Ramverk för datavetenskap i skolan

I februari tog jag upp Computer Science for All – en satsning från president Obama som syftar till att göra datavetenskap till en integrerad del i den amerikanska skolan, från förskola till gymnasium.

Den digitala utvecklingen präglar redan arbetsliv och vardag och är på god väg att forma om samhället, konstaterade Obama i sitt veckotal i slutet av januari. Därför är det avgörande att alla elever lär sig att förstå hur tekniken fungerar och tränas att analysera den kritiskt. Det är lika viktigt att de ges tillfälle att använda den digitala teknikens möjligheter för att utveckla sina skapande förmågor och uttryckssätt. Snart är allt det här lika viktigt som att alla kan läsa, skriva och räkna, påpekade Obama.

Flera andra initiativ är på gång parallellt med den här federala satsningen. Bland annat är it-företag och andra delar av näringslivet engagerade på olika sätt, och ibland går de samman med andra organisationer för att påverka och ge stöd åt utvecklingen i skolan. K-12 Computer Science Framework, som presenterades häromdagen, är ett exempel på detta.

Ramverket slår fast vad datavetenskap är och föreslår hur ämnet ska hanteras i skolans undervisning. Det är ett sätt att hjälpa delstater, skoldistrikt, skolor och lärare att formulera styrdokument och att lägga en grund för undervisningens mål och genomförande.

Arbetet har letts av en styrkommitté med representanter från The Association for Computing Machinery, Code.org, Computer Science Teachers Association, Cyber Innovation Center och National Math and Science Initiative. Projektet stöds av it-företag som Apple, Google och Microsoft, fondförvaltaren Blackrock, konsultföretaget Accenture, e-handelsföretaget Amazon, reseföretaget Expedia samt ett stort antal organisationer inom utbildningsområdet. Fjorton delstater, bland annat Kalifornien, och fyra skoldistrikt, däribland New York City Department of Education, har deltagit i arbetet.

Den övergripande visionen för ramverket är att eleverna ska lära sig att förstå hur datorns hård- och mjukvara fungerar, få en inblick i algoritmiska processer och utveckla en kritisk förståelse av datorns och den digitala utvecklingens konsekvenser för samhället och samhällsutvecklingen. Detta har de både nytta av som kritiska medborgare, i arbetslivet och i utvecklingen av sin förståelse av världen och tillvaron. Ramverket beskriver ämnesinnehåll och mål för årskurs 2, 5 och 8 samt år 3 på gymnasiet.

En av grundtankarna är att skapa en bredare ingång till datavetenskapen. Varken ålder, etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder eller socioekonomisk bakgrund ska lägga hinder i vägen. Det är avgörande att se till att alla verkligen får möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor inom det här området. Det är en viktig del av arbetet med att skapa ett mer inkluderande samhälle och för att ge alla bättre livschanser.

Ramverket innehåller inte något uttömmande lista på allt som ryms inom datavetenskapens domäner. Målet är att eleverna ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter och att undervisningen ska lägga en god grund för fortsatt lärande inom området.

Det handlar inte heller om att uppfinna hjulet på nytt, utan ramverket bygger vidare på tidigare erfarenheter i USA och i andra länder. Det knyter också an till ramverk inom andra ämnesområden, exempelvis A Framework for K-12 Science Education, och tar utgångspunkt i det aktuella forskningsläget, såväl inom datavetenskapen som inom pedagogiken.

Enligt ramverket är följande fem områden centrala inom datavetenskapen och de utgör ämnesinnehållets hörnstenar:

 1. Datorsystem
 2. Datornätverk och Internet
 3. Data och dataanalys
 4. Algoritmer och programmering
 5. Den digitala utvecklingens konsekvenser i samhället

I undervisningen inom de olika delområdena är dessa sju arbetssätt centrala:

 1. Främja en inkluderande verksamhetskultur
 2. Samarbeta
 3. Upptäcka och definiera problem
 4. Utveckla och använda abstraktioner
 5. Skapa digitala artefakter
 6. Testa och förbättra digitala artefakter
 7. Kommunicera med andra kring datoranvändningens möjligheter och konsekvenser

Utvecklingen av datalogiskt tänkande ses som en central del av undervisningen. Detta ryms inom delområdena tre till och med sex. Delområdena ett, två och sju är mer allmänna och ses i ramverket som kompletteringar till det datalogiska tänkandet.

Tidigare i veckan publicerade Google tillsammans med Gallup två rapporter inom sitt pågående forskningssamarbete som ger en bild av det aktuella läget kring datavetenskap i den amerikanska skolan.

Den ena rapporten – Trends in the State of Computer Science in U.S. K-12 Schools – visar att det finns en positiv inställning till datavetenskap i skolan och att många inser dess värde. Samtidigt är det fortfarande inte särskilt många delstater och skoldistrikt som har kommit igång.

Enligt den andra rapporten – Diversity Gaps in Computer Science: Exploring the Underrepresentation of Girls, Blacks and Hispanics – hindrar kön och etnisk tillhörighet elever från att bli intresserade av och att få tillgång till undervisning i datavetenskap. Här finns en stor klyfta som måste överbryggas.

Mycket arbete återstår innan datavetenskapen och den digitala utvecklingen är en integrerad del av alla elevers vardag i den amerikanska skolan.