ViRum – ett virtuellt gymnasium för Svenskfinland

Gymnasieskolorna i Svenskfinland är ofta små och de är spridda över ett ganska stort geografiskt område. Därför är det svårt för många av dem att erbjuda ett omfattande kursutbud och att ge alla elever lika möjligheter i sin utbildning. Ett virtuellt gymnasium – med kurser som eleverna kan följa oavsett var de går i skolan – är ett sätt att försöka lösa det här problemet.

I augusti förra året inleddes ViRum, ett projekt finansierat av Svenska Kulturfonden, som går ut på att skapa en virtuell helhetsmiljö för undervisningen och att utveckla sex till åtta pilotkurser i olika ämnen. Arbetet rullar på och häromveckan hölls ett seminarium i Vasa, där bland annat ViRum presenterades av Linda Mannila och Charlotta Hilli.

ViRum drivs av Åbo Akademi och gymnasieskolorna i Svenskfinland, med Ralph-Johan Back och Linda Mannila som projektledare. I styrgruppen ingår representanter för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden, gymnasieskolorna, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finlands Svenska Lärarförbund och Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Forskare från projektet Didaktiska dimensioner i digitalt lärande, som pågår sedan 2011 vid lärarutbildningen på Åbo Akademi, deltar i arbetet. ViRum avslutas i december nästa år och har en miljon euro till sitt förfogande under projekttiden.

Syftet med ViRum är att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt kursutbud som också öppnar för mer flexibla studier. Det är även en förhoppning att ViRum kan bidra till att utvidga samarbetet mellan såväl lärare som elever på skolor i olika regioner. Samtidigt blir det möjligt att ge stöd åt den pågående digitaliseringen av gymnasieundervisningen i Finland.

Riktlinjerna för den kommande läroplanen betonar användningen av mångsidiga studiemiljöer och digitala arbetssätt. En digital studentexamen genomförs successivt fram till 2019, och sedan början av förra året uppmanar Studentexamensnämnden gymnasieskolorna att förbereda sig inför detta.

De svenskfinska gymnasieskolorna samverkar sedan flera år tillbaka i olika regionala gymnasieringar och -nätverk, och dessa erfarenheter vill man bygga vidare på i ViRum. Det finns också andra aktörer som testar olika sätt att undervisa virtuellt på gymnasienivå, bland annat Aftis i Vasa. Dessa ser man inte som konkurrenter, utan vill istället få igång samarbeten där man lär av varandra och skapar synergieffekter som främjar den fortsatta utvecklingen.

Ett av målen med ViRum är att utveckla en plattform som innehåller undervisningsmaterial samt verktyg och tjänster som ger stöd för virtuella kurser i olika ämnen. Här bygger man vidare på eMath, ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt som leddes av Ralph-Johan Back från 2011 till och med 2013.

I eMath-projektet utvecklades digitala lärresurser, metoder och arbetssätt för matematikundervisning på gymnasienivå, som testades med gott resultat på skolor i Åbo, Mariehamn, Tallinn och Stockholm. På samma sätt vill man arbeta för att skapa förutsättningar för ett aktivt lärande i andra ämnen. Verktyg och tjänster kommer att skräddarsys efter ämnenas olika förutsättningar och behov.

Man strävar efter att följa standarder i så hög grad som möjligt, till exempel är innehållet HTML5- och javascript-baserat. Det ska vara enkelt att föra över allt till en annan plattform, om det behövs. Plattformen ska även gå att använda offline.

Det ska också vara enkelt att integrera tredjepartstjänster om det finns behov av det. Tanken är att så mycket som möjligt ska utvecklas för ViRum, men det finns ingen anledning att skapa sämre kopior av något som redan finns och fungerar på annat håll. Kanske kommer ViRum att samarbeta med EduCloud kring single-signon för att minska behovet av lösenord och underlätta användningen för lärare och elever.

I ViRum hoppas man kunna utveckla sex till åtta pilotkurser i olika ämnen tillsammans med intresserade lärare som arbetar i team. En kurs kan antingen bygga på ett redan existerande läromedel som lärarna skapar aktiviteter till som stödjer lärandet, eller så kan man skapa ett helt nytt läromedel som fungerar som utgångspunkt.

Det är viktigt att skapa en community med lärare som är intresserade av att utveckla kurser i olika ämnen, och som även vill undervisa virtuellt. Undervisning på nätet väcker många viktiga och besvärliga frågor kring innehåll, arbetssätt, handledning och bedömning som är lämpliga att diskutera och hantera kollegialt.

Lärarteamen kommer ha hjälp och stöd av referensgrupper inom olika ämnesområden. Sannolikt kommer det inledningsvis att bli tre referensgrupper: en för matematik och naturvetenskap, en för språk och en för humanistiska och samhällsorienterande ämnen. Efterhand kan det tänkas att referensgruppen blir ämnes- och ämnesområdesintegrerad, eftersom den kommande läroplanen kommer att lägga större vikt vid den typen av arbetssätt i undervisningen.

Innan ViRum avslutas ska projektledning och styrgrupp tillsammans skapa en organisation som kan driva det virtuella gymnasiet vidare och fortsätta utveckla plattform och kursutbud. De ska också ta fram en ekonomisk plan för hur detta ska bli möjligt.

Det finns en mängd olika vägar som leder framåt. Kanske kan Svenska Kulturfonden fortsätta att ge stöd åt verksamheten. Det är också möjligt att använda plattformen i andra sammanhang, till exempel i samarbete med Centret för livslångt lärande eller tillsammans med grundskolor i Svenskfinland. Vad det blir får tiden utvisa.


Kommentarer (3)

 1. Charlotta Hilli,

  Virum-projektet fick 1 miljon euro av Svenska Kulturfonden, inte 10 miljoner.

  Svara
  1. Stefan Pålsson,

   Nu är det korrigerat! Tack för påpekandet!

   Svara
 2. Lena Holmström,

  Många små gymnasier har ett stort och mångsidigt kursutbud, bl.a. Hangö gymnasium. Men små gymnasier kan inte alltid erbjuda samma kurser flera gånger samma läsår, vilket större gymnasier kanske kan.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *