Säker användning av nätet

Aktuella undersökningar visar att mer än varannan svensk förälder oroar sig för att deras barn ska nätmobbas. Bland tonårsföräldrar är många bekymrade över vad barnen gör på nätet och vilka risker som de kan innebära. Samtidigt är det tydligt att eleverna är intresserade av att prata mer om sitt liv på nätet i skolan och att få hjälp att motverka mobbning och kränkningar. Här har skolan ett stort och viktigt uppdrag att ta tag i – men det krävs vägledning, hjälp och stöd för att det ska bli möjligt att hantera detta på ett likvärdigt sätt.

Skolverket har sedan 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram för huvudmän och skolor. Det handlar om fortbildning och stödinsatser för skolans personal inom områden där det finns ett dokumenterat nationellt utvecklingsbehov. Ett av områdena är skolans digitalisering.

Kompetensutvecklingen inom digitalisering bygger på ett verklighetsnära kollegialt lärande som anpassas efter de lokala förutsättningarna. Skolledare, lärare och annan skolpersonal reflekterar och diskuterar tillsammans med utgångspunkt i texter och annat material som presenteras i form av moduler. Samtalen leds i regel av någon eller några ur skolans personal som utsetts att vara handledare. Handledaren är framförallt en samtalsledare i det kollegiala arbetet, leder diskussionerna samt stödjer gruppen att fokusera på och samtal om innehållet i modulerna.

Säker användning av nätet är en av de moduler som finns inom området Digitalisering. Modulen är anpassad för lärare och annan skolpersonal på grund- och gymnasieskolan, och belyser säkerhet på nätet ur några varierande perspektiv. Syftet är att deltagarna ska lära sig att hjälpa eleverna till en trygg och säker användning av nätets möjligheter för kommunikation och socialt umgänge.

Materialet innehåller texter, filmer och ljudfiler som presenterar det aktuella forskningsläget och beskriver lärares konkreta pedagogiska erfarenheter. Tanken att lärare, skolbibliotekarier och andra yrkesgrupper i skolan ska genomföra kompetensutvecklingen tillsammans och dra nytta av varandras kunskaper och perspektiv.

I den första delen behandlas ungas samspel online. Barns och ungdomars nätvanor tas upp, liksom hur de använder olika tjänster på nätet för att träffas och umgås. Likheter och skillnader mellan umgänge på och utanför nätet är ett viktigt tema. Betydelsen av normativa förväntningar, kön och elevens roll i klassen är bland de frågor som blir belysta. Diskussioner och reflektioner kring detta kan ge viktiga bidrag till skolans arbete med värdegrund och demokrati.

Skolans personal behöver ha god inblick i hur kränkningar på nätet ser ut och hur man arbeta förebyggande mot kränkning och diskriminering. Detta tas upp i modulens andra del. Mediepanik uppstår ofta när nya digitala verktyg och tjänster slår igenom bland barn och ungdomar. Därför är det avgörande att skolan kan möta oron på ett lugnt och rationellt sätt. Här gäller det både att bygga vidare på elevernas kunskaper och erfarenheter och att dra nytta av nätets möjligheter.

Den tredje delen belyser informationssäkerhet i skolan ur ett tekniskt grundat perspektiv. Här behandlas bland annat lösenordshantering och fenomen som nätfiske samt virus, maskar och trojaner. Risker med öppna trådlösa nät och några centrala punkter att beakta kring sociala medier och molntjänster tas också upp. Vad får de som tillhandahåller den här typen av tjänster egentliga göra med den information vi delar?

Den avslutande delen pekar på hur lärare och annan skolpersonal kan arbeta vidare med frågor som rör säker användning av nätet. Fyra frågeställningar är centrala: Vad gör unga på nätet? Vilka utmaningar skapar barn och elevers nätanvändning för skolan?  Hur mycket undervisar lärare om säker internetanvändning? Vilka behov av kompetensutveckling finns?

Skolverkets senaste uppföljning av it-användning och it-kompetens i skolan visar att lärare upplever ett stort generellt behov av kompetensutveckling inom det digitala området och det är inte mer än hälften som regelbundet verkar för att främja en säker användning av nätet bland eleverna.

Skolans undervisning behöver kunna hjälpa eleverna att utveckla en digital kompetens. Detta framgår i Skolverkets förslag till nationella strategier för skolans digitalisering och i regeringens beslut att stärka den digitala kompetensen i kurs- och läroplanerna. På flera håll i Sverige arbetar man redan aktivt med digitalisering och Skolverkets kompetensutveckling kan hjälpa fler huvudmän och skolor att komma igång.