Formativ bedömning av kollaborativ problemlösning

Skolans undervisning ska hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som de behöver på arbetsmarknaden och i samhället. I de svenska och internationella debatterna kring skolans digitalisering används ofta det lite vaga samlingsbegreppet 21st Century Skills för att ge en bild av vad som krävs idag. Det brukar bland annat handla om att kunna lösa komplexa problem, att kunna dra nytta av it och digitala medier i sin kunskapsutveckling, att kunna arbeta självständigt samt att kunna kommunicera och samarbeta med andra. Men hur blir detta möjligt i praktiken?

19 december förra året arrangerade SKL ett seminarium där man presenterade resultatet av sitt projekt kring formativ bedömning av kollaborativ problemlösning, som jag tog upp häromåret. Tillsammans med lärare i sex kommuner samt forskare på DSV vid Stockholms universitet, har man utvecklat uppgifter som ska hjälpa eleverna att ”knäcka koden”.  Projektet har genomförts inom ramen för Collaborative Assessment Alliance, där man samarbetat med lärare och forskare i Australien och på Irland.

Arbetet bygger vidare på kunskaper och erfarenheter från det internationella forsknings- och utvecklingsprojektet Assessment & Teaching of 21st Century Skills, som drevs av Assessment Research Centre på Melbourneuniversitetet från 2009 till 2012. Andreas Schleicher på OECD, som bland ansvarar för PISA, var en av medlemmarna i projektets referensgrupp.

Forskarna i Australien och deras samarbetspartners tog fram en egen definition av 21st Century Skills, som innehåller tio förmågor i fyra kategorier. Därefter började man undersöka om de här förmågorna kan mätas och bedömas. Man bestämde sig för att titta närmare på digital kompetens och problemlösning tillsammans med andra.

Assessment & Teaching of 21st Century Skills utvecklade en webbaserad miljö med uppgifter för kollaborativ problemlösning som testades i praktiken. Efterhand kom forskarna fram till att mätning och bedömning faktiskt är möjligt, och de tog fram en matris som visar vad det innebär att vara en skicklig problemlösare i ett kollaborativt sammanhang. De menar att det krävs såväl kognitiva som sociala förmågor. Totalt handlar det om sex förmågor: tre är kognitiva och tre är sociala. Varje förmåga värderas utifrån en femgradig skala, och i de uppgifter som eleverna ska lösa finns indikatorer för de olika nivåerna.

Projektledaren Anna Carlsson betonade på seminariet att det inte direkt varit en enkel resa att bygga vidare på erfarenheterna från Australien. Det har varit besvärligt att ”mappa” de olika indikatorerna mot uppgifterna för att göra det möjligt att bedöma eleverna. Dels beror det på att det är ovant för svenska lärare att arbeta på det här sättet. Ett annat skäl är att det finns en mindre tydlig koppling till de svenska styrdokumenten än det gör i Australien och på Irland. Där nämns förmågor som självkännedom, självledarskap, och så vidare.

Trots de inledande svårigheterna lyckades lärare från de sex kommunerna ta fram fyra varierade, ämnesöverskridande och formativa uppgifter med tydligt syfte och tydliga mål. De handlar om fiskbeståndet i Östersjön, koloxidutsläpp, kemikalieanvändning i tillverkning av t-shirts och om energiförbrukning i hemmet.  

Uppgifterna vänder sig till elever i årskurs 8 och kräver att man arbetar tillsammans två och två. Ingen av de båda eleverna har tillgång till all information som behövs, utan de måste samarbeta och hjälpas åt för att lösa uppgifterna. Fokus ligger inte på att återge kunskap, utan på att utveckla och träna de förmågor och färdigheter som krävs för att lyckas med kollaborativ problemlösning i ett digitalt sammanhang.

Uno Fors från DSV, som arbetat i projektet tillsammans med tre kollegor, berättade att man ville få en bättre förståelse för hur den här typen av uppgifter fungerar och om de verkligen mäter det som de är avsedda att mäta. Är det viktigt att ha tidigare erfarenheter av problemlösning? Vad betyder den språkliga förmågan? Är det viktigt att ha god datorvana? På vilka sätt påverkar själva tekniken problemlösningen och träningen av olika färdigheter och förmågor?

