Vad betyder it i förskolan för barns utveckling?

I december förra året utlyste Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold en offentlig upphandling av ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring den pedagogiska användningen av it och digitala medier i förskolan: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Det ingår i strategin för digital välfärd 2013-2020, som drivs gemensamt av den danska regeringen, Danske Regioner och Kommunernes Landsforening (KL).

Det arrangerades en hearing om it i förskolan en dryg månad innan upphandlingen utlystes. På hearingen delade inbjudna lärandeforskare, förskolechefer och läromedelsproducenter med sig av sina perspektiv och lyfte fram sådant som de anser viktigt att tänka på.

I augusti förra året presenterade ministeriet en rapport om it och digitala medier i förskolan som tagits fram som en del av arbetet med strategin för digital välfärd. Här konstaterades att it har kommit till förskolan för att stanna. Frågan är inte om it och digitala medier ska användas i förskolan, utan hur de nya möjligheterna ska användas för att vara verkligen stödja barnens utveckling och lärande.

Utvecklingen har börjat ta ordentlig fart. Två av tre förskolor har trådlös tillgång till internet inomhus, sjuttiofem procent använder plattor, digitalkameror och annan digital teknik tillsammans med barnen och hälften av förskolorna upplever en stor effekt på lärprocesserna och utvecklingen av personliga och sociala kompetenser, inte minst bland barn med särskilda behov.

De enda problem som konstateras i rapporten är egentligen att alla inte har kommit igång och att det finns stora skillnader mellan förskolorna. Därför är det viktigt att satsa på att alla får tillgång till de digitala möjligheterna, och att de lär sig använda tekniken på sätt som verkligen utvecklar barnen och hjälper dem att förstå hur samhället ser ut och fungerar. Med andra ord behövs pengar, kompetensutveckling, verksamhetsutveckling – och forskning.

Det här forsknings- och utvecklingsprojektet är en konsekvens av rapportens slutsatser och varar året ut. Syftet är att besvara följande frågor med hjälp av aktionsforskning:

  1. Vilken betydelse har it-användningen i förskolan för barns lärande?
  2. Hur och under vilka omständigheter kan it i förskolan på bästa möjliga sätt ge stöd åt barns trivsel, utveckling och lärande?
  3. Vilka aspekter av lärandet kan it-användningen stödja?
  4. Hur kan it öka kvaliteten på det pedagogiska arbetet?
  5. Svarar de digitala produkter och tjänster som finns på marknaden mot de som förskolan efterfrågar?

Projektet består av tre delprojekt som upphandlades var för sig.

Det ena delprojektet lyfter fram den sociala aspekten: Hur kan it och digitala medier användas för att inkludera alla barn i förskolans gemenskap? Hur blir det möjligt att använda tekniken för att låta barnen upptäcka världen, göra sina röster hörda och för att utvecklas på lika villkor tillsammans med andra barn och tillsammans med vuxna?

Det andra delprojektet fokuserar samspelet mellan teknik, lek och lärande: Hur kan it och digitala medier användas för att på ett kreativt, undersökande och lekfullt sätt stimulera nyfikenheten och utveckla deras kunskaper och färdigheter inom olika områden? Det handlar om att göra det digitala till en naturlig del av vardagen och att använda tekniken i alla sammanhang där den kan passa, inom och utomhus, sittande och i full fart. Detta förutsätter en kreativ och experimenterande kultur där barnen får ta ansvar för användningen inom de givna ramarna. Samtidigt blir det enklare att ge föräldrarna en inblick i sina barns lekar och i deras utveckling och lärande.

Det tredje projektet handlar om barnens lärande och bildning i en digital och global värld. It och digitala medier för in världen i förskolan, men skapar också möjlighet för barnen att interagera med den. Därför är det avgörande att barnen lär sig att hantera detta. Det handlar både om att kunna navigera på nätet, att utveckla kreativa förmågor och kulturell förståelse och om att förstå betydelsen av etik och säkerhet. I förskolan ska barnen lägga grunden för den bildning som de behöver i samhället. Hit hör även det digitala.

I slutet av januari blev det klart att Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn vunnit upphandlingen för de båda första delprojekten.  Det kommunala kunskaps- och utvecklingscentret VIFIN i Vejle vann upphandlingen av det tredje delprojektet tillsammans med Center for undervisningsudvikling og digitale medier på Århus universitet.

Vibeke Schrøder, forskningsledare för programmet Didaktik og læringsrum på UCC, är projektledare för delprojekt ett och två. Från UCC deltar även forskarna Ole Christensen, Frank Støvelbæk, Steen Søndergaard, Thorleif Frøkjær och Søren Smidt i det praktiska forsknings- och utvecklingsarbetet ute på förskolorna. Här arbetar man med utvecklingsprojekt som redan var igång, bland annat Digital kultur på 0-6-årsområdet i Gladsaxe strax utanför Köpenhamn.

Analysen av resultaten sker i samarbete med Cathrine Hasse, som leder forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, kultur og læreprocesser på Århus universitet. Cathrine Hasse är även projektledare för forskningsprojektet Technucation, som jag senast skrev om i februari, som nu är på väg att avslutas. En viktig slutsats i det projektet är att lärare måste förstå hur den digitala utvecklingen förändrar undervisningens och lärandets villkor och förutsättningar för att verkligen kunna dra nytta av den i sitt arbete.

Det gäller både att se den digitala utvecklingen i ett större samhällsperspektiv, kunna sätta in den i det lokala sammanhanget på skolan och koppla den till sin yrkeskompetens och till elevernas förutsättningar. Detta kan de inte förväntas sköta på egen hand, utan de behöver hjälp och stöd, bland annat från forskarvärlden. Den digitala utvecklingen vänder upp och ned på utbildningssystem och arbetsliv. Därför måste vi alla försöka förstå de posthumana lärprocesser som det komplexa samspelet mellan människan och den digitala tekniken leder till, menar Cathrine Hasse.

Det tredje delprojektet leds av Klaus Thestrup, verksam vid Center for undervisningsudvikling og digitale medier på Århus universitet, tillsammans med medforskarna Carsten Jessen och Kjetil Sandvik samt Maren Andersen och Jacob Knudsen på VIFIN.

Här arbetar man vidare med projektet Digitalt – det er for børn, som är Vejles satsning på barn, digitala medier och lärande. Under året deltar representanter för elva kommuner i olika workshops som handlar om förskolebarns lärande och bildning i en digital och global värld. Den första workshopen arrangerades i tisdags.

Forsknings- och utvecklingsprojektet avslutas med en konferens och en samlad forskningrapport i december. Det blir intressant att se vad forskare och praktiker kommer fram till – och hur kunskaper och erfarenheter ska användas framöver i arbetet med att digitalisera den danska förskolan.