Skolledares kompetens nyckeln för lyckad digitalisering

Skolledarens kompetens har en stor betydelse för att skolans digitalisering ska lyckas. Det handlar om att kunna leda förändringsarbete och därför ska Danmark förnya skolledarutbildningen. I Sverige håller Skolverket på att göra klart resten av materialet för Leda digitalisering.


Skolledningen arbetar tillsammans

Mjuk infrastruktur, big data och learning analytics samt digital bildning är de mest centrala frågorna i digitaliseringen av den danska skolan. Arbetet utgår den digitala strategin för skolan som presenterades för sex år sedan. Även genomförandet av grundskolereformen, som inleddes för tre år sedan, bygger vidare på strategin. Ett viktigt syfte är att danska skolan ska hjälpa alla elever att möta den digitala samhällsutvecklingen på ett bra sätt.

Rapport: Grunduddannelse af skoleledere - framtidige kompetencebehov og uddannelsetilbudSkolledarnas utbildning och kompetens är en avgörande faktor för att reform- och utvecklingsarbetet ska lyckas. Häromveckan presenterade den danska regeringen och Kommunernes Landsforening en rapport om en förnyelse av skolledarutbildningen, som man tagit fram tillsammans med de tre skolledarfacken. De kommande månaderna ska regeringen ta fram förslag på hur förnyelsen kan genomföras i praktiken. Skolledarens kompetens är avgörande för att eleverna ska få den utbildning de behöver i ett digitaliserat samhälle. Därför behöver skolledarutbildningen utveckla skolledarens förmåga att leda både skolans utveckling och den dagliga verksamheten. Rapporten knyter an till tidigare undersökningen Ledelse tæt på undervisning og læring från Danmarks Evalueringsinstitut. Här är slutsatsen att skolledningen ska ange riktningen för skolans utvecklingsarbete och stödja en professionell kultur på skolan som präglas av samarbete. Det är också viktigt att skolledare använder relevant forskning och drar nytta av lärarnas erfarenheter.

I början av året visade även det danska forskningscentret SFI att skolledarna har en avgörande roll i att genomföra de stora förändringarna som grundskolereformen innebär. Hit hör bland annat att it och digitala medier blir en naturlig del av undervisningen och det av stor betydelse att skolledarutbildningen ger skolledarna kunskaper att hantera detta.

Den 30 maj presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att få till stånd ett framtidsinriktat utbildningssystem av hög kvalitet i hela unionen. För att det ska lyckas, gäller det att satsa på skolledares och lärares kompetensutveckling. Här är förmågan att använda och dra nytta av it och digitala medier i undervisningen särskilt viktig. Därför ger EU-kommissionen stöd åt utvecklingen av SELFIE, ett självskattningsverktyg för att värdera den enskilda kommunens och skolans digitala utveckling. Det påminner om självskattningsverktyget LIKA som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram. EU-kommissionen kommer även att satsa på nätbaserade kurser, kollegialt lärande och stöd att utveckla det utvidgade kollegiet på nätet bland lärare i unionen.

Här i Sverige har SKL ett program kring förändringsledning, LEDA för smartare välfärd, som avslutas mot slutet av året. Botkyrka, Härryda, Lidingö och Nordmaling är fyra av de kommuner som deltar i inriktningen Skola och lärande i en digital värld. När de analyserar sina framgångsfaktorer, pekar de på vikten av att utveckla ett gemensamt perspektiv och att skapa ett gott samarbete med it-avdelningen. Det gäller också att möjliggöra en konstruktiv dialog inom hela organisationen, att omvärldsbevaka och lära av andra samt att se till att alla verkligen är med på tåget. I Botkyrka, som sedan länge arbetar med Skolfederation, vill man också lyfta värdet av att skapa ett digitalt ekosystem av digitala tjänster och lärresurser som alltid finns tillgängligt för elever och personal.

Just nu är Skolverket i färd med att utveckla resten av modulen för Leda digitalisering inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen. När modulen är klar, kommer den att bestå av sex delar:

  • Digitalisering, samhälle och skola
  • Digitalisering och ledarskap
  • Effektkedjan
  • Digitalisering och undervisning  
  • Digitala ekosystem   
  • Utvecklingsplan

Med hjälp av tillämpad forskning och praktisk erfarenhet vill vi hjälpa landets skolledare och skolhuvudmän att komma rätt. Ett medvetet och strategiskt ledarskap är avgörande för att lyckas med digitalisering, förändring och utveckling i skolan.