Hur kan lärplattformar förändra undervisning och lärande?

Förra hösten skrev jag om det pågående arbetet i Danmark med Brugerportalsinitiativet – en nationell mjuk infrastruktur för grundskolan. Användarportalen ska samla alla tjänster som skolledare, lärare, elever och föräldrar behöver ha snabb och enkelt tillgång till. Single sign-on och standardiserad metadata gör det möjligt att nå informationen direkt i kommunens lärplattform när satsningen står klart 2019.

Den nationella mjuka infrastrukturen ingår i den reform av den danska grundskolan som trädde i kraft 2014. Här är det övergripande målet att så bra som möjligt dra nytta av de pedagogiska möjligheter som den digitala teknikutvecklingen öppnar för. Utbildningsdepartementets nya datastrategi för grundskolan, som bland annat rymmer satsningar på big data och learning analytics, är viktiga element i det arbetet. Samtidigt är den mjuka infrastrukturen en del av Danmarks gemensamma offentliga digitaliseringsstrategi, som går ut på att skapa ett starkare, tryggare och mer effektivt samhälle.

Innan årets slut ska alla danska kommuner ha köpt in och börjat använda lärplattformar för sina respektive skolor. I de allra flesta kommunerna inkluderas även förskolorna. En kommuns lärplattform är inte till för det administrativa arbetet, utan ska  istället fungera som stöd för elevernas lärande och för utvecklingen av undervisningen. Det ställs också krav på tekniken, så att den kan kopplas till den kommande användarportalen.

Forskningsprojektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler, som avslutas i april, bedrivs för att underlätta kommuners och skolors användning av lärplattformen i sitt didaktiska och pedagogiska arbete. Här bygger man vidare på det arbete som Danmarks Evalueringsinstitut genomförde förra året, och som analyserade de första erfarenheterna av att välja och att arbeta med lärplattformar.

Utbildningsdepartementet, Kommunernes Landsforening och Digitaliseringsstyrelsen ligger bakom projektet, som leds av Styrelsen for It og Læring. Forskningsarbetet genomförs på femton skolor runt om i Danmark av ett konsortium som består av Ålborgs universitet, fyra professionshögskolor samt Alexandra Instituttet. Totalt deltar ett trettiotal forskare och konsulter i arbetet.

Syftet med forskningsprojektet är att försöka besvara centrala frågor som rör användningen av lärplattformar i undervisningen. Dels är det viktigt att ta reda på hur lärplattformen kan göra det enklare att uppnå målen i läroplanen. Här gäller det till exempel att ”få syn på” elevernas lärande, att undersöka hur digitala läromedel kan samspela med lärplattformen och att få en bättre bild av hur lärarnas kollegiala samarbete kan förbättras.

Uppdragsgivarna vill också veta mer om hur undervisningen förändras och vad det i sin tur innebär för elevernas lärande och utveckling. Möjligheterna att engagera föräldrar och elever i arbetet med lärandemål och bedömning tittar forskarna också närmare på.

Tanken är att skapa en robust och handlingsinriktad kunskap som verkligen gör det möjligt att dra nytta av lärplattformens möjligheter i undervisningen ute i landets kommuner och skolor. Det handlar både om att utveckla lärarnas didaktiska förmågor och om att ge stöd åt en verksamhetskultur som gör det möjligt för skolan som organisation att utnyttja lärplattformen på ett effektivt sätt.

I maj kommer forskningsresultaten att publiceras på EMU och 7 juni arrangeras en konferens i Köpenhamn som är gratis och öppen för alla intresserade. Erfarenheter och insikter ska spridas så brett som möjligt och komma till nytta i de danska skolorna och på lärarutbildningen.

När användarportalen är färdig att använda om två år, kan skolledare, lärare, elever och föräldrar vara redo för nästa steg i den digitala och pedagogiska utvecklingen.