CO-LAB – scenarier för kollaborativt lärande

Att kunna samarbeta, att skapa och lära tillsammans och att kunna dra nytta av varandras olika kunskaper och erfarenheter är förmågor som ofta ses som avgörande nu när samhället blir alltmer globaliserat och digitaliserat. Samarbete är en av de förmågor som ingår i samlingsbegreppet 21st Century Skills, såväl i P21:s ramverk som i Christine Greenhows och Beth Robelias resonemang kring vad begreppet innebär samt i forskningsprogrammet Innovative Teaching and Learnings (ITL) definition.

Vid årsskiftet startade det tvååriga utvecklingsprojektet Collaborative Education Lab (CO-LAB), som samordnas av Europeiska skoldatanätet med stöd från Erasmus+ satsning Forward-Looking Cooperation Projects. Syftet med projektet är att lyfta fram värdet med kollaborativt lärande bland beslutsfattare och lärare samt att utveckla och testa scenarier för hur undervisningen kan gå till.

Genom att utveckla evidensbaserat material, hoppas man kunna påverka nationell och unionsövergripande utbildningspolitik. Samtidigt vill man göra det enklare för lärare att hitta nya vägar för sin undervisning som förbereder eleverna för samhällets krav. Scenarierna kommer även att innehålla förslag på hur bedömningen av elevernas lärande kan gå till.

I CO-LAB ingår, förutom Europeiska skoldatanätet, utbildningsdepartement, organisationer för lärarutbildare samt forskningsinstitut från Belgien, Estland, Irland, Polen, Portugal och Österrike. I projektet bygger man vidare på den metodik för scenarioplanering och undervisning som iTEC tog fram och som vidareutvecklades i Creative Classroom Lab. Den här metodiken ligger även till grund för Future Classrom Toolkit, en samling riktlinjer och självskattningsverktyg avsedda att underlätta skolans arbete med att digitalisera undervisningen.

I maj i år samt i februari och maj nästa år kommer CO-LAB att anordna workshops där skolledare, lärare och beslutsfattare från deltagarländerna kan bekanta sig med och testa undervisningsscenarier som utvecklats av lärarutbildningar och forskningsinstitut som är med i projektet. I oktober kommer CO-LAB även att arrangera en MOOC om kollaborativt lärandeEuropean Schoolnet Academy, som är öppen för alla intresserade. Scenarierna och MOOC:en kommer att vara tillgängliga som öppna lärresurser.

På projektets webbplats presenterar CO-LAB, förutom relevant forskning och scenarier som ska testas, även korta filmer som ger forskar-, lärar- och elevperspektiv på kollaborativt lärande. De filmer som finns tillgängliga i skrivande stund, är skapade för kurserna Future Classroom Scenarios och Creative Use of Tablets in SchoolsEuropean Schoolnet Academy samt av Europeiska skoldatanätets Interactive Classroom Working Group.

På en av filmerna resonerar Deirdre Butler, forskare på St Patrick’s College på Irland, kort kring begreppet samarbete i undervisning och lärande. Hon inleder med att påpeka att många lärare anser att de arbetar med kollaborativt lärande eftersom de låter eleverna samarbeta i grupp. Men det krävs betydligt mer än så, tillägger hon. Lärare måste fråga sig vad eleverna faktiskt gör. Arbetar de tillsammans? Delar de på ansvaret för gruppens arbete? Ger de varandra återkoppling? Är det eleverna som fattar de avgörande besluten kring det innehåll, den process eller den produkt som de arbetar med? Är eleverna beroende av varandras arbetsinsats för att de ska lyckas med sitt arbete? Är varje del nödvändig?

Om läraren svarar ja på de här frågorna, blir nästa steg att fundera på vilka förmågor som eleverna behöver hjälp med att utveckla för att deras kollaborativa lärande ska lyckas, säger Deirdre Butler. Här handlar det bland annat om att kunna lyssna, att kunna återkoppla och att kunna förhandla så att man uppnår konsensus.

För att kunna utveckla kollaborativ undervisning och kollaborativt lärande i skolan, är det nödvändigt att det finns en tydlig bild bland lärare av vad det rör sig om. Detta krävs för att utveckla det gemensamma metaspråk som behövs för att man ska kunna samtala och resonera om de utmaningar och möjligheter som detta faktiskt innebär. Här har CO-LAB en stor och viktig uppgift att ta tag i.


Kommentarer (2)

  1. Mattias Darlin,

    Var och när är workshoparna som nämns i texten och hur anmäler man sig?

    Svara
  2. Stefan Pålsson,

    Jag hittar ingen information om det, men så vitt jag förstår är de enbart öppna för skolor från deltagarländerna. Höstens MOOC kommer däremot att vara öppen för alla.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *