MIT vill förnya lärarutbildningen i digital riktning

För två veckor sedan meddelade MIT och Woodrow Wilson National Fellowship Foundation att man tillsammans ska bygga upp en ny lärarutbildning som är anpassad efter det globaliserade, digitala och snabbt föränderliga samhälle som nu växer fram: The Woodrow Wilson Academy for Teaching and Learning.

Utbildningen startar hösten 2017, och kommer inledningsvis att vara inriktad mot matematik, naturvetenskap och teknik (STEM). Tanken är att utbildningen på sikt ska fungera som modell för andra lärarutbildningar, och efterhand kommer man även att dra igång en skolledarutbildning.

På MIT är det Office of Digital Learning (ODL) som ansvarar för lärarutbildningen, tillsammans med Scheller Teacher Education Program (STEP). ODLs uppgift är att vara en drivande kraft för att utveckla och förändra undervisning och lärande med hjälp av it och digitala medier, såväl på MIT som i resten av världen. Arbetet med MIT OCW och MITx är en del av detta.

STEP uppkom för femton år sedan, som ett svar på bristen på behöriga lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik. Verksamheten leds av Eric Klopfer, och förutom lärarutbildning bedrivs forskning och utveckling i forskargruppen Education Arcade. Här tar man fram tekniska och pedagogiska lösningar som underlättar för lärare att integrera datorspel och spelifiering, simuleringar och programmering i undervisningen.

Jag har tidigare skrivit om Education Arcades arbete med att utveckla alternate reality games, bland annat Vanished, som hjälper eleverna att förstå komplexa naturvetenskapliga fenomen genom att lösa konkreta gåtor och problem med hjälp av vetenskapliga metoder och arbetssätt.

STEP står med ena benet i MIT-traditionen: att förena handens och hjärnans arbete. Det andra vilar stadigt på Seymour Papert och hans sociala, samarbetsinriktade och konstruktivistiska syn på undervisning och lärande. Genom att undersöka och skapa tillsammans med läraren och med varandra, kan eleverna förändra sina perspektiv på verkligheten, utveckla nya kunskaper och fördjupa sin förståelse.

Tanken med The Woodrow Wilson Academy for Teaching and Learning är att ersätta den traditionella modellen för lärarutbildning med en ny. Woodrow Wilson National Fellowship Foundation skriver i sin introducerande text att tyngdpunkten ska förskjutas från undervisningstid och poäng till kunskaper och förmågor. Undervisningen anpassas individuellt efter de blivande lärarnas förutsättningar och tidigare erfarenheter. När de studerande visar att de tillägnat sig de teoretiska kunskaper och de praktiska förmågor som läraryrket och undervisningens konkreta verklighet kräver, kan de ta examen.

Lärarutbildningen ska fungera som ett laboratorium, där lärarutbildarna både undervisar blivande lärare och genomför kontrollerade empiriska undersökningar av vilka arbetssätt och metoder som fungerar bäst. Man vänder sig till traditionella lärarstudenter, toppstudenter med grundexamen i matematik, naturvetenskap eller teknik och yrkesverksamma inom andra områden som vill byta karriär. På så sätt kan man få en bred överblick över hur lärarutbildningen kan möta studerande med olika bakgrunder så bra som möjligt.

All undervisningsverksamhet på The Woodrow Wilson Academy for Teaching and Learning kommer att dokumenteras och göras öppet tillgänglig. Man kommer särskilt att vända sig till beslutsfattare och utbildningsledare inom högre utbildning som vill förnya sina lärarutbildningar. Förhoppningen är att kunna driva på det förändringsarbete som krävs nu när samhället förändras,  och att bidra till att ta fram skalbara lösningar.

Woodrow Wilson National Fellowship Foundation arbetar sedan några år tillbaka med Woodrow Wilson Teaching Fellowships, tillsammans med delstaterna Georgia, Indiana, Michigan, New Jersey och Ohio. Här är syftet att förbättra och vidareutveckla den traditionella lärarutbildningen och rekrytera nya lärare till lågrpresterande skolområden. Nu när förändringsarbetet drar igång, vill man både bygga vidare på det här samarbetet och knyta till sig fler delstater.

MIT har inte någon institution för lärarutbildning vid sidan av STEP, men hör sedan länge till världens ledande universitet när det gäller matematik, naturvetenskap, teknik och lärandevetenskap. Det finns således goda förutsättningar att bygga upp en lärarutbildning med en solid vetenskaplig förankring, konstaterar Woodrow Wilson National Fellowship Foundation.

När lärarutbildningen startar 2017, kommer man börja med att samarbeta med skoldistrikt i bostonområdet som är intresserade av skolutveckling, kan erbjuda mentorer och som har den tekniska infrastruktur som krävs för de datasystem som ska användas för att följa och bedöma de blivande lärarnas kunskapsutveckling.

För MITs del är den nya lärarutbildningen en del av MIT PK12 Initiative, en samlad satsning på ett mer systematiskt samarbete med förskola, grundskola och gymnasium. Initiativet är resultatet av den framtidsutredning som blev klar förra sommaren, och som bland annat rekommenderar en samlad strategi för det här området.

Tongivande amerikanska medier som The Christian Science Monitor, National Public Radio och Wall Street Journal välkomnar den nya lärarutbildningen och pekar på de nya, intressanta möjligheter som öppnar sig – för skolan, läraryrket, eleverna och för samhället.