Innovationsupphandling kan skapa nya vägar

Marknaden för digitala produkter och tjänster som är avsedda för skolans undervisning blir allt större. Trots detta har huvudmän och skolor ibland svårt att hitta det som de behöver för att komma vidare med sitt arbete. Kanske kan innovationsupphandling vara ett sätt att lösa det här problemet? Halmstads kommun koordinerar och är initiativtagare till EU-projektet IMAILE, där man under fyra år undersöker om det är möjligt.

Innovationsupphandling går ut på att köparen samarbetar med tänkbara producenter och leverantörer för att gemensamt ta fram och testa prototyper på tänkbara lösningar innan själva upphandlingen sätter igång.  Det engelska uttrycket för den här typen av förupphandlingar är pre-commercial procurement. Tanken är att möjliggöra en upphandling som främjar en utveckling av offentlig sektor, underlättar nya sätt att arbeta och som hjälper näringslivet att förnya sin verksamhet.

EU-kommissionen har under de senaste åren lyft fram det här sättet att arbeta, och man fortsätter att göra det inom ramen för Digital Agenda och Horizon 2020. Här i Sverige har Vinnova bland annat tagit fram en handbok och annat material som ska göra det enklare för offentlig sektor att arbeta med förkommersiell upphandling som bygger på forskning, utveckling och nytänkande.

Igår hade jag ett samtal med Patrik Engström, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad, som arbetar med IMAILE.

– Vi är nog det första projektet kring it och lärande i Europa som arbetar så här. Vår utgångspunkt är att möjliggöra en mer behovsstyrd upphandling. Därför vill vi skapa en dialog mellan säljare och köpare innan upphandlingen startar. Tillsammans med företagen tar vi fram prototyper som motsvarar de krav vi har. När vi testar prototyperna och deltar i utvecklingen, blir det enklare för oss att definiera vad vi behöver. De tänkbara leverantörerna kan också lättare se vilka behov och förutsättningar som gäller inför upphandlingen.

IMAILE är uppbyggt som ett konsortium där Halmstads kommun samarbetar med universitet, forskningsinstitut, universitet, regioner, städer och kommuner i Sverige, Finland, Tyskland, Spanien, Portugal, Österrike och Ungern. Konsortiet samlar kompetenser inom en rad olika områden, alltifrån forskning och utveckling till kunskapsspridning och praktisk erfarenhet av undervisning och lärande, berättar Patrik Engström.

– I konsortiet finns en köpgrupp som specificerar önskemål och krav inför prototyputvecklingen, som beräknas starta till hösten nästa år. Här leder jag verksamheten. Förutom Halmstads kommun ingår staden Viladecans i Spanien, kommunen Konnevesi i Finland och delstaten Sachsen-Anhalt i Tyskland i köpgruppen.

Syftet med IMAILE är att ta fram riktlinjer och prototyper inför en upphandling av personliga digitala lärmiljöer, där eleverna tillsammans med läraren själva kan styra sitt lärande och lägga upp strategier för sin måluppfyllelse. Lärmiljöerna är avsedda för undervisning i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik i grundskolan.

– Skolorna i Europa står just nu inför många besvärliga utmaningar. Ekonomin är pressad på de flesta håll, lärarna har mindre tid för eleverna på grund av kraven på dokumentation och intresset för matematik, naturvetenskap och teknik är på väg ner. Dessutom är den pedagogiska it-användningen fortfarande på en låg nivå, trots att resten av samhället håller på att digitaliseras. Vi hoppas att användningen av it i undervisningen kan komma igång ordentligt om vi får fram produkter och tjänster som bättre motsvarar skolans behov.

2010-2013 deltog Halmstads kommun i det interregionala projektet SMIL-E tillsammans med svenska, danska och norska kommuner, regioner, forskningsinstitut, högskolor och näringsliv. Projektet syftade till att utveckla nya undervisningsmetoder i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik med hjälp av it. Det visade tydligt värdet med att samverka över gränserna och med forskarvärlden och näringslivet, konstaterar Patrik Engström. Erfarenheterna härifrån kommer att vara till stor nytta i arbetet med IMAILE.

– Vårt mål är att skapa förutsättningar för digitala lärresurser som både ökar motivationen och underlättar lärandet. Vi vill kunna skapa personliga lärmiljöer som förenar innehållet med tjänster för elevernas kommunikation och samarbete, lärarnas ledning och bedömning samt kontakterna med föräldrar och resten av samhället. Lärsituationerna ska vara autentiska och vi vill hitta nya vägar för undervisningen som utnyttjar teknikens möjligheter bättre än idag och som kan formas efter elevernas olika förutsättningar.

Halmstad och de andra i köpgruppen vill inte avgränsa sig för mycket på det här tidiga stadiet. Det enda krav som står fast är att eleverna ska kunna följa sitt eget lärande och att läraren ska kunna ge de olika former av stöd som eleverna behöver. Just nu handlar det enbart om matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, men det är inte omöjligt att lösningarna även kan användas i andra ämnen och tvärs över ämnesgränserna.

Redan från början måste den kommande lösningen ses ur ett systemperspektiv, betonar Patrik Engström. Vilka typer av innehåll krävs? Hur ser arbetssätten ut? Hur fungerar kommunikationen mellan lärare och elever och mellan skolan och föräldrarna och med resten av samhället?

– Vi måste fundera och resonera kring vad undervisning och lärande kan vara och hur lärare och elever möts och interagerar. Det handlar ju inte om att ta fram en manick som ger en snabb och enkel lösning, utan om att skapa och stärka pedagogiska metoder och förhållningssätt som fungerar.

Parallellt med arbetet med innovationsupphandlingen arbetar Halmstads kommun och deras partners med att få igång eTwinning-projekt som successivt kan bygga upp en förståelse för de kommande förändringar och göra det lättare för lärarna att tänka i nya banor kring sin undervisning. Det är också ett sätt att förbereda skolorna inför de kommande testperioderna, när prototypen ska provas i konkreta undervisningssituationer.

– Det är förstås viktigt att skolorna involveras i arbetet, men vi måste också fundera på hur mycket det går att testa utan att lärares och elevers vardag påverkas alltför mycket. Det handlar ju inte om att skapa experimentskolor, utan om att testa i liten skala för att se om vi och utvecklarna tänker rätt.

Under resten av året och under våren kommer Patrik Engström och de andra i köpgruppen att tillbringa mycket tid åt marknadskonsultation på mässor och konferenser i Europa. Det handlar både om att visa upp sig för tänkbara leverantörer, att sprida tankesätt och idéer och att ta del av hur andra europeiska kommuner, städer och regioner ser på satsningen.

Köpgruppen arbetar just nu mycket med industriworkshops, samtidigt som man formulerar de interna utvärderingskriterierna och lägger grunden för det egna arbetet. IMAILE vänder sig till grundskolan, men det handlar också mer generellt om hur samarbetet mellan utbildning och näringsliv kan utvecklas och förändras. Innovationsupphandling är ett arbetssätt som kan komma till god användning framöver, tror Patrik Engström.

– När IMAILE avslutas sommaren 2017 ska vi tillsammans med näringslivet ha utvecklat en prototyp som kan ligga till grund fören kommande  upphandling. Vi har fått en bättre bild av vad vi behöver och de som lägger anbud har en bättre förståelse för hur lösningen ska se ut. Samtidigt som vi arbetar med skolutveckling och får hjälp av näringslivet att hitta nya vägar, hjälper vi företagen att tänka nytt kring hur it, undervisning och lärande kan förenas.