Datavetenskap i de brittiska skolorna

På måndag inleder Royal Society och Pye Tait Consulting en serie workshops för lärare om datavetenskap i skolan, som pågår till och med mitten av december. Totalt handlar det om åtta större städer i England, Nordirland, Skottland och Wales.

Här ges det möjlighet att föra fram tankar och idéer om hur undervisningen kring datorsystem och programmering kan utvecklas och förbättras framöver. Samtalen ingår i Royal Societys pågående undersökning av undervisningen inom det här området, som i sin tur är en del av Computing Education Project.

Projektet är en uppföljning av Computing in Schools, som resulterade i rapporten Shut down or restart? i januari 2012. Rapporten var kritisk till att datavetenskap inte var ett eget ämne i skolan, och den fick ett stort genomslag.

Analysen knyter an till slutsatserna i Nestas rapport Next Gen, som året innan satte startskottet för en debatt om behovet av att mer tydligt lyfta fram behovet av programmering och teknikförståelse i skolans undervisning. Företrädare för Google, Jisc och Open University var bland dem som argumenterade för att skolan måste följa med i samhällsutvecklingen. Annars riskerar Storbritannien att stänga dörren till framtiden, menade man.

I september 2014 infördes en ny läroplan i England, och där fanns bland annat två nya ämnen: computing samt design and technology. Det förstnämnda ämnet är teoretiskt inriktat, bygger på datavetenskap och är även nära relaterat till matematik och naturvetenskap. Det andra ämnet har en mer praktisk karaktär.  Det går ut på att eleverna ska tränas i att lösa praktiska problem i vardagen med teknikens hjälp och att de ska reflektera kring teknikens och den digitala utvecklingens betydelse för samhället.

Skottland tar upp utvecklingen av elevernas tekniska it-förmågor och kunskaper i Curriculum for Excellence, som kom 2010. I Nordirland och i Wales handlar det fortfarande bara om att eleverna ska lära sig använda it: att söka information, ordbehandling, och så vidare.

Skottland införde nyligen en digital strategi för skolan, som handlar om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras med hjälp av it och digitala medier. Här pekar man också på behovet av att uppmuntra elever att delta i aktiviteter kring programmering och digitalt skapande utanför skolan. Digital Xtra Fund ger stöd åt initiativ inom det här området och satsningen Digital World vill inspirera ungdomar att utbilda sig inom det digitala teknikområdet.

Det övergripande syftet med Royal Societys Computing Education Project är att ge stöd åt lärare att utveckla och förbättra sin undervisning. Här kan det bland annat handla om att skapa lärresurser och att sätta igång insatser för lärares kompetensutveckling. Andra möjliga insatser är att ta fram verktyg och metoder som lärare kan använda i bedömningen av eleverna, att ge råd om hur man kan uppnå en bättre könsbalans på de tekniska utbildningarna och att skapa möjligheter för verklighetsanknutna projekt på skolorna, till exempel tillsammans med näringslivet.

För att kunna åstadkomma detta krävs en tydlig bild av hur det ser ut just nu på de brittiska skolorna. Därför genomför man en undersökning där lärare i hela Storbritannien bjuds in att dela sina erfarenheter. En del av undersökningen består i en enkät på nätet för primary school (barn mellan fem och elva år) och för secondary school (barn mellan elva och sexton år). Arbetet med den finansieras av Google och Microsoft.

Enkäten är öppen till och med den 23 december, och vänder sig till alla brittiska lärare som undervisar inom och datavetenskap. Resultaten från enkäten kompletteras med fördjupande fallstudier samt med bidrag från de workshops som inleds nästa vecka. Arbetet med rapporten genomförs av Pye Tait Consulting, under ledning av professor Stephen Furber, som även ansvarade för Shut down or restart.

Framför allt är man intresserade av hur styrdokumenten tillämpas i praktiken, vad som fungerar bäst i undervisningen, vilka hinder och problem som lärare stöter på samt vad de gör för att hantera och lösa dem. En rapport beräknas vara klar i början av 2017.

Förutom analysen av enkät, fallstudier och rundabordssamtal, kommer rapporten att innehålla en litteraturöversikt med aktuell forskning kring god praxis i undervisning och bedömning. Dessutom kommer den att rymma en genomgång av brittiska elevers allmänna kunskapsnivåer i programmering och teknikförståelse, som baseras på nationella data.

När rapporten är färdig och har presenterats, inleder Royal Society det konkreta arbetet med att hjälpa brittiska lärare att utveckla och förbättra sin undervisning inom programmering och datavetenskap. Alla elever ska ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper och förmågor som de behöver inom det här området.

I projektets andra fas kommer Royal Society bland annat att samverka med Royal Academy of Engineering, BCS The Chartered Institute for IT och Computing At School.