OECD: Hur bör skolans undervisning se ut 2030?

Vilka kunskaper och förmågor blir viktiga när samhället utvecklas i en global och digital riktning? Vilka krav ställer det på styrdokumenten och på skolans undervisning? Dessa frågor står högt på dagordningen runt om i världens länder och mellanstatliga organisationer, och det vidtas åtgärder som ska främja nytänkande och förändring. Skolan ska – i möjligaste mån – förbereda eleverna för morgondagen.

I Nederländerna arbetar man just nu med att ta fram läroplaner som ska förbereda dagens försteklassare för samhället 2032, när de som vuxna medborgare ska möta samhällets och arbetsmarknadens krav. Nästa år inför Finland nya läroplaner som siktar mot framtiden, och i Norge har Ludvigsen-utvalget tagit fram ett kunskapsunderlag för morgondagens skola som beslutsfattarna ska arbeta vidare med.

Dessa frågor är förstås också något som engagerar OECD. I februari 2013 skrev jag om deras senaste analys av globala trender som påverkar skolan. I november förra året gav jag en kort översikt av pågående projekt som rör skolans och undervisningens förnyelse. Tidigare har jag även tagit upp projektet New Millennium Learners, som tittade närmare på vad den digitala utvecklingen innebär för skolan.

OECDs utgångspunkt är att den här typen av skolutveckling är ett komplext och besvärligt arbete utan enkla lösningar. I vintras, på konferensen Innovation, Governance and Reform in Education, påpekade Tracey Burns, som leder ett av förnyelseprojekten, att verksamheterna kostar mycket pengar och att risken för misslyckande är ständigt överhängande. Arbetet måste dock göras eftersom det globala samhället är på väg att förändras i grunden, och det ställer andra krav på skolan, tillade hon. Att låta bli är varken billigare eller en mer hållbar lösning.

OECD har nyligen startat den informella arbetsgruppen Education 2030 med representanter för de olika medlemsländerna, och häromveckan hade de sitt första sammanträffande. Syftet med den här arbetsgruppen är att diskutera utvecklingen av elevernas kognitiva, sociala och emotionella förmågor, att undersöka vilka undervisningsmodeller som är mest lämpliga för detta samt att praktiskt ta reda på hur bedömning och mätning av dessa förmågor bäst kan utformas.

Education 2030 kommer att samarbeta med projektet Innovative Schools Network, som startade sin verksamhet i april. Det leds av Tokyos universitet och drivs med stöd av OECD och Japans utbildningsdepartement. Projektet är en fristående fortsättning av OECD Tohoku School, som gick ut på att ta fram en projektbaserad och undersökande undervisningsmodell för gymnasiet som hjälper eleverna att bli självständiga, att tänka nytt och att omsätta sina kunskaper och förmågor i praktisk handling. Undervisningen skedde i nära samverkan med samhället, och gick ut på att hitta konkreta lösningar på problem som uppstått i samband med jordbävnings och tsunamikatastrofen i regionen 2011.

På OECD Tohoku School arbetade elever och lärare tillsammans med frågor som alla var berörda av och som det var nödvändigt att hitta bra svar på. Det handlade om att återupprätta viktiga samhällsfunktioner och att få igång lokalsamhällets liv och verksamhet efter katastrofen. För att det skulle bli möjligt, var det nödvändigt att samarbeta med såväl lokala som globala aktörer. Det krävde nya sätt att undervisa, tänka och lära som förenar kognitiva, sociala och emotionella förmågor. Dessutom var det nödvändigt att ständigt kunna tänka om och att vara beredd att utveckla nya kunskaper och förmågor.

Tanken med Innovative Schools Network är att föra vidare kunskaper och erfarenheter från Tohoku till skolor, lärare och elever i andra delar av Japan och i andra delar av världen. Projektet varar till och med sommaren 2017, och deltagarna kommer att arbeta med tre tematiska utmaningar som är kopplade till aktuella samhällsfrågor och problem som måste lösas:

  1. Hur kan vi tänka kring de globala miljöutmaningarna, grön tillväxt och grön energi?
  2. Vad kan göras för att se till att den kompetens som samhället behöver finns tillhands när befolkningen åldras och teknikutvecklingen ändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden?
  3. Hur kan den växande migrationen, mångfalden och globaliseringen hanteras för att en positiv samhällsutveckling ska bli möjlig?

OECD är redan igång med att tänka kring och att arbeta med hur kognitiva, sociala och emotionella förmågor interagerar och korsbefruktar varandra och hur de tillsammans kan göra det möjligt för barn och ungdomar att hantera skolans och samhällets utmaningar. Detta sker bland annat i projektet Education and Social Progress, där man undersöker vilka förmågor som krävs för att individ och samhälle ska utvecklas i positiv riktning, mot ökad social sammanhållning och ett växande välmående.

Utgångspunkten är att kognitiva förmågor inte är tillräckliga, utan att sociala och emotionella förmågor som uthållighet, vänlighet och en flexibel inställning till tillvaron är minst lika viktiga. I det här sammanhanget har såväl skolan som föräldrarna och det omgivande samhället viktiga roller att spela, konstaterar OECD.

10 mars släpptes rapporten Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills, som är första delen av OECDs långsiktiga arbete med att ta fram rekommendationer för beslutsfattare, skolledare, lärare och föräldrar. Hur kan vi bäst hjälpa barn och ungdomar att förstå och tillsammans hantera det komplexa globala och digitala samhälle som nu växer fram?

Ett av målen i den långsiktiga strategin för utvecklingen av PISA är att i växande grad även försöka fånga elevernas sociala och emotionella förmågor. I PISA 2018 är det meningen att en del av testet ska värdera den globala kompetensen, det vill säga elevernas förmåga att se världen ur olika perspektiv och att sätta värde på andra sätt att tänka kring och att förhålla sig till livet och tillvaron.

En öppen inställning till världen är avgörande för att klara sig i ett globalt samhälle, betonade Andreas Schleicher, chef för Directorate of Education and Skills på OECD, när han besökte Sydkorea i våras. När världen samtidigt blir alltmer digital, är det även här nödvändigt att vara öppen och att kunna dra nytta av de nya möjligheter till samarbete, lärande och förståelse som öppnar sig.

OECD har tidigare varnat för en andra digital klyfta som upprepar gamla sociokulturella mönster och skapar hinder för en positiv samhällsutveckling. 15 september släpper man rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som ger deras analys av hur den digitala utvecklingen utnyttjas i undervisningen i medlemsländernas skolor. Vad har gjorts hittils? Vad kan – och bör – göras bättre?