Efter ett pilottest där eleverna enbart kunde kommunicera med varandra via textchatt, genomfördes tester där man jämförde par som använde textchatt med par som använde Skype. Jalal Nouri från DSV påpekade att det fanns en tydlig skillnad mellan eleverna. De som är spelvana var mer bekväma med att lösa problem tillsammans, eftersom det är så de gör när de spelar över nätet. Ibland chattar de och ibland använder de Skype. Även för dem kändes det mer naturligt att prata än att skicka textmeddelanden när de skulle lösa den här typen av komplexa uppgifter och det blev lättare att uppå en gemensam förståelse.

Tanken var inte att uppgifterna skulle kunna lösas med ”trial and error”, men det visade sig att det gick ändå. Eleverna pratade, testade och såg vad som hände. Det behöver inte vara dåligt, menade Uno Fors, men det gäller att man inte bara klickar runt på allt utan att fundera och reflektera. Jalal Nouri tillade att det fanns två sätt att arbeta med ”trial and error” bland eleverna. Det ena sättet var tämligen tanklöst, medan det andra var mer experimentellt och reflekterande.

Uno Fors och Jalal Nouri konstaterade att det knappast är någon enkel uppgift att ge en formativ bedömning av elevernas arbete med de olika uppgifterna. I det här projektet tittade man både på PISA:s preliminära ramverk och på det som tagits fram och testats av ACARA i Australien. De både ramverken kompletterades med prestationsmått: Hur ofta kommunicerar eleverna? Hur mycket tid används? Hur många uppgifter löser de?

Den preliminära slutsatsen är att det krävs mer forskning och utveckling innan det är möjligt att mäta och bedöma elevernas prestationer på ett fullödigt och likvärdigt sätt. Varken PISA:s eller ACARA:s ramverk känns färdiga, menade Uno Fors och Jalal Nouri. Det är tydligt att kommunikationsformen påverkar vilka förmågor som visar sig. När eleverna använde Skype framträdde fler dimensioner i PISA:s ramverk än när de chattade. Med andra ord påverkar modaliteten vilka förmågor som manifesteras vid en viss aktivitet och vad som blir bedömt.

Dessutom finns ingen statistiskt signifikant korrelation mellan PISA:s tolv förmågor och elevernas prestation, vilket förstås är allvarligt, tillade de båda forskarna. De uppgifter som användes i projektet är inte identiska med dem som användes i PISA 2015, men det är ändå tydligt att det återstår mer arbete att göra. Resultatet av den kollaborativa problemlösningen redovisades inte i början av december, utan kommer att presenteras någon gång i höst. I den här delen var det inte frågan om något riktigt samarbete, utan eleverna samarbetade istället med en datorsimulation. Det väcker också viktiga frågor.

I ACARA:s test kan eleverna enbart chatta med varandra och de måste välja mellan ett antal förbestämda nyckelord när de samarbetar kring uppgiften. Det är problematiskt och begränsande, påpekade Uno Fors och Jalal Nouri. Visserligen blir det enklare för lärare och forskare att mäta och bedöma, men frågan är om man verkligen får syn på det som ska bedömas.

Det är långt ifrån enkelt att skapa en likvärdig undervisnings- och bedömningssituation och det är besvärligt att mäta och bedöma elevernas arbete på ett någorlunda heltäckande sätt. Nu är projektet avslutat, men forskarna på DSV kommer att arbeta vidare för att se hur bedömningsmatriserna kan utvecklas och hur man kan hantera de tekniska och pedagogiska svårigheterna.

Uno Fors och Jalal Nouri betonade att det är viktigt att eleverna i den svenska skolan får utveckla och träna de färdigheter och förmågor som ryms inom det som för närvarande kallas 21st Century Skills. Därför vore det bra om lärare gavs bättre möjligheter att utveckla nya arbetssätt som ger möjlighet till detta. För sin egen del vill de gärna följa och analysera lärares sätt att tänka och arbeta med detta.