MIT utvecklar lärarutbildning och undervisning

I februari sjösatte MIT en omfattande satsning på forskning och utveckling av undervisning och lärande som är ett svar på den utredning om MITs framtid som presenterades sommaren 2014. Här efterlystes en samlad vision och strategi för hur undervisning och lärande ska förbättras, hur MIT ska arbeta gentemot förskola och skola samt hur MIT ska ta sig an det nätbaserade livslånga lärandet.

Satsningen består av tre delar: MIT Integrated Learning Initiative (som förkortas MITili och uttalas på samma sätt som ”mightily”), pK-12 Action Group och MITx Digital Learning Lab.

MITili är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med höga ambitioner som strävar efter att förena en lång rad olika perspektiv på lärande, alltifrån neurovetenskap till humaniora, för att få en så mångfasetterad bild som möjligt. Insikterna ska sedan användas till att utveckla och förändra undervisning och lärande ute i samhället.

De forskare som knyts till MITili kommer till exempel att analysera skolsystemets design, betydelsen av socioekonomiska faktorer för elevers lärande samt de processer som ligger till grund för bland annat nyfikenhet, motivation, kreativitet, kunskapsinhämtning och utvecklingen av självförmåga, från förskola till vuxenutbildning. MITili leds av kognitionsforskaren John Gabrieli.

Ett viktigt syfte med pK-12 Action Group är att samla de mer än hundra olika forskningsinsatser på MIT som vänder sig till förskola och skola, exempelvis Scratch och App Inventor. Man vill också fungera som katalysator för forskare och skolfolk i hela världen som som vill dra nytta av aktuell forskning och den pågående digitala utvecklingen för att utveckla och förbättra undervisning och lärande.

pK-12 Action Group leds av Angela Belcher, forskare i materialvetenskap och bioteknik, tillsammans med Eric Klopfer, som även är ansvarig för Scheller Teacher Education Program (STEP) och forskargruppen Education Arcade.

Förra sommaren tog jag upp The Woodrow Wilson Academy for Teaching and Learning, en gemensam satsning av MIT och Woodrow Wilson National Fellowship Foundation på en ny slags lärarutbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik. Tanken är att de blivande lärarna ska få en utbildning anpassad efter de villkor som skapas av den pågående samhällsutvecklingen.

Utbildningen startar hösten 2017, och under uppbyggnadsfasen bygger man bland annat vidare på erfarenheterna från STEP och Education Arcade. Teaching Systems Lab, som ryms inom MIT Office for Digital Learning (ODL) och finansieras av Woodrow Wilson National Fellowship Foundation har också en central roll. Här försöker forskarnan blicka framåt på morgondagens lärmiljöer, man undersöker samspelet mellan digital teknikutveckling och didaktik och analyserar vilka kunskaper och förmågor som lärarna kan komma att behöva.

Teaching Systems Lab administrerar också Teaching and Learning Innovation Grants, som är en ny tvärvetenskaplig satsning på MIT som uppmuntrar till forskning som kan skapa ny mark för skolans undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. I år kom det in sexton ansökningar från olika institutioner på MIT och av dem finansieras tre projekt med totalt 250 000 dollar:

Just The Facts: synthetic biology for co-evolution of master teachers and a BioBuilder curriculum. Projektet leds av Natalie Kuldell, forskare och lärare på Department of Biological Engineering. Hon driver även BioBuilder Educational Foundation, som utvecklar digitala lärresurser och metodik för problembaserad och verklighetsnära undervisning i syntetisk biologi, ett tvärvetenskapligt forskningsområde inom biologi och teknik som förenar naturvetenskap med ingenjörskonst.

Informal Science Education For Learners, Parents, and Educators, som leds av kognitionsforskaren Laura Schulz, ansvarig för The Early Childhood Cognition Lab. Tanken med det här projektet är att ge små barn och deras föräldrar informell multimedial undervisning i naturvetenskap och att undersöka hur detta påverkar deras förståelse av grundläggande begrepp.

Interest-Based Pathways into Coding: Developing Strategies and Materials to Help Teachers Engage a Broader Range of Students in Computational Thinking, leds av Mitchel Resnick, ansvarig för Lifelong KindergartenMedia Lab och skapare av Scratch. Här är syftet att utveckla lärresurser och metoder som hjälper lärare att utgå ifrån elevernas intressen när de ska lära sig att programmera.

MITx Digital Learning Lab, som är ett samarbete mellan ODL och institutionerna på MIT, samlar forskare och lärare från en rad olika områden. Gruppens medlemmar fungerar som ambassadörer för en undervisning som försöker dra maximal nytta av digitaliseringens möjligheter och målet är att utveckla och förbättra all undervisning på MIT.

Erfarenheterna härifrån och från MITili ska även användas för att utveckla MITs öppna kurser och de avgiftsbelagda utbildningar som tas fram för näringslivet. Sanjay Sarma, som leder verksamheten vid ODL, är ansvarig för detta.