OECD vill förnya skolan för att främja samhällsutvecklingen

För knappt ett år sedan arrangerade OECD tillsammans med EU-kommissionen och Finlands regering toppmötet Global Education Industry Summit. Beslutsfattare, experter och facilitatorer inom utbildningsområdet samt ledande representanter för utbildningsindustrin samlades i Helsingfors för att hitta sätt att underlätta skolans digitalisering och pedagogiska utveckling.

I början av veckan var det dags för den andra upplagan. Den här gången samarbetade OECD med Israels utbildningsdepartement, och man samlades i Jerusalem för att fortsätta och fördjupa dialogen. Israel är känt för att ha ett ekosystem som underlättar framväxten av startups, snabbväxande nya företag. På senare tid har man även börjat dra nytta av den digitala teknikutvecklingen i skola och undervisning. Kreativitet och nytänkande är två viktiga ledord i Israels samhällsutveckling.  Därför är det också passande att man arrangerar årets toppmöte, menade Israels utbildningsminister.

En månad innan förra årets möte hade OECD släppt rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som bygger på analys av data från PISA 2012. Rapporten visar tydligt att hela världens skolsystem står inför stora utmaningar när det gäller arbetet med skolans digitalisering. Införandet av it och digitala medier bidrar inte i tillräcklig grad till att förbättra elevernas lärande och prestationer i skolan, menar OECD. Det räcker inte att lärare och elever får tillgång till tekniken och att infrastrukturen byggs ut. Undervisningen måste utvecklas och förändras, så att man drar nytta av de pedagogiska möjligheter som teknikutvecklingen skapar.

Ett avgörande skäl till att OECD arrangerar den här sortens möten är att inget land kan lösa problemen på egen hand. Det krävs helt enkelt att man samarbetar för att komma vidare. Dessutom vill man dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som finns i näringslivet. Skolan kan inte heller lösa de här problemen utan att dra nytta av de kompetenser och insikter som finns på andra håll. Genom att få igång en dialog där alla intressenter delar med sig av sina perspektiv, kan man underlätta en produktiv utveckling, menar OECD.

Utbildningssektorn är en viktig del i OECD:s senaste innovationsstrategi, som presenterades sommaren 2015. Här slår man bland annat fast att det är avgörande att skolans undervisning hjälper eleverna att utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att kunna tänka nytt och kreativt. Alla sektorer behöver samverka för att främja den fortsatta samhällsutvecklingen och för att öka tillväxt och välmående, säger OECD.

I ett samhälle där maskinlärande, artificiell intelligens, automatisering och ständigt närvarande digitala medier där alla kan delta i samtalet blir allt viktigare, krävs det i många avseenden andra kunskaper och förmågor än tidigare. Vi måste lära oss att samspela med tekniken och att hantera informationsöverflödet. Bland annat blir problemlösning tillsammans med andra, kreativitet och kritiskt tänkande allt viktigare, konstaterar OECD.

Inför årets toppmöte publicerade OECD rapporten Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills. Rapporten ger en fördjupande bakgrund till årets samtal och diskussioner, och är en syntes av ett antal aktuella rapporter från OECD som rör teknikdriven innovation samt utveckling och förnyelse av skolan.

Slutsatsen är att skolan ännu inte är mogen att dra optimal nytta av den digitala utvecklingen i sin verksamhet. Såväl lärare som elever har bristande digital kompetens och det är svårt att hitta bra digitala lärresurser. Ofta råder det oklarhet kring undervisningens mål och lärarna ges sällan tillräckliga möjligheter att utforska de pedagogiska möjligheterna, att tänka nytt och att ta fram nya sätt att arbeta med eleverna.

För att få fart på skolans digitalisering och pedagogiska utveckling, är det avgörande att utbildningspolitiken innehåller satsningar som ger stöd åt en innovativ och entreprenöriell kultur i skolan. Här har skolan mycket att lära av startups inom utbildningsindstrin, påpekar OECD i rapporten. Om skolan och utbildningsindustrin får en bättre förståelse för varandras verksamheter, blir det lättare att mötas på halva vägen och att få igång ett kreativt samarbete.

Den digitala utvecklingen är inte tillräcklig för att förnya skolan, men den kan bidra till att öppna nya horisonter, menar OECD. Till exempel kan man ta fram undervisningsmodeller som bygger vidare på utvecklingen inom datorspel. Man kan också bli bättre på att använda simulationer och nätbaserade laboratorier, som ger tillgång till ett konkret och erfarenhetsbaserat lärande till en låg kostnad. Det blir också enklare att få igång internationellt samarbeten, tack vare nätet. Ett bättre utnyttjande av möjligheterna till distansundervisning och ett mer självständigt lärande på nätet kan också ge värdefulla bidrag till skolans fortsatta utveckling.

Nästa års toppmöte arrangeras i Bryssel, av EU-kommissionen. 2018 samlas man i Estland.