Danska skolan ska bli bättre med hjälp av insamlad data

I början av året presenterade Undervisningsministeriet en ny datastrategi som täcker hela utbildningsområdet i Danmark, och som sträcker sig fram till 2020. Det rör sig om ett samarbete mellan stat, regioner och kommuner och är en viktig del av arbetet med att digitalisera den offentliga sektorn. Datastrategin ingår också i utvecklingen av en nationell mjuk infrastruktur för skolan samt i den danska grundskolereformen.

Ett av de centrala målen är att Undervisningsministeriet ska få tillgång till pålitlig och aktuell information som underlättar styrning och kvalitetsarbete. Samtidigt kan skolan och andra utbildningsinstitutioner använda all den information som genereras till att förbättra sitt arbete och till att underlätta elevernas lärande och utveckling.

Big data och learning analytics ska användas genom hela skolgången, från grundskolan till och med de högre utbildningarna. Detta förutsätter inte bara att data samlas in och görs tillgängliga, utan också att de analyseras och kommer till nytta. Därför är det viktigt att utveckla och sprida rutiner, metoder och arbetssätt som gör det här praktiskt genomförbart. Tekniken måste förstås vara på plats, men alla berörda måste också kunna använda och dra nytta av den så bra som möjligt.

Brugerportalsinitiativet, som drivs av Kommunernes Landsforening (KL), är en central del av det pågående arbetet. Det handlar om att ta fram en central digital tjänst för samtliga danska kommuner som ska stärka skolans dagliga arbete och utveckla samarbetet mellan hemmet och skolan. Innan året är slut ska samtliga 98 kommuner börja använda en lärplattform på sina skolor som följer KL:s kravlista. Här ska alla digitala lärresurser finnas tillgängliga och här samlas all information om lärares och elevers dagliga arbete, liksom allt som görs och produceras i skolans vardag.  Camilla Ottsen, chef vid Center för barn- och ungdomsförvalningen i Köpenhamns kommun, berättar om skolledarens roller och ansvar vid implementering av en plattform:

 

Om knappt två år, i  augusti 2019, kommer samarbetsplattformen Aula att vara på plats och börja användas i alla danska grundskolor. 92 av 98 kommuner kommer även låta  förskolorna använda den här lösningen. I Aula samlas all information från lärplattformarna och blir därmed tillgänglig för nationella sammanställningar och analyser. All personal på skolorna kommer att få tillgång till relevant information och det blir enklare att engagera föräldrarna i elevernas lärande och vardag i skolan.

För att det här verkligen ska fungera som det är tänkt, krävs ett gediget arbete med it-arkitektur och standarder. Alla de olika datasystem som används i de danska skolorna måste kunna kommunicera och utbyta information på enkla och smidiga sätt. Därför är det bland annat viktigt att se till att allt kan nås via single sign-on och att all relevant metadata genereras på ett enhetligt sätt. Det är också nödvändigt att KL noggrant följer med i kommunernas arbete och löpande ger den hjälp som behövs för att lösningarna ska implementeras och komma till nytta.

Nyligen avslutades forskningsprojektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler, som Styrelsen for it og læring, KL och Digitaliseringsstyrelsen drev tillsammans. Nu är det meningen att forskningen ska ligga till grund för utvecklingen av skolornas praktiska arbete. Resultaten kan komma till nytta inom Brugerportalsinitiativet. Där är det  viktigt att visa hur lärplattformen kan underlätta användningen av digitala lärresurser och hur Aula både kan utveckla samarbetet mellan lärarna och kommunikationen mellan skolan och elevernas föräldrar.

En annan central del av det fortsatta arbetet är det öppna nätverk om learning analytics som Danmarks Akkrediteringsinstitution tog initiativ till för några månader sedan. Nätverket vänder sig till offentliga och privata aktörer inom hela utbildningssektorn. Verksamheten har precis kommit igång, men deltagarna har till exempel redan fått en inblick i det projekt kring datastödd skolutveckling som företaget KMD driver tillsammans med några danska kommuner. Den forskningsöversikt om arbetet med learning analytics i Europa som EU Science Hub tog fram i slutet av förra året har också presenterats för nätverket. De etiska utmaningar som väntar lyfts också fram och blir belysta ur olika perspektiv.

Användningen av big data och learning analytics i skolan öppnar för många intressanta möjligheter att utveckla verksamheten. I Udviklingsprojektet om data om elevernes læring og progression, som även det drivs av Undervisningsministeriet, KL och Digitaliseringsstyrelsen, tittar man på vilka typer av data som lärare och annan personal i skolan behöver i olika situationer. Projektet har pågått sedan förra året och en slutrapport är just nu på gång.