Digitaliseringen av skolan är igång i Frankrike

7 maj 2015 presenterade president Hollande Frankrikes nationella plan för att digitalisera skolan, som sträcker sig till och med 2019. När det nya läsåret startade i september, inleddes en ny etapp i det pågående utvecklingsarbetet.

Förberedelserna för att utveckla den franska skolan i en digital riktning har satt fart under de senaste tre åren. Sommaren 2013 infördes en ny skollag, som syftar till att stärka skolans verksamhet. Här är bland annat digitaliseringen en viktig del. Samma år började lärarutbildningarna ta upp hur it och digitala medier kan integreras i undervisningen. Ungefär samtidigt inledde stat och myndigheter arbetet att utveckla och förbättra den hårda och mjuka infrastrukturen i skolan.

Planens övergripande mål är att skolan ska ge barn och ungdomar en god grund att stå på inför vuxenlivet i ett samhälle som präglas av den digitala teknikutvecklingen. Undervisningen ska både förbereda eleverna inför de krav som ställs i morgondagens arbetsliv och hjälpa dem att utvecklas till ansvarsfulla och självständiga medborgare i ett digitalt samhälle.

Detta förutsätter förstås att lärarna lär sig dra nytta av teknikens möjligheter och att de utvecklar sin undervisning med it och digitala medier. Därför är fortbildning av lärarna en av planens grundstenar. En annan är tillgången till datorer, och därför uppmuntras de franska departementen att köpa in surfplattor som eleverna både kan använda i skolan och hemma. För varje satsad euro, får departementet en tillbaka.

Fortbildningen handlar om att lärarna ska lära sig att använda sina surfplattor och de digitala verktyg som de får tillgång till, att de ska integrera de nya möjligheterna i sin undervisning samt att de ska utveckla en bättre förståelse för den digitala kulturen, hur man beter sig på nätet, vilka lagar och regler som gäller, och så vidare.

Den mer handfasta fortbildningen, som rör användningen av surfplattorna och hur de kan komma till nytta i undervisningen, sker på skolan. Lärarna har även tillgång till M@gistère en plattform för distansundervisning som också kan användas för blended learning. Här finns mer än 200 kurser tillgängliga, och nya tillkommer hela tiden. Förra läsåret fortbildades drygt 250 000 lärare på det här sättet. Dessutom kan lärarna delta i de nätbaserade öppna kurser som finns på FUN-MOOC, en plattform som startades 2013 av ministeriet för högre utbildning och forskning.

Ministeriet driver även satsningen e-FRAN (Espaces de formation, de recherche et d’animation numérique), som är en del av det statliga innovationsprogrammet Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Här är är det möjligt att söka pengar för projekt som förenar skolutveckling med forskning. Det samlade kapitalet uppgår till 30 miljoner euro.

I samband med att digitaliseringsplanen trädde i kraft, genomfördes även ändringar i läroplanen. På motsvarigheterna till låg- och mellanstadiet är ordbehandling, informationssökning och användning av presentationsprogram i muntliga presentationer en del av undervisningen i franska från och med förra läsåret. Eleverna ska också lära sig att dra nytt av ordböcker på nätet och liknande digitala tjänster när de läser och skriver.

På motsvarigheten till högstadiet är algoritmer och programmering numera en del av matematiken, och syftet är att eleverna ska börja utveckla ett datalogiskt tänkande. Det har också införts ett teknikämne som innebär att eleverna ska träna programmering och få en inblick i hur den digitala tekniken fungerar samt att de ska utveckla en förståelse för hur digitaliseringen förändrar samhället.

En förbättrad tillgång till digitala lärresurser i skolan är ytterligare en grundsten i planen. Här finns sedan tidigare satsningen Éduthèque, som innehåller material från ett stort antal samarbetspartners, alltifrån Arte, Centre Pompidou och L’Institut du Monde Arabe till Meteo France, CNRS och Philharmonie de Paris. Nyligen tillkom LireLactu, som ger skolorna tillgång till nyhetsmedier på franska, engelska och spanska.

För att lärare och elever ska slippa hålla reda på mängder av användarnamn och lösenord, har staten utveckla single sign-on-lösningen GAR – Gestionnaire d’accès aux ressources. Precis som med Skolfederation,  innebär GAR att det räcker att logga in på skolans lärplattform för att komma åt alla lärresurser som skolan har tillgång till.

Snart kommer också portalen Myriaé att lanseras, en kostnadsfri statlig tjänst som hjälper lärare att hitta passande lärresurser sam ger vägledning och stöd i undervisningen och i dokumentationen av elevernas lärande. Här kan även föräldrar följa med i sina barns utveckling genom skolåren. Portalen ger också tillgång till ett utökat kollegium och till ett kollegialt lärande med lärare från hela Frankrike. Myriaé är sammankopplad med nätverkstjänsten Viaéduc, där lärare har tillgång till fortbildningsmaterial och kan samarbeta och lära av varandra.