Ny digital strategi för skolan i Skottland

21 september lanserade Skottlands regering en ny nationell digital strategi för digitaliseringen av skolan: Enhancing Learning and Teaching Through the Use of Digital Technology.

Hösten 2011 skrev jag om arbetet med att förbereda den förra strategin och hur dialogen mellan beslutsfattare och allmänhet såg ut. Strategin presenterades senare samma år. Med den nya strategin är tanken att skolan ska ta nästa steg, och fördjupa arbetet med att integrera den digitala teknikutvecklingens möjligheter i undervisningen.

2010 infördes en sammanhållen läroplan för undervisningen av barn och ungdomar mellan tre och arton år, från förskolan till gymnasiet: Curriculum for Excellence. Tanken med läroplanen är att eleverna ska utveckla de förmågor och färdigheter som krävs för ett livslångt lärande och ett gott liv som aktiva och engagerade samhällsmedborgare. Den förra strategins övergripande mål var därför att lärare, elever och föräldrar skulle ges möjlighet att dra nytta av alla fördelar som it och digitala medier skapar för undervisning och lärande samt för samverkan mellan hemmet och skolan.

Syftet var att lägga en god grund för den fortsatta digitaliseringen, och strategin innehöll därför följande fem målsättningar:

  1. Förändra kultur och förhållningssätt kring it-användningen i skolan
  2. Se till att lärare och elever lär sig att dra nytta av it och digitala medier i undervisning och lärande
  3. Ge stöd åt arbetet med att utveckla nya sätt att undervisa
  4. Stärk föräldrarnas engagemang i sina barns lärande genom att synliggöra vardagen i skolan med hjälp av sociala medier
  5. Förbättra tillgången till hårdvara och infrastruktur.

Förra året började regeringen arbeta med att ta fram en ny strategi med nya målsättningar. Precis som förra gången konsulterade beslutsfattarna allmänheten för att få in idéer och synpunkter. Konsultationen pågick från slutet av september till och med mitten av december. Bland annat arrangerades informationsmöten runt om i Skottland, där det gavs möjlighet till diskussioner och samtal. Regeringen genomförde också en enkätundersökning bland ungdomar och en serie workshops med yngre barn för att få en bättre bild av deras syn på it och digitala medier i undervisningen och hur de tänker kring morgondagens skola.

I november presenterade regeringen en litteraturöversikt som visar vad en pedagogiskt genomtänkt användning av it och digitala medier i skolan innebär för utveckling och förbättring av undervisning och lärande. Man intresserade sig särskilt för vad som kan göras för att öka måluppfyllelsen och stärka elevernas prestationer, minska skillnaderna och skapa en mer inkluderande undervisning, öka föräldrarnas engagemang samt göra lärarnas arbete mer effektivt och av en högre kvalitet.

I litteraturöversikten konstateras att det finns goda möjligheter att utveckla och förändra skolan i den önskade riktningen med teknikens hjälp, men att det kräver satsningar inom ett antal områden. Till exempel är det viktigt att skolledarna blir ”förändringsagenter” som leder och driver på den fortsatta utvecklingen. Det krävs också att lärarna får en formell kompetensutveckling och att de börjar skapa nätverk för erfarenhetesutbyte, kunskapsdelning och kollegialt lärande.

Lärarnas förmåga att kunna använda tekniken och att kunna dra nytta av den i sin undervisning är absolut avgörande för att digitaliseringen av skolan ska lyckas. Här måste man därför satsa ordentligt för att öka förståelsen kring de digitala möjligheterna och för att ge stöd åt lärarna att att utveckla sin undervisning. En annan grundsten är förstås tillgången till tekniken, och här krävs det fortfarande insatser för att se till att alla har likvärdiga förutsättningar.

I januari presenterade regeringen ett övergripande ramverk för att utveckla och förbättra skolan i Skottland. Målet med ramverket är att skapa ett framgångsrikt land med en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt som innebär att hela Skottland kan leva och utvecklas. För att detta ska bli möjligt, är det nödvändigt att alla barn får en så god start i livet som möjligt, att stat och myndigheter lyckas överbrygga de stora skillnaderna vad gäller livsvillkor och att man skapar bättre möjligheter för dem som är mest utsatta.

Målet är att skolans undervisning ska öka elevernas kunskapsutveckling, i synnerhet när det gäller att kunna läsa, skriva och räkna, samt att den ska ge alla samma möjligheter att lyckas i livet, oavsett social och ekonomisk bakgrund. Här spelar digitaliseringen en stor och viktig roll.

Den nya digitala strategin för skolan i Skottland rymmer fyra målsättningar:

  1. Utveckla lärarnas förmåga att använda it och digitala medier i undervisningen på lämpliga och effektiva sätt som förbättrar undervisning och lärande
  2. Förbättra allas tillgång till nödvändig teknik och infrastruktur i skolan
  3. Säkerställ att utnyttjandet av de digitala möjligheterna har en central roll i genomförandet av läroplanens mål i undervisningen och i bedömningen av elevernas lärande och kunskapsutveckling
  4. Gör det möjligt för alla som arbetar i skolan att vara ”förändringsagenter” som driver på investeringarna i ny teknik och ger stöd åt pedagogiskt nytänkande

För att de här målsättningarna verkligen ska kunna genomföras, krävs samverkan och kompletterande insatser mellan regeringen och nationella myndigheter, lokala myndigheter och skolor. Totalt rör det sig om ett fyrtiotal insatser som syftar till att förverkliga de fyra målsättningarna.

Bland annat kommer General Teaching Council for Scotland att verka för att användningen av it och digitala medier lyfts fram i lärarutbildningen och i den formella kompetensutvecklingen. Education Scotland ska ge stöd åt Barefoot Computing, en informell satsning på fortbildning, som drivs av Computing At School, där lärare lär av varandra. Man kommer även att ta fram fortbildningsmaterial som ska publiceras på National Improvement Hub. I arbetet med fortbildning och kompetensutveckling kommer också det nationella skolintranätet Glow att ha en central roll.

Det kommer att genomföras en rad nationella satsningar för att utveckla och förbättra infrastrukturen och för att ge stöd åt det lokala arbetet kring detta. I början av nästa år kommer Education Scotland att dra igång Digital Leaders Group, där samtliga 32 lokala myndigheter kommer att vara representerade.

Education Scotland kommer att genomföra en uppdatering av läroplanen för att lyfta fram och förtydliga användningen av it och digitala medier i undervisningen. Scottish Qualifications Authority ska förnya existerande tjänster och även ta fram nya, som ger bättre möjligheter att dra nytta av de digitala möjigheterna i bedömningen av elevernas prestationer. Man kommer också att samverka med de lokala myndigheter för att stödja och främja en sådan utveckling.

Education Scotland ska lägga större vikt vid digitaliseringen när man inspekterar skolor och man kommer även att se till att alla inspektörer har de kunskaper som krävs för att kunna bedömma detta på ett bra sätt. Flera aktörer kommer att genomföra satsningar där skolledare och lärare kan lära av varandra och dela med sig av sina erfarenheter kring digitalisering och pedagogisk utveckling. Dessutom kommer Education Scotland att verka för att aktuella forskningsresultat och praktisk vägledning finns fritt tillgängligt på National Improvement Hub.