Danska elever ska utveckla sitt digitala skapande

Idag och imorgon arrangerar Styrelsen for it og læring (STIL) och CFU Danmark tillsammans Danmarks Læringsfestival i Köpenhamn. Det är en kombinerad mässa och konferens som fäster ljuset på digitaliseringen av skolan och det senaste inom såväl didaktisk forskning som praktisk användning av it och digitala medier i undervisningen.

21st Century Skills är ett av årets teman – ett ganska löst definierat begrepp som ofta syns i den internationella debatten, men som på senare år också blivit vanligt förekommande i de nordiska länderna.

Det handlar, kort sagt, om att lyfta fram de förmågor som anses särskilt viktiga i ett globalt och digitalt samhälle. Hit hör att förstå och kunna använda it och digitala medier, att kunna kommunicera och samarbeta, att kunna tänka kritiskt och att kunna lösa komplexa problem.  Det handlar inte främst om att kunna återge kunskap, utan det blir allt viktigare att skapa ny kunskap och kunna ta fram nya lösningar tillsammans med andra. Motiveringen är att allt det här krävs för att kunna fungera som medborgare i morgondagens samhälle.

I slutet av januari presenterades en rapport som analyserar hur långt skolorna i Danmark, Finland, Norge och Sverige har kommit i det här avseendet. Rapporten konstaterar att förmågorna i stor utsträckning finns med i styrdokumenten – även om termen 21st Century Skills inte används. Men det krävs nationella och lokala strategier, kompetensutveckling samt mer konkreta kriterier och stöd för bedömningen av elevernas kunskaper och förmågor för att se till att skolan i möjligaste mån förbereder barn och ungdomar för framtiden.

Verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt kan också spela en viktig roll i det här avseendet. Danmark har under de senaste fem åren arbetat med att digitalisera skolan utifrån en nationell strategi som rymmer en rad olika satsningar. Hit hör bland annat satsningen på digitala demonstrationsskolor 2013-15, som jag tidigare skrivit om. Här tittar man närmare på de didaktiska möjligheter och hinder som kan uppstå när den pedagogiska it-användningen blir en del av skolans vardag.

Danmarks Evalueringsinstitut konstaterar att it och digitala medier kan ge ett stort bidrag till elevernas utveckling – om de används på rätt sätt i skolans undervisning. Man har därför tagit fram en inspirationskatalog som ger nio exempel från demonstrationsskolorna på hur undervisningen med teknikens hjälp kan utvecklas och förändras för att ge ett bättre hjälp och stöd åt elevernas lärande.

STIL lyfter idag fram utvärderingen av ett av demonstrationsskoleprojekten, som handlade om elevers medinflytande och aktiva skapande i digitalt integrerade lärmiljöer. Utvärderingen visar att eleverna både blev mer motiverade och lärde sig mer när de fungerade som producenter som var delaktiga i planering och utförande. Lärarna var inte längre främst kontrollanter, utan deras uppgift blev att med hjälp av en didaktisk ram löpande ge eleverna hjälp och stöd under arbetsprocessen.

Eleverna utvecklade bland annat ämnesmässigt relevanta robotar i Lego Mindstorms och de dokumenterade sitt arbete i text, bild och film. Undervisningen var ämnesöverskridande och samarbete med andra elever och ett aktivt samspel med det omgivande samhället var viktiga delar i undervisningen. Samtidigt som elevernas lärande förbättrades, blev undervisningen också mer inkluderande och man drog nytta av varandras olikheter i det gemensamma skapandet.

Nyligen startade STIL och Professionshøjskolen UCC Future Classroom Lab DK, som ingår i European Schoolnets långsiktiga utvecklingsprojekt Future Classroom Lab. Syftet med den här satsningen är att hjälpa danska skolor att digitalisera sin undervisning och att hjälpa eleverna att förstå den digitala utvecklingen så att de kan dra nytta av den i sitt eget lärande och skapande.

Makerkulturen har en central roll i arbetet med att utveckla undervisningen i den danska skolan och att lyfta fram eleverna som producenter. I år arrangerar STIL och Fonden for Entreprenørskab för första gången National Toolcamp, en tävling för elever i femman och sexan som har sitt ursprung i Rødovre kommun. Tävlingen går ut på att eleverna ska arbeta i lag med högst fyra personer  för att ta fram prototyper på digitala lösningar av vardagsnära problem.

Bedömningskriterierna är samarbete, nytänkande, it-användning och kunskapsproduktion, det vill säga några av de centrala elementen i 21st Century Skills. Det vinnande laget presenteras imorgon på Danmarks Læringsfestival. Under april och maj kommer förslags på lektionsupplägg, baserade på några av projekten, att delas på Toolcamps webbplats.