Digital skolsatsning på gång i Tyskland

Den federala utbildningsministern Johanna Wanka aviserade i måndags att förbundsregeringen öppnar för ett samarbete med delstaterna för att få igång digitaliseringen av den tyska skolan. Den måste helt enkelt bli mer anpassad till den digitala värld vi lever i (”fit für die digitale Welt”).

Syftet med samarbetet är både att ge barn och ungdomar likvärdiga möjligheter och att stärka Tysklands konkurrenskraft. Det handlar om att se till att utbildningsväsendet i hela Tyskland kan dra nytta av de möjligheter som den digitala utvecklingen öppnar för undervisning och lärande. Tillräcklig tillgång till tekniken är en avgörande faktor, men det är pedagogik och didaktik som står i främsta rummet.

I onsdags presenterades en nationell digital strategi för hela utbildningsväsendet – Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft – inom ramen för Tysklands digitala agenda. Alla delar av samhället påverkas av den digitala teknikutvecklingen; skolan och undervisningen är inget undantag.

I federalismreformen 2006, en ändring i grundlagen som reglerar förhållandet mellan statliga och federala myndigheter, slogs fast att skolan huvudsakligen är delstaternas angelägenhet och att samarbete över delstatsgränserna inte är tillåtet. Men inom det digitala området går det för sig att samarbeta utan att bryta mot reformen, påpekade Johanna Wanka när samarbetet aviserades.

Deutsche Telekom Stiftung visade i slutet av förra året i sin rapport Schule Digital – Der Länderindikator, att den digitala utvecklingen går trögt i många delstater. För att komma till rätta med detta krävs förändringar i utbildningspolitik, administration och i skolans dagliga verksamhet, konstaterar rapporten.

Inte minst är det viktigt att eleverna lär sig att förstå och hantera dagens medieverklighet, både för sitt lärande och i sin vardag, sägs det i rapporten. Informationssökning, kritisk granskning, analys och syntes är viktiga delar av detta, liksom insikter i vad man kan göra för att skydda sin integritet och personliga säkerhet och trygghet på nätet.

Rapporten betonar att digitaliseringen av den tyska skolan förutsätter att lärarna har de kunskaper som krävs för att kunna ge eleverna praktiknära hjälp och stöd. Alltför många har inte det idag, så därför krävs både kompetensutveckling och att lärare utvecklar ett kollegialt lärande och en fungerande samarbetskultur. Detta kräver tillgång till tekniken – och att den verkligen fungerar. Det gör den dessvärre långtifrån alltid, men det kommer inte an på läraren att se till att den gör det, utan detta är huvudmannens ansvar.

För att komma till rätta med problemen, föreslår rapporten att det ska bli möjligt att få igång ett konstruktivt samarbete över delstatsgränserna. Annars blir det svårt att komma vidare med det digitala utvecklingsarbetet, och det ligger i allas intresse att man gör det.

Strategin föreslår satsningar inom flera områden. Satsningar på hårdvara och infrastruktur är en av grundstenarna. Det federala utbildningsdepartementet erbjuder att satsa fem miljarder under fem år på att se till att landets 40 000 grundskolor och gymnasieutbildningar får tillgång till bredband, lokala nätverk och utrustning. I gengäld ska delstaterna se till att lärarna får den fortbildning som de behöver, och man ska också komma överens om gemensamma tekniska standarder.

Den mjuka infrastrukturen tas också upp. I strategin föreslås en konceptstudie som undersöker förutsättningarna för en gemensam molntjänst för skolan – Schul-Cloud – som ska underlätta och effektivisera tillgången till digitala lärresurser.

Konceptstudien ska genomföras tillsammans med delstaterna och Hasso Plattner Institut. Tanken är att konceptstudien ska vara ett pilotprojekt i MINT-EC – Das nationale Excellence-Schulnetzwerk, och således genomföras alltså bland de skolor som ingår i den delstatsövergripande spetssatsningen på matematik, informatik, naturvetenskap och teknik.

Öppna digitala lärresurser för hela utbildningssektorn är en annan viktig del av strategin. Även här krävs att man bygger upp en fungerande infrastruktur som garanterar användarens integritet och baseras på ett användarvänligt licenssystem och gemensamma standarder för metadata. Det ska vara lätt att hitta det material som man behöver och det ska inte finnas några höga trösklar som försvårar användningen.

Behovet av kompetensutveckling tas också upp. Här faller ansvaret huvudsakligen på delstaterna, men från och med 2019 ska förbundsregeringen bidra till att stärka arbetet inom det här området.

Strategin lyfter även fram behovet av att stimulera barns och ungdomars intresse för datavetenskap och programmering, bland annat genom tävlingar som Informatik-Bieber och Informatik-Olympiade.

Ett annat viktigt mål är att  titta närmare på förutsättningarna för att använda learning analytics för att utveckla undervisning och lärande. Nästa år kommer det att startas ett nationellt Internetinstitut, där man utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv ska undersöka hur samhället förändras av Internet och av den pågående digitaliseringen.

Det federala utbildningsdepartementet arbetar sedan förra året med att få igång en medborgardialog kring viktiga framtidsfrågor inom olika områden, till exempel skola och utbildning. Man vill veta hur befolkningen tänker sig Tyskland 2030. Som en del av den här satsningen har man genomfört en undersökning kring allmänhetens syn på att digitalisera skolan och undervisningen, som presenterades i förmiddags. Undersökningen visar bland annat att de allra flesta anser att den digitala utvecklingen har en avgörande roll att spela i skolans undervisning och de ser fler risker än möjligheter.

Forum Bildung Digitalisierung, en gemensam satsning av Deutsche Telekom Stiftung, Bertelsmann Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Siemens Stiftung och Stiftung Mercator, ger i ett uttalande sitt stöd till strategin. De arbetar för att främja skolans digitalisering, och driver bland annat Werkstatt schulentwicklung.digital, en utvecklings- och fortbildningssatsning som intresserade skolor kan ansöka om att delta i.

Debatt och opinionsbildning kring skolans digitalisering pågår för fullt i Tyskland. Ett enkelt sätt att följa med i debatten, är att hålla ett öga på Twitter-taggarna #DigitalPaktD och #digitalBildung.

Initiative D21 är en sammanslutning av organisationer från politik och näringsliv, som sedan 1999 arbetar för utvecklingen av det digitala samhället. 15 november arrangeras för tredje gången konferensen Digitale Gesellschaft. Där kommer man bland annat presentera Studie D21-Digital-Index, en årlig lägesbeskrivning av den digitala utvecklingen bland den tyska befolkningen, liksom en ny, fördjupande rapport från Deutsche Telekom Stiftung om hur det står till med digitaliseringen i den tyska skolan.