USA:s nationella satsningar på att digitalisera skolan går vidare

Förra året skrev jag om kampanjen #GoOpen, som USA:s federala utbildningsdepartement drog i gång i slutet av oktober. Syftet är att uppmuntra delstater, skoldistrikt och lärare att börja använda öppna lärresurser och att samarbeta för att utveckla undervisningen med hjälp av it och digitala medier. Kampanjen drivs av Office of Educational Technology, som vill utmana och uppmuntra så många skoldistrikt som möjligt att ersätta minst en lärobok med öppna lärresurser under 2016.

Genom att öka användningen av fritt undervisningsmaterial med öppna licenser, som skapas, uppdateras och vidareutvecklas av lärare, ges landets skoldistrikt större ekonomiskt svängrum i arbetet med att digitalisera skolan. Det skapas möjligheter till ökad likvärdighet, eftersom alla elever kan få till tillgång till aktuellt och relevant material. Lärare kan anpassa, förändra och dela med sig av läromedel och andra lärresurser utan att bryta mot upphovsrätten.

Förra året hade utmaningen antagits av tio skoldistrikt i sex delstater, men nu är det betydligt fler som hoppat på tåget. Nyligen meddelade utbildningsdepartementet att fyrtio skoldistrikt i fjorton delstater deltar i #GoOpen. Trettioen skoldistrikt ska ersätta minst en lärobok med öppna lärresurser och nio skoldistrikt ska fungera som ambassdörer och ge hjälp och stöd. Ambassadörsdistrikten är redan igång med öppna lärresurser i undervisningen och delar med sig av sina insikter och erfarenheter till de andra under arbetets gång.

Learning Registry, en öppen plattform som aggregerar metadata om öppna och slutna webbaserade lärresurser, är en viktig del av arbetet med att sprida användningen av öppna lärresurser i skolan. Amazon håller på att ta fram en kostnadsfri portallösning som gör det möjligt för lärare och skolor att dela, upptäcka och hantera öppna lärresurser. Microsoft och OpenEd är på gång med Open Education Search App, en tjänst som är tänkt att göra det enklare att hitta öppna lärresurser och som gör det möjligt att integrera dem i alla LTI-kompatibla lärplattformar.

Kampanjen för öppna lärresurser i undervisningen är en del av det pågående arbete med att digitalisera skolan i USA. ConnectEd sätter fart på utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen i landets olika delar och Future Ready ger stöd åt skoldistriktens arbete med att digitalisera administration och undervisning. Future Ready drivs av Alliance for Education i samarbete med utbildningsdepartementet och ett femtiotal nationella och regionala partners. Arrangemang och aktiviteter är samlade i Future Ready Hub.

Strax före årsskiftet presenterade utbildningsdepartementet en ny nationell plan och vision för att digitalisera skolan – Future Ready Learning: Reimagining the Role of Technology in Education. Planen slår fast att tekniken i sig inte är tillräcklig för att förändra undervisning och lärande, utan lärare måste ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling, kunskapsdelning och kollaborativt lärande för att den pedagogiska utvecklingen ska komma igång på allvar. Lärare måste förstå och kunna utnyttja teknikens möjligheter för att utveckla elevernas lärande utifrån deras förutsättningar och för att förbereda dem för framtiden. Eleverna behöver bli aktiva lärande som använder it och digitala medier för att skapa, lära och lösa komplexa, verklighetsnära problem, såväl på egen hand som tillsammans med andra.

Mer än tvåtusen skoldistrikt har skrivit under Future Ready Pledge, som togs fram av utbildningsdepartementet hösten 2014. De har förbundit sig att göra skolorna i sina distrikt ”förberedda inför framtiden” genom att bland annat främja en digital lärkultur, ge skolor och familjer tillgång till digital infrastruktur, se till att lärare får relevant kompetensutveckling och göra det möjligt för lärare att använda öppna lärresurser. En viktig del av det här löftet består i att skoldistrikten ska hjälpa varandra att utvecklas genom att dela med sig av sina visioner och erfarenheter. Samarbete och kunskapsdelning är en avgörande pusselbit i det nationella utvecklingsarbetet.

Future Ready har tagit fram ett självskattningsverktyg som hjälper de skolor som skrivit under Future Ready Pledge att ta tag i sitt digitala utvecklingsarbete, ungefär på samma sätt som SKL:s verktyg LIKA. Med hjälp av Future Ready District Assessment skapar varje distrikt sin egen Digital Learning Readiness Report, som ger en bild av läget och ger dem hjälp när de utformar sin handlingsplan.  Självskattningsverktyget baseras på de principer som fastställs i The Future Ready Schools Framework.

Computer Science for All – president Obamas förslag på miljardsatsning på datavetenskap, för att föra in it, datalogiskt tänkande, digitalt skapande och makerkultur i det amerikanska skolsystemet – är också en viktig del av arbetet med att digitalisera skolan. När samhälle och ekonomi snabbt omvandlas i en digital riktning, är det nödvändigt att alla förstår hur digital teknik och programmering fungerar och kan dra nytta av detta i arbetsliv och vardag. Annars finns det risk för att det uppstår djupa klyftor som blir närmast omöjliga att överbrygga.

Många bedömare anser att det blir en tuff uppgift att övertyga kongressen om att anta Computer Science for All, men det pågår ett intensivt arbete för att göra detta möjligt. Allt fler företag och organisationer går med i Computer Science Education Coalition, som informerar om förslaget och bedriver lobbyverksamhet. Den närmaste framtiden får utvisa hur det blir.