Geoskolan – kartor, geodata och GIS för skolan

Geoskolan är en lärresurs som skapats av Lantmäteriet för att hjälpa lärare och elever att arbeta med kartor, geodata och GIS i undervisningen. Den här tjänsten är en sammansmältning av ett antal olika initiativ inom området, som genomförts i omgångar under flera år. Just nu pågår uppbyggnaden av en nationell infrastruktur för geodata, och Geoskolan är en del av detta.

2014-15 drevs Geoskolan som en innovativ testmiljö inom ramen för Vinnovas satsning Digitalisering för framtidens skola. Förutom Vinnova, har Lantmäteriet byggt upp Geoskolan tillsammans med bland annat Vetenskapsrådet, Västerås stad, Gävle kommun, SCB och SGU. Dessutom har flera lärare bidragit med ämneskunskaper och insikter i didaktik och pedagogik.

Än så länge är Geoskolan i ett uppbyggnadsskede, men tjänsten ingår sedan förra hösten i Lantmäteriets ordinarie verksamhet, och man räknar med att vara i skarpt läge inom kort. I morse arrangerade Lantmäteriet ett webbinarium som gav en inblick i det arbete som pågår.

I arbetet med att utforma tjänsten har Lantmäteriet inspirerats av Digimap for Schools, som vänder sig till skolor i England, samt Kart i skolen i Norge, som numera drivs och utvecklas av Naturfagsenteret.

Analys och hantering av geografisk information nämns både i grundskolans kursplan för geografi och i gymnasiets ämnesplan.

På grundskolan ska eleverna lära sig att

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

På gymnasiet ska eleverna utveckla sin

förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.

De ska även utveckla

kunskaper om samhällets behov av rumslig information och hur det kan tillgodoses.

Eleverna ska också träna sina

färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och visualisera rumsliga förhållanden.

Ett viktigt skäl till att Lantmäteriet skapar en lärresurs för skolan är att det är kostsamt att använda kommersiella karttjänster och GIS i skolan. Den här typen av tjänster är i regel inte heller anpassade för undervisning. Ett annat skäl är att många lärare tycker att det är svårt att arbeta med de här kunskapsmålen. Förutom kartor och GIS innehåller Geoskolan därför även en lektionsbank, som tydligt visar hur undervisningen kan planeras och genomföras. Ett tredje skäl är att Lantmäteriverket vill väcka barns och ungdomars intresse för analys och hantering av geografisk information – ett kunskapsområde som blir allt viktigare i samhället. Samtidigt ger man ett värdefullt bidrag till den fortsatta digitaliseringen av skolans undervisning.

Förutom geografi kan Geoskolan även användas i undervisningen i andra ämnen, till exempel historia och samhällskunskap.

Geoskolan är byggd i den öppna lärplattformen Moodle, är plattformsoberoende, kräver inga programinstallationer och har ett lättanvänt gränssnitt med en låg lärandetröskel. I tjänsten finns ett antal lokala och regionala kartor som kan användas som bakgrund och sedan kompletteras med olika lager, exempelvis topografiska kartor, ekonomiska kartor eller skalenliga flygfoton, information om vattenskyddsområden, jordlager, vattenbrunnar, fornminnen, och så vidare. Det finns kartor och data från en mängd olika myndigheter och fler är på gång.

Med hjälp av den information som kan sammanställas i Geoskolan, kan lärare och elever till exempel simulera situationer där man ska bygga nytt i en del av en kommun. Det blir enkelt att se om det finns tillgång till grundvatten, om det finns fornminnen på platsen och hur marken ser ut. Undervisningen kan därmed göras verklighetsnära, konkret och autentisk.

I Geoskolan finns även ett antal historiska kartor. Det rör sig om kartblad från 1700-talet och framåt som har digitaliserats. Lantmäteriet har tagit historielärare till hjälp för att utveckla övningar och annat undervisningsmaterial som drar nytta av de här kartorna på ett bra sätt.

Geoskolan är gratis för skolan, men Lantmäteriet kan inte göra tjänsten tillgänglig utan inloggning eftersom man använder data som kräver licenser för att användas. De kommuner som vill använda Geoskolan i undervisningen måste därför säkerställa att man har betalat för de licenser som krävs. Det har man sannolikt, eftersom geodata och GIS är viktiga element i andra delar av kommunens verksamhet.

Inloggningen sköts via Skolfederation, vilket innebär att Geoskolan enkelt kan integreras i lärplattformen som redan används på skolan.