Öppna lärresurser och skolans digitalisering i USA

I slutet av förra veckan drog USAs federala utbildningsdepartement igång kampanjen #GoOpen, som uppmuntrar delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser i undervisningen. Samtidigt lanserades ett förslag på en ny förordning som innebär att undervisningsmaterial och andra lärresurser som tas fram med ekonomiskt stöd av departementet måste ha en öppen licens som tillåter anpassning, vidareutveckling och spridning.

Utvecklingen av öppna lärresurser för skolan har ännu inte tagit samma fart som inom den högre utbildningen – men sannolikt blir det nu ändring på detta. I mitten av september anställde Office of Educational Technology, som är en del av utbildningsdepartementet, Andrew Marcinek som rådgivare inom området öppna lärresurser. I hans uppdrag ingår att hjälpa och vägleda såväl skolor som högre utbildningar, och han samverkar både med utbildningsindustrin, skoldistrikt, skolledare och lärare.

#GoOpen hänger samman med satsningarna ConnectEd Initiative och Future Ready, som syftar till att bygga upp den tekniska infrastrukturen och ge stöd åt lärares kompetensutveckling när det gäller it och digitala medier i undervisningen. Skoldistriktens och lärarnas it-mognad har vuxit och satsningen på att standardisera läroplanerna har fått igång dialogen kring innehåll och undervisning mellan delstaterna. Nu börjar det bli dags att se till att det finns tillgång till öppna lärresurser av god kvalitet som ständigt utvecklas och hålls aktuella. Kanske kan kampanjen även underlätta spridningen av makerkultur i de amerikanska skolorna.

Office of Educational Technology lyfter fram fyra skäl till varför det är värdefullt att använda öppna lärresurser i undervisningen:

  1. Likvärdigheten ökar – alla elever kan få tillgång till relevanta och aktuella lärresurser.
  2. Skoldistrikten sparar pengar – istället för att lägga pengarna på tryckta, statiska läromedel, kan man lägga resurserna på att digitalisera undervisningen.
  3. Innehållet i undervisningen är relevant och håller god kvalitet – den öppna licensen gör det möjligt för lärarna att samarbeta kring innehållet och se till att det ständigt uppdateras.
  4. Lärarna får större möjligheter – lärresurser med en öppen licens gör det möjligt för lärare att utveckla och anpassa form och innehåll utan att bryta mot upphovsrätten.

Vad händer nu? Jo:

Tio skoldistrikt i olika delstater har antagit utmaningen att under det kommande året ersätta minst en tryckt lärobok med en öppen digital lärresurs. Utbildningsdepartementet räknar med att antalt skoldistrikt som antar utmaningen kommer att öka de närmaste månaderna.

De tio skoldistrikten har just inlett sitt arbete, och kommer både att få hjälp av de företag och organisationer som deltar i kampanjen och av de sex ambassadörsdistrikt som utsetts. Ett av ambassadörsdistrikten är Williamsfield Community School District i Illinois, som lyftes fram som exempel på hur skolor kan arbeta med öppna lärresurser under utbildningsministerns sjätte årliga Back-to-School Bus Tour i september.

Under de närmaste två åren står Amazon till tjänst med infrastruktur och utvecklingsstöd för utbildningsdepartementets satsning på Learning Registry, en öppen plattform som aggregerar metadata om öppna och slutna lärresurser som är tillgängliga på nätet. Amazon kommer också att ge stöd åt verksamheter och skolor som vill utveckla öppna lärresurser och göra dem fritt tillgängliga på Learning Registry.

Edmodo ska uppgradera Edmodo Spotlight, en plattform för försäljning och delning av öppet och slutet undervisningsmaterial och andra lärresurser, så att den även ger tillgång till innehållet i Learning Registry. De kommer också att ge hjälp och stöd åt skoldistrikt som vill kuratera, samla och dela öppna lärresurser i Edmodo Spotlight.

Microsoft ska utveckla en app som indexerar och ger tillgäng till öppna lärresurser i Learning Registry för alla skolor som använder LTI-kompatibla lärplattformar. Dessutom kommer Microsoft även att utveckla tjänsterna Docs.com, Sway och OneNote Class Notebook, så att det blir möjligt att skapa, dela, hitta och betygsätta öppna lärresurser.

Creative Commons ska arrangera workshops för skolledare över hela USA och även ge andra former av konkret, handfast hjälp, så att man verkligen kommer i gång med att skapa, dela och använda öppna licenser och öppna lärresurser i full skala. Tanken är att det ska bli så enkelt som möjligt att ersätta dyra traditionella läroböcker med öppna lärresurser som kan utvecklas och hållas uppdaterade till en betydligt lägre kostnad.

ASCD kommer att ge tillgång till fortlöpande kompetensutveckling åt lärare i Future Ready-skoldistrikt som vill börja skapa och använda öppna lärresurser. Man ska också ge stöd åt skolledare som antar utmaningen att ersätta minst en lärobok med öppet material under det kommande året.

Illinois Shared Learning Environment har släppt en ny version av sin plattform IOER, som gör det lättare att hitta öppna lärresurser som motsvarar kraven i kurs- och läroplaner. Plattformen är tillgänglig som öppen källkod, så att andra delstater kan använda och bygga vidare på den för att skapa en lösning som motsvarar deras behov.

Det blir intressant att följa kampanjen #GoOpen och att se vad den leder till framöver!