentligen för att it och digitala medier ska ge de positiva effekter som förväntas?

En särskild digital strategi för skolan är en annan viktig del av den nationella digitala strategin, och den kommer att presenteras före årsskiftet. Strategin ska dra upp riktlinjerna för skolans digitala utveckling de närmaste fem åren. Som grund för strategin har Department of Education and Skills begärt in synpunkter från olika intressenter, bland annat näringslivs- och intresseorganisationer, och man har också genomfört en enkät bland landets skolor.  Arbetet med den digitala strategin för skolan gick in i konsultationsfasen i början av december förra året.

Enkäten till skolorna innehåller frågor inom följande områden:

 1. Hur planerar skolan för arbetet med att integrera it och digitala medier i undervisningen?
 2. Hur ser infrastrukturen ut idag och vad behöver göras?
 3. Hur arbetar skolan med lärarnas kompetensutveckling?
 4. Vilka behov och krav finns beträffande läromedel och lärresurser som ska motsvara läroplanens riktlinjer och krav?
 5. Vilka möjligheter tror skolan att it och digitala medier i undervisningen kan öppna för?
 6. Vad hindrar integrationen av it och digitala medier i undervisningen och vad behöver göras för att detta ska hanteras?
 7. Vilka perspektiv och erfarenheter finns när det gäller it-användningen i läsning, skrivande och matematik samt inom specialpedagogiken?

Arbetet med lärarnas kompetensutveckling, kollaborativa lärande och kunskapsdelning är en viktig del i avsnittet om skolan i den nationella digitala strategin. Det handlar både om att förstå hur tekniken fungerar, hur den kan användas i undervisningen, på vilka sätt den bidrar till att hjälpa eleverna att uppnå läroplanens mål och hur elevernas lärande ska bedömas och stödjas.

Detta är inte minst viktigt för de lärare som undervisar i Junior Cycle, det vill säga sjuan till och med nian, eftersom en färdighetsbaserad läroplan med tydlig digital inriktning, nya perspektiv på undervisning och med tonvikt på formativ bedömning håller på att införas sedan september. Engelska är första ämne ut och fler följer nästa år.

Syftet med den nya läroplanen är att eleverna under sina sista år i grundskolan ska lägga en god grund för utvecklingen av färdigheter som blir allt viktigare i dagens komplexa, snabbt föränderliga och alltmer digitala värld. Den består av sex nyckelfärdigheter som i sin tur vilar på åtta principer och tjugofyra utsagor om vad eleverna ska kunna när de tar examen från grundskolan.

Här är de sex nyckelfärdigheterna:

 1. Managing myself. Eleverna ska börja förstå och lära känna sig själva, sätta och nå fram till personliga mål, reflektera kring sitt eget lärande och kunna använda it för att hantera sin tillvaro och sitt lärande.
 2. Staying well. Eleverna ska lära sig att leva ett hälsosamt, fysiskt och aktivt liv, utveckla en positiv inställning lärande och utveckling samt hantera it och digitala medier på ett ansvarsfullt, säkert och etiskt försvarbart sätt.
 3. Communicating. Eleverna ska lära sig att uttrycka sig själva, presentera, diskutera och argumentera och att använda it och digitala medier för att kommunicera.
 4. Being creative. Eleverna ska utveckla sin föreställningsförmåga, lära sig att förverkliga sina tankar och idéer, lära sig kreativt och stimulera och utveckla sin kreativitet med hjälp av it.
 5. Working with others. Eleverna ska lära sig att utveckla goda relationer och att undvika konflikter, samarbeta, respektera olikheter och lära tillsammans med andra, med och utan it.
 6. Managing information and thinking. Eleverna ska utveckla sin nyfikenhet, lära sig att samla in, strukturera, analysera och utvärdera information, tänka kritiskt och kreativt samt använda it och digitala medier för att komma åt, hantera och dela information.

Mycket är i stöpsleven på Irland just nu, och det kommer säkert att bli en både komplex och spännande förändrings- och utvecklingsprocess i skolan under de kommande åren.

Jag återkommer i ärendet när den särskilda digitala agendan för skolan har presenterats.