Finland satsar på att förnya skolan

I september förra året tog jag upp utvecklingsprogrammet Den nya grundskolan, som då precis hade blivit offentligt. Det rör sig om en treårig satsning på totalt 90 miljoner euro, som ska anpassa undervisningen till de krav som globaliseringen och den digitala utvecklingen ställer på kunskaper och förmågor.

Ett viktigt delmål är att underlätta övergången till den nya läroplanen, som trädde i kraft förra hösten. Skolor kan söka pengar för att hitta sätt att utveckla undervisningen enligt de grunder som anges i den nya läroplanen. Det handlar om att ta fram forskningsbaserade pedagogiska verksamhetsmodeller som drar nytta av den digitala utvecklingen. I slutet av februari fick 30 projekt dela på drygt 3 miljoner euro.

Under resten av regeringsperioden satsas 23 miljoner euro på att ge alla grundskolor i Finland tillgång till tutorlärare som kan hjälpa och vägleda övriga lärare i utvecklingsarbetet. Under senhösten påbörjades uppbyggnaden av ett nationellt utbildningsprogram för tutorlärare. Målet på sikt är att det ska finnas en tutorlärare på 220 elever.

När nästa läsår startar i augusti presenteras en vision och en samling teser som ska vägleda det fortsatta utvecklingsarbetet. Just nu pågår arbetet i Grundskoleforumet, som består av riksdagsledamöter, skolfolk samt forskare och andra sakkunniga. Som en del av forumets verksamhet anordnas workshops runt om i Finland, där man diskuterar vad som behöver göras. Det är även möjligt att delta i tankeutbytet över nätet.

I höst kommer Undervisnings- och kulturministeriet att arrangera ett internationellt utbildningsforum i Finland, som man hoppas kan sätta fart på internationellt samarbete och kunskapsutbyte.

Utbildningsstyrelsens innovationscenter (ibland kallat försökscentrum), som startade 1 mars, är tänkt att sätta fart på den pedagogiska utvecklingen i hela skolsystemet, från och med förskolan. Här ger utvecklare stöd åt förnyelsen av skolans undervisning och verksamhetskultur.  Inte minst är det viktigt att ”skala upp” idéer som tagits fram på gräsrotsnivå. Man hjälper också till med att ta fram utvecklingsmodeller som kan användas i hela landet, och även spridas vidare utomlands.

Målet är att innovationscentret tillsammans med andra aktörer ska skapa ett ekosystem och en verksamhetskultur som kan hantera de utmaningar som skapas av dagens samhällsutveckling. Framför allt gäller det att lägga grunden till ett öppet och experimenterande arbetssätt i skolan, som bygger på samarbete och kunskapsdelning.

13 oktober förra året presenterades utvecklingsprogrammet som ska förnya lärarutbildningen under de kommande åren. Inte minst är det viktigt att stärka forskningsanknytningen och säkerställa att de senaste forskningsrönen används i utbildningen. Det gäller också att minska de regionala skillnaderna mellan de åtta lärarutbildningarna i Finland.

En av grundtankarna är att lärarnas kompetens ska utvecklas systematiskt och oavbrutet under hela yrkeslivet. Här är den gemensamma kompetensutvecklingen i kollegiala mentorsgrupper tänkt att spela en central roll.

I tre år satsas 60 miljoner euro på att förnya lärarutbildning, praktik och kompetensutveckling. Vid månadsskiftet gick ansökningstiden ut för den första utlysningen av medel till projekt inom de här områdena.