Norge satsar på forskning om learning analytics

9 juni öppnades ett nytt forskningscenter vid Universitetet i Bergen: SLATE – Centre for the Science of Learning & Technology. SLATE är inriktat på forskningsområdet learning analytics och leds av Barbara Wasson, som är professor i media- och informationsvetenskap. Kunnskapsdepartementet bidrar med 25 miljoner för de kommande fem årens verksamhet. Universitetet i Bergen står för 40 miljoner.

Över stora delar av världen finns ett växande intresse för att dra pedagogisk nytta av den information som skapas när digitala lärresurser används och när elever kommunicerar och skapar tillsammans på nätet som en del av sin undervisning. Insamling och analys av data för att förstå och förbättra elevernas lärandeprocesser är en viktig del av detta. Det är också centralt att använda informationen för att utveckla och förändra de sociala miljöer och situationer där undervisning och lärande bedrivs.

Med andra ord handlar det om ett sätt att försöka göra undervisningen mer evidensbaserad, såväl i skolan som i andra pedagogiska sammanhang . Learning analytics är ett ungt forskningsområde och på många håll finns höga förväntningar. Debatter och diskussioner kring det här området är i regel tvärvetenskapliga och brukar vanligen föras av forskare inom pedagogik och informatik, av beslutsfattare samt av kommersiella utvecklare av digitala läromedel och pedagogiska tjänster.

SLATE är ett samarbetsprojekt som inkluderar samtliga fakulteter vid Universitetet i Bergen.

Pedagoger, psykologer, mediavetare, informatiker, statistiker, jurister och matematiker kommer att bidra till forskningsarbetet. Utifrån sina respektive discipliner och perspektiv ska de belysa och förklara hur it och digitala medier bäst kan användas i undervisning och lärande samt vilka etiska förhållningssätt som är viktiga.

Under de kommande fem åren ska man bland annat ta reda på hur olika slags data kan hanteras och användas för att utveckla undervisningen i skolan och i alla andra sammanhang i samhället där lärande förekommer.

Forskarna på SLATE ska till exempel analysera vad elever lär sig när de använder digitala verktyg i olika situationer och sammanhang. Det är även viktigt att undersöka hur lärarens återkoppling bör se ut och hur undervisningen behöver utformas för att kunna möta elevers olika förutsättningar och behov. Integritetsfrågor också viktiga att belysa och att analysera.

SLATE ska fungera som samlingspunkt för området learning analytics i Norge och bidra till en nationell kunskaps- och kompetensutveckling inom området. På längre sikt är målet att centret ska utvecklas till en bred internationell forsknings- och utvecklingsmiljö som hanterar empirisk forskning kring digitaliseringens utmaningar och möjligheter inom alla former av livslångt lärande.

Forskningsprojekten organiseras i tre kluster.

Ett av klustren leds av Astrid Tolo, som tillsammans med sina kollegor ska undersöka hur värdering och bedömning av lärande i digitala miljöer kan förnyas och utvecklas med hjälp av learning analytics.

Det andra klustret leds av Weiqin Chen och Barbara Wasson. Här ska man fästa blicken på vad datainsamling i stor skala innebär – filosofiskt, pedagogiskt, kulturellt, juridiskt och etiskt – och hur learning analytics kan bidra till att förändra undervisning och lärande. En annan viktig fråga rör balansen mellan kvantitativa och kvalitativa data och hur de ska analyseras och förstås för att vara till nytta i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Tillsammans med andra aktörer ska man också ta fram en vision för hur learning analytics kan användas för att utveckla det livslånga lärandet i Norge.

Det tredje klustret, som leds av Ingunn Ness, har ett mer allmänt framåtblickande perspektiv. Här handlar det om ett tvärvetenskapligt samarbete som syftar till att skapa en djupare förståelse för vad lärande är och vilka roller den digitala utvecklingen kan spela.

På det nationella planet ska SLATE bland annat samarbeta med Utdanningsdirektoratet, Senter for IKT i utdanningen, Kunnskapssenter for utdanning och Centre for Educational Measurement vid Universitetet i Oslo. Pittsburgh Science of Learning Center vid Carnegie Mellon University, Oxford University Centre for Educational Assessment, Eduvate och Centre for Information Technology in Education vid University of Hong Kong hör till de internationella forsknings- och utvecklingsmiljöer som centret kommer att arbeta tillsammans med.