Mjuk infrastruktur för skolan på gång i Danmark

I oktober 2014 enades stat och kommuner i Danmark om en gemensam nationell mjuk infrastruktur för grundskolan. Man ska skapa en användarportal (Brugerportalinitiativet) som samlar alla de tjänster som användarna – skolledare, lärare, elever och föräldrar – behöver ha snabb och enkel tillgång till i sin vardag. Meningen är att det ska vara lika intuitivt och lättanvänt som Facebook och andra kommersiella tjänster på nätet.

Det här arbetet är en del av den reform av den danska grundskolan som trädde i kraft för två år sedan, och som i sin tur är en fortsättning på det utvecklingsarbete som inleddes 2011 med en nationell it-strategi för skolan.

Tanken är att dra nytta av de digitala möjligheterna för att ge ett fullgott stöd åt lärarens pedagogiska och didaktiska arbete tillsammans med eleverna och att förbättra kommunikation och samarbete med föräldrarna. Single sign-on och standardiserad metadata ska göra det möjligt att komma åt all relevant information direkt i kommunens lärplattform. Ett annat viktigt mål är att underlätta för kommunerna att samarbeta och dela information och kunskap om lärares undervisning och elevers lärande.

Kommunerna ansvarar för att välja, köpa in och att implementera en lärplattform som uppfyller de tekniska och funktionella krav som gäller för användarportalen och som motsvarar lokala behov och förutsättningar. Detta arbete ska påbörjas under hösten och om ett år ska allt vara på plats. 92 av Danmarks 98 kommuner inkluderar även förskolorna i den här satsningen.

Lärplattformen ska vara något annat och och något mer än ett LMS, som lägger tyngdpunkten på det administrativa arbetet. Här handlar det om att skapa en virtuell och multimedial kommunikations- och lärmiljö, kopplad till läroplanen (Fælles Mål), som utgår ifrån eleven och kan användas som ett kraftfullt verktyg för datorstött kollaborativt lärande. Det ska också ges plats och möjlighet åt lärares kollegiala samarbete.

I lärplattformen ska det vara enkelt för läraren att planera, genomföra och utvärdera undervisningen och att få en överblick av elevernas och klassernas lärande. Här samlas digitala läromedel och lärresurser och allt som eleverna skapar. Skolledningen kommer att ha tillgång till information om elevernas arbete, såväl på individnivå som i aggregerad form. Eleverna ska, bland annat med hjälp av visualiseringar, få en bättre inblick i och förståelse av sitt lärande och sin utveckling.

De kritiska röster som hörs, pekar bland annat på att det finns risk för att mål och data hamnar i fokus och att det mer komplicerade arbetet med elevernas lärprocesser och utveckling hamnar i skymundan. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att lärare uppfattar målen på olika sätt. Frågan om vem som äger elevernas data när skolan använder lärresurser från privata leverantörer lyfts också fram.

När alla pusselbitar är på plats för användarportalen, kommer den inloggade användaren att mötas av en skräddarsydd anslagstavla som ger en överblick över all aktuell information. Här kommer läromedel och lärresurser, schema och provresultat att finnas lätt tillgängliga, liksom olika sätt att kommunicera med andra elever, föräldrar och med skolans personal. Både frånvarorapportering och mer förtroliga samtal ska kunna äga rum här.

Redan idag är det möjligt för kommuner och skolor att integrera läromedel och lärresurser i kommunens lärplattform, precis som med Skolfederation här i Sverige. Styrelsen for It og Læring hoppas därför att arbetet med detta kommer att komma igång i de danska kommunerna under hösten.

På grund av tveksamheter kring datasäkerheten kommer det tyvärr att dröja till 2019 innan skolan får en samlad ingång till all information och kommunikation. Fram till dess kommer Danmarks skolor att fortsätta använda den nuvarande lösningen Skoleintra för de kommunikativa delarna, trots att den inte alls ger samma möjligheter som användarportalen.