Teknikämnet får en digital del i Nya Zeelands läroplan

I början av juli beslutade Nya Zeelands regering att digital teknik och datavetenskap ska bli en del av teknikämnet i skolan från och med årskurs ett. Den digitala utvecklingen präglar hela samhället, och det är därför nödvändigt att alla barn och ungdomar lär sig att förstå och hantera detta, konstaterar man.

Alla elever ska ha en grundläggande förståelse av digital teknik och vad digitaliseringen innebär för arbetsliv och vardag när de slutar grundskolan. Det ska också bli möjligt att fördjupa sig på gymnasiet och att inkludera detta i studentexamen, NCEA, som en del av teknikämnet.

It-sektorn är den snabbast växande näringssektorn på Nya Zeeland, samtidigt som digitaliseringen märks inom allt fler yrkesområden. Digitala kunskaper och relaterade förmågor behöver därför lyftas fram, betonar utbildningsminister Hekia Parata. Landets barn och ungdomar måste i möjligaste mån förberedas för morgondagens villkor och krav.

Detta är den första större förändringen i Nya Zeelands läroplan sedan den tillkom 2007. Ändringen kommer att träda i kraft 2018. Under arbetet med utformningen av ämnesinnehåll och kunskapsmål ska tjänstemännen på utbildningsdepartementet rådfråga och diskutera med relevanta aktörer.

Införandet av digital teknik och datavetenskap är ett resultat av arbetet med en nationell strategi för naturvetenskapens roll i samhället – A Nation of Curious Minds – som presenterades sommaren 2014. Strategin argumenterar för behovet av att stärka naturvetenskap och teknik i en rad olika konkreta sammanhang. Bland annat pekar den särskilt på värdet av att ge den digitala tekniken en större och tydligare plats i skolans läroplan.

Den digitala delen av teknikämnet ska preliminärt omfatta sex teman, anpassade till de olika årskursernas mål:

  • Algoritmer
  • Datarepresentation
  • Digitala tillämpningar
  • Hårdvara och infrastruktur
  • Människan och datorn
  • Programmering

För att det här ska fungera i praktiken, krävs både lärresurser, lärarfortbildning och satsningar på att förankra och skapa förståelse för digital teknik och datavetenskap i undervisningen bland föräldrarna. Ett samarbete mellan beslutsfattare, berörda myndigheter samt verksamheter och organisationer inom de digitala branscherna är en viktig del av detta.

Utbildningsdepartementets vision för 2025 – Lifelong Learners in a Connected World – innebär att alla elever ska ges möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som är nödvändiga för att fungera och utvecklas som en aktiv och självständig medborgare i en digital, sammankopplad och global värld.

Regeringen har sedan läroplanen trädde i kraft för knappt tio år sedan satsat 700 miljoner nya zeeländska dollar på digital skolutveckling. Satsningen Towards Digital Fluency rymmer både satsningar på infrastruktur, lärarfortbildning, pedagogisk utveckling, digitala lärresurser och likvärdighet för alla. Senast vid årsskiftet ska samtliga landets skolor ha den tillgång till digital infrastruktur och teknik som krävs för att lägga en god grund för en undervisning av hög kvalitet.

När satsningen på att föra in digital teknik och datavetenskap i läroplanen presenterades förra månaden, hördes en del kritiska röster från de digitala branscherna. En vanlig synpunkt var att initiativet visserligen var bra, men att det inte var tillräckligt. Mer genomgripande satsningar på programmering och digital teknik och ett mer systematiskt samarbete med branschen behövs i skolan, menade man.

Tim Bell, professor i datavetenskap vid Canterbury University, som bland annat arbetar med fortbildning av lärare inom datavetenskap och digital teknik, ansåg att det var en viktig och spännande satsning. Det är avgörande att barn och ungdomar får lära sig hur den digitala tekniken fungerar och hur utvecklingen påverkar tillvaron, inte minst privatlivet och den personliga integriteten. Men för att den här undervisningen verkligen ska fungera, behövs det mer lärarfortbildning, tillade han.

Australian Computer Society konstaterade i Information Age att den kritik som hörts på Nya Zeeland liknar den som mött Australiens federala satsning på programmering och digital teknik i den nya läroplanen. Australiens läroplan och ämnet Technologies presenterades i september förra året, efter två års arbete. Nu är det upp till delstaterna att införa läroplanen, och det är på gång det kommande läsåret i bland annat South Australia, Victoria och ACT.

Även i Australien finns det aktörer från näringslivet som menar att det görs för lite och att det kommer för sent. Den oberoende myndigheten ACARA, som ansvarar för läroplaner, bedömning och inspektion av skolor, anser dock att det är för tidigt att uttala sig om hur det ska gå. Däremot menar man att det är bra att det finns en tydlig utgångspunkt för diskussioner kring vad eleverna ska lära sig i skolan och hur det ska gå till

Förra veckan anslog Nya Zeelands regering en miljon nya zeeländska dollar till projekt som utforskar nya sätt att använda och att undervisa kring digital teknik i skolan. Anbud kan lämnas fram till månadsskiftet. Branschorganisationen NZ Tech, som menade att införandet av digital teknik och datavetenskap i läroplanen var alltför begränsat, välkomnade den här satsningen och såg den som ett tecken på att förändringen av skolans undervisning i en mer digital riktning kanske ändå är på väg att ta fart.