Dela Digitalt – utveckla tillsammans

Kunskapsdelning och samarbete är viktiga hörnstenar i allt skolutvecklingsarbete och underlättar vägen framåt. Det är onödigt att uppfinna hjulet en gång till, och det är bra att kunna vidga sina perspektiv med hjälp av andras insikter och erfarenheter. Men hur ska kommuner och skolor gå tillväga för att hitta projekt som liknar det man själv är igång med? Vad kan skolledare, lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolans värld göra för att nå ut över landet med sina egna tankar och idéer, och hitta fram till andra som är intresserade?

Den nystartade plattformen Dela Digitalt, som utvecklas av SKL tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), kan vara svaret på de här frågorna.

Dela Digitalt är en tjänst som vänder sig till alla verksamheter inom offentlig sektor: kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och andra organisationer. Tjänsten öppnade förra veckan, och i skrivande stund finns drygt 700 medlemmar och knappt 200 delade aktiviteter och initiativ.

Alla som arbetar inom offentlig sektor kan använda sig av tjänsten för att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter i det dagliga arbetet. Med hjälp av Dela Digitalt kan verksamheterna tillsammans genomföra projekt och initiativ där flera aktörer delar på risker och kostnader. Det krävs inte några användarnamn och lösenord, utan alla har tillgång till sajten genom sin mejladress.

I podcasten Digitalsamtal resonerar Carl Heath i drygt tjugo minuter med Johan Kjernald, projektledare för Dela Digitalt på SKL sedan i våras, om vad tjänsten är och hur den kan användas för att stärka samarbete och utveckling inom hela den offentliga sektorn.

Johan Kjernald berättar i Digitalsamtal att ett frö såddes när man på GR började fundera på varför personal och verksamheter inom offentlig sektor inte samarbetar mer än vad man gör. Det handlar om en skattefinansierad verksamhet där man inte konkurrerar med varandra och vinsterna med samarbete är uppenbara.

Bristen på samarbete beror inte på att intresse saknas – tvärtom är intresset enormt, tillägger Johan Kjernald. Däremot är det svårt att dela med sig av sina egna tankar och idéer på ett smidigt och effektivt. Det är lika besvärligt att hitta information om vad som pågår på andra håll, och som skulle vara värdefullt att ta del av för att underlätta utvecklingen och förbättra verksamheten. Google är oftast inte till någon större hjälp och det är ingen enkel match att hitta rätt bland Facebook-grupperna eller i flödet på Twitter.

Ibland är det möjligt att hitta rätt på möten eller konferenser, men då beror det mest på slumpen. Dessutom är räckvidden högst begränsad: endast de som är plats i något av dessa slutna sammanhang kan nås av informationen. Därför behövs en plats på nätet som är till för alla, och som gör det enkelt att hitta och att nå ut. Det är enklare och mer effektivt att dela digitalt. Tjänsten är dock öppen för alla möjliga initiativ inom offentlig sektor, inte enbart sådana som är digitala.

Allt fler blir vana vid dela-kulturen på nätet och använder tjänster som exempelvis Tripadvisor när det är dags att resa på semester. Den här vanan kan komma till nytta i arbetet med att utveckla och förnya den offentliga sektorn. För dem som arbetar i skolan har det utvidgade kollegiet på och utanför nätet samt nätverk i sociala medier börjat bli en viktig del av arbetet och för den egna kompetensutvecklingen. Detsamma gäller inom en rad andra verksamhetsområden. Därför tror Johan Kjernald att det är möjligt att börja utveckla en verksamhetsinriktad dela-kultur som skapar nya sätt att arbeta och nya vägar för samarbete och gemensam utveckling.

Dela Digitalt består av två delar: Dela med dig och Dela utveckling.

Dela med dig är en community där användarna berättar om sig själva och vad de gör, och där de både kan ställa och besvara frågor kring frågor eller uppgifter som ska lösas. Här är det bland annat möjligt att dela med sig av bra och dåliga erfarenheter samt att fungera som bollplank för kollegor runt om i landet som arbetar med samma eller liknande frågor.

Dela utveckling är en kontaktyta där exempelvis en kommun eller en skola kan presentera olika idéer eller utvecklingsinsatser för att hitta möjliga samarbetspartners. Man kan också fråga efter medfinansiering, efterlysa kompetens eller annonsera efter pilotverksamheter som vill prova tankarna i praktiken.

Dela utveckling fungerar både som anslagstavla och som crowdfundingsajt. Istället för att söka externa medel, kan man gå samman och bidra enligt en finansieringsmodell som man tillsammans kommer överens om. Kontaktytan kan också bli en kanal för myndigheter som vill nå ut med information, sondera intresset för olika typer av satsningar, söka efter deltagare i pilotsatsningar, med mera.

Efterhand kommer Dela Digitalt sannolikt även att få en tredje del: Dela tjänst/lösning. Här kan offentliga verksamheter annonsera ut sina utvecklade lösningar och erbjuda andra att ansluta sig, antingen gratis eller mot en kostnad. Det kan också bli möjligt att återanvända och bygga vidare på andras lösningar genom att man delar API:er, och så vidare.

Johan Kjernald betonar att Dela Digitalt inte enbart eller ens i första hand vänder sig till dem som har en chefsposition. Istället är tanken att alla som arbetar ute i verksamheten ska kunna använda tjänsten för att hitta nya arbetssätt och för att hjälpa kollegor i andra delar av landet att komma vidare.

Frågan är hur man bäst gör för att verkligen nå ut till alla, tillägger Johan Kjernald. Det rör sig om komplexa organisationer och komplexa verksamheter. Förhoppningen är att Dela Digitalt ska öppna upp för nya sätt att tänka och arbeta i offentlig sektor och att delning av kunskaper och erfarenheter på allvar ska börja tränga in i verksamhetskulturerna.

När jag lyssnat på podcasten bytte jag några ord med Carl Heath, som till vardags är ansvarig för området digitalisering och utbildningSwedish ICT. Han menar att Dela Digitalt är intressant för Swedish ICT – och för den svenska skolan – ur flera perspektiv. Bland annat blir det enklare för kommuner, skolor och andra aktörer inom utbildningsområdet att knyta kontakt med varandra och att dela kostnaderna för nya projekt och initiativ. Detta kan göra dem mindre beroende av bidrag och projektstöd från staten eller EU.

Dela Digitalt skapar nya förutsättningar att få igång breda forsknings- och utvecklingsprojekt i ett fragmenterat utbildningslandskap, påpekar Carl Heath. På RISE och Swedish ICT, som är statliga forskningsinstitut, ser man fram emot att plattformen och kunskapen om den sprids och att användningen kommer igång på allvar. För egen del, som områdesansvarig, ser Carl Heath fram emot att få till stånd samarbeten som annars kan inte hade varit möjliga. Nu finns en ny kontaktyta som ger nya möjligheter.

Swedish ICT har redan börjat använda Dela utveckling för att skapa förutsättningar för nya forsknings- och utvecklingsprojekt i skolan. Under nästa år hoppas man kunna öka mängden tillämpad forskning kring den svenska skolans digitalisering. Här kan Dela Digitalt sannolikt fungera som ett viktigt redskap för det fortsatta arbetet.