Computer Science for All – nytt initiativ i USA

I lördags meddelade president Obama i sitt veckotal att han i sitt budgetförslag för 2017 kommer att föreslå att drygt fyra miljarder dollar ges till den treåriga satsningen Computer Science for All, som är tänkt att på allvar föra in datavetenskap – it, datalogiskt tänkande, digitalt skapande och makerkultur – i det amerikanska skolsystemet.

Detta behövs, konstaterade han, eftersom samhälle och ekonomi snabbt omvandlas i en digital riktning. Att alla förstår hur digital teknik och programmering fungerar, och kan dra nytta av detta i arbetsliv och vardag, är snart lika viktigt som att alla kan läsa, skriva och räkna, tillade Obama. I sitt sista tal om tillståndet i unionen, som han höll 13 januari, betonade Obama behovet av att alla barn och ungdomar får en praktisk och konkret undervisning i datavetenskap som gör dem redo för arbetsmarknadens villkor och behov.

Här står USA inför en rejäl utmaning. Idag är det bara ungefär en fjärdedel av alla amerikanska grundskolor som ger kurser i datavetenskap, och endast tjugoåtta delstater godkänner att sådana kurser räknas in i studentexamen. Färre än femton procent av gymnasieskolorna erbjuder Advanced Placement-kurser (på högskolenivå) inom det här området. På dessa är det bara tjugotvå procent som är flickor och tretton procent som har latinamerikansk eller afroamerikansk bakgrund. Det återstår alltså mycket att göra, påpekade Obama.

Utvecklingen innebär samtidigt stora möjligheter för det amerikanska samhället, om skolan kan följa med i utvecklingen och ge alla likvärdiga möjligheter. Det finns redan idag ett stort behov av it-kunnig arbetskraft inom en rad olika områden, och behovet ökar allt efterhand som alltfler branscher digitaliseras. Dessa arbeten kräver en välutvecklad förmåga till problemlösning, analys, kritiskt tänkande, kreativt skapande och samarbete med andra. Därför är det viktigt att datavetenskap blir en naturlig del av skolans vardag, och att detta kopplas samman med undervisningen i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Computer Science for All kommer att ledas av National Science Foundation (NSF) och det federala utbildningsdepartementet, i nära samarbete med andra myndigheter, näringsliv och ideella organisationer. Syftet är att överbrygga landets digitala klyfta och ge stöd åt lärarutbildning och fortbildning, en fortsatt utbyggnad av den digitala infrastrukturen samt utveckling av kurser och lärresurser.

Flera federala myndigheter ska även genomföra satsningar inom ramen för sina befintliga medel. Här är några exempel:

De kommande fem åren ska NSF satsa etthundratjugo miljoner dollar på att utveckla ramverk för kurser, undervisningsmaterial och andra lärresurser samt kompetensutveckling åt lärare, så att undervisningen i datavetenskap kan ta ordentlig fart. Tidigare har man bland annat tagit fram gymnasiekursen Exploring Computer Science, som särskilt vänder sig till minoriteter, och ramverket för Advanced Placement-kursen Computer Science Principles.

Under våren kommer det federala utbildningsdepartmentet att publicera rapporten STEM 2025, där man bland annat ska diskutera hur datalogiskt tänkande, programmering och andra it-relaterade kunskaper och färdigheter kan bli en del av undervisningen i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Corporation for National and Community Service satsar under de närmaste tre åren upp till sjutton miljoner dollar på kompetensutveckling av lärare tillsammans med NSF och 100Kin10. US Patent and Trademark Office ska skapa ett nationellt nätverk, öppet för alla lärarutbildningar, för att ta fram kursmoduler inom robotik och upphovsrätt som kan väcka elevernas intresse för it-området.

NSF och OCTAE ska ge stöd åt lärarutbildningarna, så att de kan utbilda fler lärarfortbildare, och NSF kommer även att samarbeta med näringslivet för att ge stöd åt gymnasielärares fortbildning. 21st Century Community Learning Centers ska satsa på att lyfta fram hur informell undervisning i it och programmering kan bedrivas i fritidsverksamheterna.

Företag som Apple, Cartoon Network, Facebook, Google med flera, satsar var för sig miljonbelopp i olika satsningar på att öka intresset för digitalt skapande och programmering bland barn och ungdomar. Mängder med ideella satsningar är också på gång från andra håll, till exempel Code.org, Mozilla Foundation, Code Now, Project CODEt och #Yes We Code. 2014, i samband med den årliga Computer Science Education Week, lovade ett sextiotal skoldistrikt att satsa på datavetenskap i undervisningen. Nu är ännu fler delstater och skoldistrikt på gång.

Obama har genom tidigare satsningar som A Nation of Makers samt genom att delta i Hour of Code och genom att arrangera CS Tech Jam i Vita Huset, tydligt markerat sitt digitala intresse. Hans regering har tidigare bland annat tagit fram en nationell plan för att förändra skolan, dragit i gång storsatsningen Digital Promise kring it och lärande och satsat på infrastruktur och lärarfortbildning genom ConnectEd Initiative och Future Ready.

I november förra året initierades en satsning på att få igång skolans digitalisering genom att uppmuntra till skapande och användning av öppna lärresurser. I december ersattes No Child Left Behind Act av en ny federal utbildningslag, Every Student Succeeds Act, som bland mycket annat slår fast att datavetenskap ska ingå i en väl avvägd utbildning.

Om en knapp vecka, 9 februari, presenteras budgetförslaget, inklusive satsningen Computer Science for All, för kongressen.