Irlands strategi för att digitalisera skolan

I onsdags presenterade Irlands utbildningsdepartement en strategi för att digitalisera skolan som sträcker sig över fem år och finansieras med 210 miljoner euro – landets största satsning någonsin inom det här området. Planerna för en sådan strategi nämndes redan 2011 i regeringsdeklarationen, och nu blir den alltså verklighet.

För knappt ett år sedan skrev jag kort om några delar av det förberedelsearbete som då var på gång inom ramen för konsultationsfasen, som ett stort antal organisationer och individer deltog i. Innan dess hade regeringen gett forskare vid Educational Research Centre (ERC) i uppdrag att undersöka hur läget såg ut beträffande tillgång till och användning av it i undervisningen i landets skolor. Här jämfördes även med hur det ser ut i andra, jämförbara länder, och man lyfter fram de pedagogisk möjligheter som en genomtänkt digitalisering skapar. Några av forskarna skrev även samrådsdokumentet Building Towards a Learning Society: A National Digital Strategy for Schools.

Strategins övergripande syfte är att modernisera skolan, så att eleverna ges möjlighet att utveckla de förmågor som krävs i dagens och morgondagens samhälle. Det handlar om att utveckla undervisning, lärande och bedömning, och den pågående förnyelsen av läroplanerna för junior cycle och senior cycle är en viktig del av det arbetet. Världen utvecklas och förändras i en digital riktning.  Skolans undervisning måste följa med.

Strategin kretsar kring fyra områden, och det är desamma som beskrevs i rapporten av forskarna från ERC:

  1. Undervisning, lärande och bedömning med hjälp av it
  2. Lärares kompetensutveckling
  3. Ledarskap, forskning och riktlinjer
  4. Digital infrastruktur

Användningen av it och digitala medier har en avgörande roll i arbetet med att utveckla och förändra undervisning, lärande och bedömning i linje med de villkor och förutsättningar som gäller idag, påpekas i strategin. Internationella undersökningar, exempelvis OECDs senaste analys av PISA 2012, visar dock att det inte är alldeles enkelt. Det finns inget facit, utan alla måste pröva sig fram, och försöka lära och dra nytta av sina egna och andras erfarenheter.

Ofta råder det osäkerhet kring vad man vill och vart satsningen ska leda, och det gör inte arbetet enklare. Tekniken i sig räcker inte långt för att åstadkomma förändring och utveckling.

Den irländska strategin utgår ifrån UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, som kom i en ny, reviderad version i november 2011. Här betonas att det inte är tillräckligt att lärare kan använda tekniken. De måste också kunna lära eleverna att samarbeta och att bli kreativa problemlösare som förstår och kan dra nytta av den digitala utvecklingen i och för sitt lärande.

Det rör sig om komplexa uppgifter som både ställer krav på teoretiskt djup och praktiska erfarenheter. Detta fordrar också ett kontinuerligt samarbete och en systematisk kunskapsdelning med andra lärare. Såväl digital kompetens som andra perspektiv på kunskap, undervisning, lärande och kunskapsbedömning är nödvändigt för att lyckas.

Ramverket är utvecklat utifrån ett globalt perspektiv, och kommer därför att anpassas till irländska förhållanden. Läroplanerna ska utvecklas kontinuerligt under åren fram till 2020, och man kommer särskilt att klargöra digitala förmågor och mål. Utbildningsdepartementet ska också ta fram stödmaterial och stödtjänster för lärare och skolledare för att vägleda och underlätta utvecklingsarbetet.

Undervisning, lärande och bedömning med hjälp av it kommer att vävas in i lärarutbildningen och i satsningarna på lärares kompetensutveckling. Även här kommer Unescos ramverk att vara vägledande i utformningen. Inom ramen för strategin ska utbildningsdepartementet ta fram klassrumsnära exempel som visar hur lärare kan göra i praktiken för att använda it och digitala medier på ett etiskt, kritiskt och effektivt sätt i sin undervisning och i sitt bedömningsarbete.

I strategin konstateras att det inte räcker med centralstyrning för att arbetet med att digitalisera Irlands skolor verkligen ska lyckas. Skolledningar och andra viktiga intressenter måste också ta sitt ansvar för att se till att teknik och pedagogik förenas på konstruktiva sätt. Det gäller bland annat att följa och att regelbundet utvärdera det lokala utvecklings- och förändringsarbete som genomförs. Skolorna kommer att få hjälp med verktyg för självbedömning för att detta ska gå så enkelt och smidigt som möjligt.

Det är också viktigt att skolor delar med sig av sina positiva och negativa erfarenheter, och att man lär sig av varandra, betonas i strategin. Utan en solid forsknings- och erfarenhetsbaserad grund, kommer man inte att nå ända fram.

Ett nationellt bredbandsnät för skolan har byggts upp under de senaste åren, men här återstår fortfarande en del arbete, särskilt för de skolor som vänder sig till de yngre eleverna. Det är också viktigt att se till att skolorna kan dra nytta av it-utvecklingen i sitt dagliga arbete. Här kommer utbildningsdepartementet se till att de lokala it-avdelningarna får hjälp och stöd för att hantera detta. Man ska också satsa stora belopp på inköp av datorer och annan utrustning ute på skolorna. Är inte tekniken på plats och igång, är de andra delarna av strategin meningslösa.

Eleverna ska lära sig att använda it och digitala medier på ett etiskt och kritiskt sätt för att lära på egen hand och tillsammans med andra. De ska också lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande och de ska uppmuntras till att lära i och utanför skolan, och att känna glädjen i att lära och utvecklas och få en bättre förståelse av världen och tillvaron.

Lärarens roll ska utvecklas och förändras från förmedlare till vägledare och mentor. En viktig del av arbetet ska bestå i att hjälpa eleverna att utvecklas och lära tilllsammans med undersökande och problembaserade arbetssätt, där it och digitala medier har en central roll. Det är avgörande att läraren själv tar ansvar för sin kompetensutveckling. Bland annat gäller det att utnyttja det informella lärande i det utvidgade kollegiet, på och utanför nätet.

Landets skolor har en ledande roll i digitaliseringsarbetet och ska ta fram lokala planer och genomföra uppföljningar som underlättar och främjar konstruktiv förändring och utveckling. De ska också ta fram riktlinjer och regler för en etisk och säker användning av it och digitala medier. Skolorna ska stärka sina kontakter med det omgivande samhället och utveckla relationer och samarbete med elevernas föräldrar så att de blir delaktiga i sina barns utveckling och lärande. Även här är användningen av it och digitala medier av en central betydelse.

Riktlinjer och mål för användningen av it och digitala medier kommer att tydliggöras i de nya läroplanerna. Utbildningsdepartementet och dess verk och myndigheter kommer att arbeta aktivt för att ge hjälp och stöd åt digitaliseringen av skolor och lärarutbildningar. Man kommer också att följa arbetet löpande.  Varje år ska man utvärdera hur det går och vad som behöver göras för att utvecklingen ska gå vidare.