MENTEP – ett stöd för digital skolutveckling

För två år sedan visade EU:s enkätundersökning Survey of schools: ICT in Education att den digitala skolutvecklingen i Europa fortfarande går ganska trögt. Tillgången till datorer och nät är bättre än någonsin och de flesta lärare är intresserade av de pedagogiska möjligheterna. Tyvärr saknas ofta en samlad strategi och ett samordnat stöd som gör det enklare att komma igång och att komma vidare.

I mars startade ett treårigt EU-projekt som har ambitionen att ändra på detta: MENTEP – Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy. Det rör sig om ett projekt inom ramen för Erasmus+ som finansieras av EU-kommissionens satsning på att ge stöd åt innovativa politiska åtgärder inom utbildningsområdet.

Syftet är att utveckla en nätbaserad tjänst och ett stödsystem där europeiska lärare kan utveckla och bedöma sin förmåga att använda it och digitala medier i undervisningen. Dels handlar det om att hjälpa lärare utveckla sin förståelse och sin praktiska användning av den digitala utvecklingens pedagogiska möjligheter. Men det är också viktigt att ge beslutsfattare en bättre bild av det pågående utvecklingsarbetet, så att de lättare ser vilka politiska insatser som kan behövas.

MENTEP leds och samordnas av Europeiska skoldatanätet tillsammans med utbildningsdepartement och -myndigheter i tretton länder:

 1. Cypern: Cyprus Pedagogical Institute och utbildningsdepartementet
 2. Danmark: Styrelsen for it og læring
 3. Estland: HITSA
 4. Finland: Utbildningsstyrelsen
 5. Frankrike: Canopé
 6. Grekland: CTI Diophantus
 7. Italien: Indire och IRVAPP (utvärderar projektet)
 8. Litauen: Education Development Centre
 9. Norge: Senter for IKT i utdanningen
 10. Portugal: DGE
 11. Slovenien: The National Education Institute of The Republic of Slovenia
 12. Spanien: INTEF
 13. Tjeckien: DZS

MENTEP inleddes med att Janet Looney, chef för European Institute of Education and Social Policy, sammanställde en litteraturöversikt av aktuell forskning kring lärares kunskapsutveckling och självbedömning med hjälp av tjänster på nätet. Den presenterades i juli.

I sammanfattningen av litteraturöversikten betonas bland annat behovet av att hitta sätt för självbedömning som möjliggör ett autentiskt, gemensamt lärande. Här är det också viktigt att komma ihåg att lärare inte bara ska bedöma sin egen förmåga, utan också nya sätt att undervisa med hjälp av it och digitala medier.

Eftersom lärarna även kommer att ingå i en europeisk praktikgemenskap (community of practice), är det viktigt att det ges utrymme för kamratbedömning (peer assessment). Det brukar, påpekas det, vara ett bra sätt att både stärka kvaliteten på lärandet och på bedömningsprocessen.

Betydelsen av att tjänsten är lättanvänd lyfts också fram, liksom värdet av att ge tydliga riktlinjer för användningen och hur den kollegiala återkopplingen kan hanteras så bra som möjligt. Det är även viktigt att riktlinjer och bedömningskriterier är öppna och breda. De kan ju finjusteras och förbättras efterhand.

Tjänsten ska testas i olika fältstudier samtidigt som den utvecklas av Europeiska skoldatanätet och dess partners. Den kommer även att kopplas till nationella portaler i deltagarländerna, där lärarna kan få hjälp och stöd i kompetensutvecklings- och bedömningsarbetet. Man ska också undersöka om det är lämpligt att utveckla en europeisk certifiering av förmågan att använda it och digitala medier i undervisningen.

Tanken är att minst ett tusen lärare i varje land ska prova att använda tjänsten. Samtidigt som de utvecklar och bedömer sina egna och andras förmågor, samlar tjänsten in anonymiserade data som gör det möjligt att följa kompetensutvecklingen på individuell, nationell och europeisk nivå.

Förhoppningen är att MENTEP ska underlätta för fler lärare att dra nytta av teknikutvecklingen i sin undervisning, och att de blir bättre på att tänka och arbeta på andra sätt än de traditionella. Detta kan komma att stärka lärares yrkesprofil och professionella status, menar man. Det är också av stor betydelse att beslutsfattare får tillgång till data som förbättrar förutsättningarna för samordningen av europeiska strategier, insatser och mål.

Under projektets gång anordnar MENTEP fyra MOOC-kurser genom European Schoolnet Academy. Den första kursen – Introducing Technology-Enhanced Teaching – startar 28 september och sträcker sig över fem veckor. Kursen vänder sig främst till lärare, men kan även vara av intresse för skolledare och beslutsfattare inom utbildningsområdet.

Nästa kurs gör det möjligt för deltagarna att tillsammans bidra till utvecklingen av den kommande tjänsten. Den sista kursen, som anordnas strax innan projektet avslutas i februari 2018, kommer att vända sig direkt till beslutsfattare. Här är målet att steg för steg visa hur man kan gå tillväga för att arbeta på samma sätt som i MENTEP för att utveckla skolan och lärares undervisning.