Välkommen till min plats – lokalhistoria och digital kompetens

Välkommen till min plats är ett projekt som drivs gemensamt av Wikimedia Sverige, Riksantikvarieämbetet och Stockholmskällan. Tillsammans med lärare och elever i sex klasser i Stockholms stad ska man skapa en öppen lärresurs kring elevernas närområden. Det rör sig om två klasser i åk 1-3, två i åk 4-6 och två klasser på gymnasiet

Syftet med projektet är att eleverna ska söka, skapa och dela kunskaper och perspektiv kring sina lokala samhällsmiljöer. De ska både lyfta hur det är idag, se tillbaka på det förgångna  och blicka framåt för att reflektera kring framtiden.

Välkommen till min plats genomförs i Stockholms stad, men material och arbetssätt ska lätt kunna användas och utvecklas vidare av kommuner och skolor i andra delar av landet. Vinnova finansierar projektet inom ramen för sin satsning Digitalisering för framtidens skola.

Wikipedia/Wikimini, Platsr och Stockholmskällan kopplas samman till en pedagogisk och metodologisk helhet. Utgångspunkten för projektet är att ge möjlighet för barn och ungdomar i olika åldrar och från olika sociokulturella miljöer att dela sin värld med omvärlden. Urvalet av klasser baseras bland annat på geografisk spridning och med särskilt tonvikt på förorterna.

Eleverna ska lära sig mer om sitt kulturarv och sin lokala historia och lära sig mer om de tre plattformarnas olika syften och roller i det digitala medielandskapet. De ska också träna informationssökning och källkritiskt tänkande samt utveckla språkstrategier som är centrala i det offentliga samtalet i ett demokratiskt samhälle. Genom att bekanta sig med och följa Wikipedias grundprinciper och Platsrs användarvillkor, får de en inblick i delningskulturen samtidigt som de utvecklar sin sociala kompetens på nätet.  

På Wikipedia ska gymnasieeleverna skriva faktatexter om olika platser i sin del av Stockholms stad. Här ställs det krav på att texterna ska ha ett allmänintresse, att de ska vara relevanta och att alla uppgifter ska beläggas med källhänvisningar. Eleverna i grundskolan ska skriva sina faktatexter på Wikimini, en mer lättanvänd variant av Wikipedia med mindre stränga kvalitetskriterier, som vänder sig till barn mellan åtta och tretton år.

På Platsr ska eleverna dela personliga berättelser om olika platser i sina närområden. Platsr är en webbplats och en community som drivs av Riksantikvarieämbetet. Den bygger på tankar om demokratisk historieskrivning och allas plats och delaktighet i det kollektiva minnet. Vem som helst kan dela med sig av sina tankar och känslor kring en plats i form av texter, bilder och filmer. Här är det personliga perspektivet avgörande och det finns gott om plats för minnen och citat.

På Stockholmskällan ges eleverna utrymme att formulera sina tankar och reflektioner kring framtiden i sin del av staden. Stockholmskällan, som drivs av Stockholms stad, gör det lokala kulturarvet tillgängligt för lärare och elever i stadens skolor – och för alla andra intresserade. Här finns en databas med digitaliserat historiskt källmaterial. Det innebär ungefär 30 000 fotografier, kartor, trycksaker, böcker, ritningar, filmer, texter, ljudfiler, föremål, konstverk och litteraturtips som beskriver och gestaltar livet i Stockholm genom århundradena.

Välkommen till min plats gör det möjligt för eleverna att utveckla sin medie- och informationskunnighet genom att själva skapa digitalt material som blir tillgängligt för en större allmänhet.  Projektet öppnar för intressanta samarbeten över ämnesgränserna och mellan skolbibliotekarie och lärare. Skolbibliotekets betydelse i arbetet med att utveckla elevernas elevernas digitala läsförmåga, kritiska informationshantering och digitala skapande betonas i Skolverkets förslag till nationell it-strategi för skolan.

I Välkommen till min plats ska eleverna förena historiemedvetenhet, kritiskt tänkande och digitalt skapande med arbete kring olika språkliga genrer. På Wikimini och Wikipedia skriver de objektiva texter som kan faktakontrolleras, på Platsr står det egna subjektiva perspektivet i centrum och på Stockholmskällan handlar det om att reflektera och att blicka framåt.

Under april och maj månad har konceptet provats i en pilotklass på Bagarmossens skola. Söderbysjön och andra platser i Bagarmossen har beskrivits ur ett faktaperspektiv på Wikimin och från en personlig horisont på Platsr. När klassen hade en vernissage i slutet av pilotprojektet, presenterade de sina framtidsvisioner. Dessa kommer att publiceras på Stockholmskällan framöver.

Efter sommaren inleder Wikimedia Sverige, Riksantikvarieämbetet och Stockholmskällan fortbildning av de lärare som deltar i projektet. Efterhand kommer man att sammanställa ett grundmaterial med instruktioner, filmer och elevexempel med en öppen licens som görs tillgängligt för alla på Wikiversity.