Skolbibliotek blir center för pedagogiskt lärande

I mars beskrev jag det fortsatta arbetet med att digitalisera den danska skolan, och för tre veckor sedan gav jag en inblick i den pågående utvärderingen av de digitala demonstrationsskolorna. Det här utvecklingsarbetet, som drog i gång 2011 med den nationella strategin för it i skolan, är numera en central del av reformen av den danska grundskolan, som trädde i kraft förra hösten.

Syftet med reformen är att skolan ska ges bättre förutsättningar att hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper och förmågor som blir allt viktigare i samhället. Skoldagen blir längre och mer sammanhållen och undervisningen ska utvecklas i en mer undersökande, skapande och kollaborativ riktning, gärna i samverkan med andra delar av samhället. Lärarna uppmuntras att arbeta tillsammans och att lära av varandra och föräldrarna ska bli mer delaktiga i skolans vardag.

Den danska grundskolan fick också en ny läroplan – Fælles mål – som lyfter fram fyra områden som ska ingå i all ämnesundervisning: innovation och entreprenörskap, it och digitala medier, språklig och kommunikativ utveckling samt elevernas allsidiga utveckling.

Samtidigt genomfördes en annan viktig förändring i skollagen: skolbiblioteket ersattes av en ny funktion, ett center för pedagogiskt lärande. 1995 blev det obligatoriskt för alla danska grundskolor att ha ett skolbibliotek som samarbetar med folkbiblioteken. Uppgiften var att ge tillgång till läromedel för undervisningen och böcker för elevernas fritidsläsning samt att ge råd och vägledning inom de här områdena. Uppgiften för centret för pedagogiskt lärande är att tillsammans med skolledningen ge stöd åt den pedagogiska utvecklingen på skolan, att förmedla kultur till eleverna, att föra in forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande och att ge stöd åt det kollegiala samarbetet.

Centret för pedagogiskt lärande kan organiseras på olika sätt beroende på kommunens och skolans förutsättningar, men det har två grundläggande funktioner: att främja elevernas lärande och trivsel samt att ge stöd och inspiration åt lärarnas pedagogiska arbete. Att ge tillgång till och vägleda i användningen av lärresurser är en viktig del av uppgiften. Här handlar det om allt ifrån skönlitteratur i fysisk och digital form till analoga och digitala lärresurser, digital utrustning och lärande upplevelser som organiseras av teatrar, muséer och andra kulturinstitutioner. En annan viktig del är att tillsammans med lärarna planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån de ramar som fastställs i läroplanen.

Det handlar inte längre enbart om att stå till tjänst med material som kan användas i undervisningen, utan om att ta aktiv del i undervisningen och att fungera som katalysator i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

I våras tog utbildningsdepartementet fram väglednings- och inspirationsmaterial som ska hjälpa skolförvaltningar, skolledare och lärare att komma igång med center för pedagogiskt lärande i skolan. I det här materialet, som kontinuerligt uppdateras, beskrivs bland annat vad ett sådant center är, vad som kännetecknar det samt vilka lagar och regler som gäller. Här ges också konkreta exempel på hur man kan gå tillväga för att utveckla en kultur för kollegialt lärande och kunskapsdelning på skolan, hur arbetet på centret kan organiseras och hur en vision för ett center för  pedagogiskt lärande kan se ut.

I materialet hänvisas också till aktuell forskning. Hit hör bland annat den rapport som tre danska forskare tog fram förra året i samband med att resultatet från den första internationella ICILS-undersökningen presenterades. I den här undersökningen analyseras för första gången åttondeklassares förmåga att förstå och använda it och digitala medier i vardagen.

Rapportens slutsats är att man i Danmark, i likhet med de flesta andra länder, hittills mest ägnat sig åt infrastruktur och hårdvara. Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt att förnya de pedagogiska arbetssätten och att få igång ett mer praktiknära samarbete kring lärande och kompetensutveckling. Här återstår mycket att göra.

En konsekvens av den danska lagändringen är att  de skolbiblioteksrelaterade föreningarna och sammanslutningarna har ändrat namn och inriktning. Danmarks Skolebibliotekarer heter numera Pædagogisk LæringsCenterForening och Kommunernes Skolebiblioteksforening går sedan en tid tillbaka under namnet Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Utbildningarna är också på väg att förändras. University College Syddanmark, som är en av de högskolor som tidigare erbjöd skolbibliotekarieutbildningar, utbildar nu istället vägledare i lärande (læringsvejleder). Tanken är att de på skolans center för pedagogiskt lärande ska samarbeta med pedagogiska experter och vägledare inom andra områden: it, matematik, naturvetenskap, och så vidare.

Kommunernes Landsforening (KL), som är Danmarks motsvarighet till SKL, genomför sedan i våras ett halvårslångt utvecklingsprojekt om it i undervisning och lärande. I det här projektet deltar representanter för femton kommuner i olika delar av Danmark. Syftet är att de ska inspireras och utveckla nya kunskaper om hur de kan utforma sina digitala strategier och hur de kan arbeta konkret för att integrera it och digitala medier i skolans vardag. Här är arbetet med center för pedagogiskt lärande en viktig pusselbit. I slutet av året arrangerar KL en konferens där projektets nyckelresultat presenteras för alla danska kommuner.

Utvecklings- och förändringsarbetet med center för pedagogiskt lärande har precis kommit igång i Danmark, så det finns goda skäl att återkomma i ärendet längre fram.