Delstater i USA samarbetar om öppna lärresurser

Den här veckan organiserar Open Education Consortium för fjärde gången den årliga Open Education Week. Organisationer från olika delar av världen som arbetar med öppet lärande och öppna lärresurser, arrangerar fysiska möten och webbinarier där de lyfter viktiga frågor och problemställningar. Syftet är att uppmärksamma den utveckling som sker inom det här området och att öka medvetenheten om vilka möjligheter som öppnar sig för såväl formellt som informellt lärande.

Huvuddelen av arrangemangen handlar om högre utbildning, men det finns även några som är relevanta för skolan. Ett exempel är K-12 OER Collaborative, som Cable Green, ansvarig för globalt lärande på Creative Commons, gav en kort sammanfattning av i ett webbinarium igår kväll. Tolv delstater i USA har gått samman för att i samarbete med förlag, universitet och olika organisationer inom området ta fram öppna lärresurser av hög kvalitet som kan användas och spridas fritt. Syftet är att lärresurserna ska kunna anpassas och förnyas i takt med samhällsförändring, kunskapsutveckling och pedagogiska behov.

Cable Green inledde webbinariet med att konstatera att utvecklingen av öppna lärresurser för skolan ännu inte har tagit samma fart som inom den högre utbildningen i USA. Det ser han som problematiskt eftersom kostnaderna för läromedel är en stor utgift för skolan. Därför används läromedlen i regel i uppemot tio år innan de byts ut, tillade han. Det innebär att många lärare och elever tvingas använda material som är inaktuellt, och på grund av att förlagen äger upphovsrätten går de inte att uppdatera och förändra utan vidare.

Det finns dock tecken på att en förändring är på gång. I november förra året publicerade Council of Chief State School Officers (CCSSO) rapporten State of the States: Open Educational Resources in K-12 Education, som bygger på en enkät bland högre skoltjänstemän i hela USA.

Rapporten visar bland annat att trettiosex delstater är intresserade av att lära mer om hur man skapar och underhåller öppna lärresurser och att tjugo delstater planerar att starta projekt. Redan idag använder eller rekommenderar tjugosex delstater öppna lärresurser och arton delstater delar med sig av sina lärresurser till andra. Åttiofyra procent av de tillfrågade vill gärna veta mer om hur andra delstater tänker och agerar, och de är även intresserade av samarbete.

Den amerikanska läromedelsmarknaden omsätter mellan sex och nio miljarder dollar årligen, så en mer generell övergång till öppna lärresurser skulle innebära en enorm strukturell förändring, påpekade Cable Green.

Common Core State Standards Initiative, som innebär gemensamma, delstatsöverskridande ramar för elevernas läs- och skrivförmåga (English Language Arts) samt matematiska kunskaper och färdigheter i de olika årskurserna, är ett avgörande skäl till att K-12 OER Collaborative nu startar sin verksamhet. Det är en allmän uppfattning att det saknas bra undervisningsmaterial som motsvarar de nya kraven, och genom att själva ta tag i saken vill delstaterna ta kontroll över den fortsatta utvecklingen. Om samarbetet fungerar som det är tänkt, kommer man efterhand att fortsätta med övriga ämnen.

Dessa tolv delstater deltar i K-12 OER Collaborative:

 1. Arizona
 2. Georgia
 3. Idaho
 4. Kalifornien
 5. Minnesota
 6. North Carolina
 7. Nevada
 8. Oregon
 9. Utah
 10. Washington
 11. Wisconsin

Delstaterna samarbetar med organisationer som på olika sätt kan ge hjälp och stöd åt projektet. Sammanslutningar som State Educational Technology Directors Association (SETDA), State Instructional Materials Review Association (SIMRA), Association of State Supervisors of Mathematics (ASSM) och CCSSO har mängder av kunskaper och erfarenheter som kan underlätta arbetet. Detsamma gäller för organisationer som Achieve, Creative Commons och The Learning Accelerator. Företaget Lumen Learning, som utvecklar öppna lärresurser för högre utbildning, kan också bistå med viktiga insikter. En av grundarna till Lumen Learning är David Wiley, som tillhör pionjärerna inom öppet lärande och öppna lärresurser.

Det pågår redan olika initiativ kring öppna lärresurser runt om i USA, och även där finns erfarenheterna som man kan bygga vidare på. Minnesota OER Commons och Digital Learning Department Washington OSPI är två exempel från delstater som deltar i projektet. Kentucky Learning Depot och Innovative Digital Education and Learning-New Mexico är två exempel från andra delstater.

Samtliga lärresurser som utvecklas i K-12 OER Collaborative kommer att använda Creative Commons-licensen CC BY 4.0. Det innebär att lärresurserna får spridas och förändras helt utan restriktioner av alla som är intresserade oavsett var de är verksamma. De får även användas i kommersiellt syfte, under förutsättning att upphovsmannen anges, att det noteras vilka ändringar som har gjorts och att licensen bibehålls.

Målet är att lärresurserna ska kunna användas på lång sikt, eftersom  det inte finns några hinder mot att utveckla dem vidare och att de därför kan anpassas av lärarna efter behov och omständigheter. Tanken är också att kvaliteten kommer att bli högre, i likhet med utvecklingen av öppen källkod, eftersom många ögon gör det lättare att upptäcka felaktigheter och möjligheter till förbättring. Allt material ska metadatamärkas enligt dagens normer och standarder, så att det blir lättare att hitta och att dela.

Lärresurserna ska designas för digital användning och kommer att innehålla interaktiva och multimediala delar. Material som underlättar lärarens användning av lärresurserna i undervisningen samt strategier och verktyg som ger stöd åt den formativa bedömningen ska också ingå.

K-12 OER Collaborative ska inte själva utveckla lärresurserna, utan de har tagit fram ett ramverk som ligger till grund för den upphandlingsprocess som nu är igång. I slutet av förra året sändes en begäran om anbud (request for proposal) ut med deadline nionde januari. Det kom totalt in fyrtiotvå anbud, och nu är de ansvariga i färd med att välja ut vilka som ska gå vidare och ta fram en prototyp. De som får fortsätta, ska vara klara med en prototyp senast nittonde juni. Därefter bestäms vilken eller vilka som ska utveckla lärresurserna. Det här förfaringssättet påminner om Halmstads arbete med innovationsupphandling, som jag skrev om i november förra året.

Cable Green berättade att det både kommit in anbud från stora traditionella läromedelsförlag, från nystartade företag och från universitet. Trots att förutsättningar och affärsmodell förändrats, finns det alltså ett intresse från olika håll av att vara med i den här satsningen. Den inledande fasen kommer att kosta mellan tjugo och fyrtio miljoner dollar. De fortsatta kostnaderna kommer sannolikt att ligga på mellan fem och tio miljoner dollar årligen, trodde Cable Green.

När lärresurserna är klara, blir det lärarnas uppgift att bearbeta och utveckla materialet vidare. Förhoppningen är att det ska uppstå lärgemenskaper, såväl lokalt som regionalt som över delstatsgränserna, där man hjälps åt att förbättra innehållet och hur det kan användas i undervisningen. Här finns det lärdomar att dra från liknande projekt som pågår i andra delar av världen. Cable Green nämnde den brittiska staden Leicesters arbete med öppna lärresurser i satsningen DigiLit Leicester som ett exempel värt att hålla ögonen på.