Hur ska skolan möta samhällsutvecklingen?

Samhället förändras snabbt av den digitala utvecklingen, men det märks inte i den politiska debatten. Det konstaterar brittiska Nesta, en icke-vinstdrivande och oberoende organisation som verkar för innovation, nytänkande och ekonomisk tillväxt. 7 maj är det parlamentsval i Storbritannien och valdebatten är redan igång. De stora samhällsutmaningarna på längre sikt behandlas dock inte där, utan det handlar mest om traditionella och kortsiktiga frågor, menar Nesta.

I november arrangerade Nesta konferensen Futureshock, där man lyfte fram sex områden som kommer att vara särskilt viktiga för samhällsutvecklingen under de kommande fem åren, det vill säga tills det är dags för val igen:

 1. Mänsklig kreativitet kontra robotars effektivitet
 2. En kollaborativ ekonomi som fungerar bra för befolkning och samhälle
 3. Digital utveckling och patientinflytande inom vård och hälsa
 4. En mer skapande undervisning i skolan som drar nytta av it
 5. En statlig innovationspolitik
 6. Vilka kontrollerar våra personliga data – vi själva eller storföretagen?

Nesta menar att makerkulturen måste komma in på allvar i skolans undervisning och att muren mellan naturvetenskapliga och estetiska ämnen måste rivas ner. Det krävs såväl gedigna teoretiska kunskaper som en väl utvecklad skapandeförmåga för att hantera de utmaningar vi står inför, hävdar Nesta. Därför måste den traditionella fyrkantigheten ersättas av öppenhet för nya perspektiv. Det krävs också mer ämnesöverskridande undervisning som kan ge mening och sammanhang.

Programmering och digitalt skapande ingår sedan september i läroplanen för den engelska grundskolan. Ett viktigt övergripande mål är att skolans undervisning ska lägga en god grund för kreativitet och logiskt tänkande. Här borde det finnas mer precisa mål inom och över ämnesgränserna, menar Nesta.

Flera andra aktörer har också pekat på att mycket behöver göras för att förändra undervisningen i en digital och skapande riktning. I augusti skrev jag om ETAG – Education Technology Action Group, som på uppdrag av regeringen undersöker vad som behöver göras för att gamla former och strukturer i skolan ska ersättas av nya. I oktober tog jag upp rapporten Mapping Learner Progression in Digital Creativity från Nominet Trust. Här tittar man närmare på vad som behöver göras för att för att barn och ungdomar ska bli digitalt kreativa och börja intressera sig för tekniskt inriktade och skapande yrken.

Nesta och Nominet Trust driver tillsammans med Mozilla satsningen Make Things Do Stuff, där man tillsammans med ett stort antal organisationer och företag arbetar för att intressera ungdomar för digitalt skapande. Kanske kan den bidra till att visa vägen?

I Nederländerna har regeringen nyligen meddelat att man vill att näringsliv, organisationer, forskning och allmänhet ska delta i arbetet med att utveckla nästa läroplan för grundskolan. 17 november drog utbildningsdepartementet igång satsningen Onderwijs 2032 (Undervisning 2032), som både kommer att dra nytta av sociala medier och fysiska möten för att samla in tankar och idéer från alla intresserade. Allt material från sociala medier samlas på portalen #onderwijs2032.

Årtalet 2032 har valts eftersom det är det år som årets förstaklassare beräknas ta steget ut på arbetsmarknaden. Vad kommer den tekniska utvecklingen, robotiseringen av näringslivet och det nya medielandskapet att leda till? Vad behöver barnen lära sig under sin tid i skolan för att vara redo för det som de kommer att möta då?

Dialogen med samhälle och allmänhet har redan tjuvstartat, men den officiella starten kommer att ske i januari. Samtalet beräknas pågå ungefär fram till september månad. Därefter startar arbetet med den nya läroplanen, som regeringen hoppas ska vara klar 2017.

Här är de tre huvudfrågor som debatten kommer att kretsa kring:

 1. Vilka kunskaper och färdigheter krävs för att eleverna ska vara väl förberedda för fortsatta studier och för arbetsmarknaden?
 2. Vilka kunskaper och färdigheter krävs för att eleverna ska kunna vara delaktiga i debatt, samhällsliv och samhällsutveckling?
 3. Vilket stöd ska skolan ge till elevernas personliga utveckling? Hur ska det synas i läroplanen?

Skolan och samhällsutvecklingen är även ett hett ämne för EU-kommissionen. I september förra året presenterades handlingsplanen Opening Up Education, som är tänkt att bidra till att förändra skolan och utbildningssystemen i medlemsländerna i en digital riktning.

Den digitala revolutionen måste släppas in i skolan på allvar, menar EU-kommissionen. Det gäller även att stimulera till pedagogiskt nytänkande som verkligen drar nytta av den digitala utvecklingen och att uppmuntra till bedömning och validering av de förmågor och färdigheter som blir allt viktigare i samhället.

För två månader sedan presenterades Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition, som ger en prognos för de kommande fem årens digitala utveckling i Europas skolor och vilka tekniska trender som kommer att få betydelse. Rapporten pekar bland annat på sex viktiga utmaningar av varierande komplexitet och svårighetsgrad som skolorna nu står inför:

 1. Integrera it i lärarutbildning och kompetensutveckling (okomplicerat)
 2. Elevernas låga digitala kompetens (okomplicerat)
 3. Blanda formellt och informellt lärande (komplicerat)
 4. Skapa möjligheter till autentiskt lärande (komplicerat)
 5. Komplext tänkande och komplex kommunikation (mycket komplicerat).
 6. Elever som medskapare i undervisning och lärande (mycket komplicerat).

Imorgon arrangerar EU-kommissionen och EU:s nuvarande ordförandeland Italien högnivåkonferensen Education in the Digital Era i Bryssel. Där kommer man bland annat att diskutera slutsatserna i Horizon Report och vad som behöver göras framöver.

Presentationer och diskussioner kommer att röra sig inom tre områden:

 1. Hur kan undervisning och lärande förbättras? Vilka pedagogiska modeller och arbetssätt behövs i ett digitalt samhälle?
 2. Hur kan den pedagogiska interaktionen mellan lärare och elever stärkas och utvecklas med hjälp av it och digitala medier?
 3. Vad behöver göras för att alla ska få tillgång till en likvärdig utbildning? Är distansundervisning en möjlig väg?

Konferensen är sluten, men allmänheten uppmuntras att delta i diskussionerna i sociala medier före, under och efter konferensen. På Twitter används hashtaggen #EdDigEra för mer allmänna diskussioner, #EdDigEra_quality för det första området, #EdDigEra_edu för det andra och och #EdDigEra_Equality för det tredje området.