It-lösningar för skolor på gång

Den 14 september arrangerade Skolfederation ett erfarenhetsutbyte i Botkyrka. På förmiddagen delade Botkyrka kommun med sig av sina erfarenheter kring det lokala arbetet med att digitalisera skolan. Efter lunch gav Skolfederation, SKL och Skolverket en inblick i vad de arbetar med och vad som är på gång.

I det här inlägget kommer jag att sammanfatta eftermiddagens presentationer. Tillsammans ger de en intressant överblick av vad som görs på det nationella och interkommunala planet. Här en presentation av dagen:

Robert Sundin, som arbetar med Skolfederation på Internetstiftelsen (IIS), var först ut. Skolfederation skapades 2011 på initiativ av SIS, Swedish Standards Institute, och verksamheten drivs av IIS. Arbetet går ut på att utveckla en nationell federativ infrastruktur för hela den svenska skolan. Genom att knyta samman identiteter och åtkomsträttigheter kan lärare och elever få snabb och enkel tillgång till de olika tjänster och lärresurser som de behöver.

Den mest synliga delen av Skolfederationens arbete är deras single sign-on-lösning, som innebär att det räcker med en inloggning på skolan för att komma åt allt tillgängligt material. Under ytan pågår ett intensivt arbete med att bygga vidare på existerande tekniska standarder och att ta fram nya. Det internationella samarbetet med liknande organisationer har gjort det möjligt att ta fram gemensamma lösningar som alla kan använda och utveckla vidare.

Etableringen av en branschstandard för administration av elevers och gruppers användning av digitala läromedel är en viktig arbetsuppgift för Skolfederation just nu. Det handlar om att möjliggöra en synkronisering av skolhuvudmännens kataloger och leverantörernas databaser, så att användarnas rättigheter administreras automatiskt.

En annan tung uppgift som ligger på bordet är utvecklingen av en bästa praxis för e-legitimation som är skräddarsydd till skolans behov. Här samarbetar man med E- legitimationsnämnden för att utveckla en säker lösning.

Att underlätta stöd för single sign-on i appar är ytterligare en punkt på Skolfederationens lista över viktiga arbetsuppgifter. Stöd för detta är möjligt redan idag, men man vill göra det enklare genom att börja tillämpa en ny standard som snart kommer att ersätta dagens lösning. Den stora nyttan med standardiserade lösningar uppnås först när alla verkligen använder dem, menar Robert Sundin.

Skolfederation har nu totalt 204 medlemmar, såväl tjänsteleverantörer som myndigheter och skolhuvudmän. 111 medlemmar är kommunala skolhuvudmän och 25 är friskolor. Detta kan verka mycket, påpekade Robert Sundin, men det finns 290 kommuner och ett stort antal friskolor i landet. Många som kunde vara medlemmar och bidra till utveckling och spridning är alltså ännu inte med.

Anna Carlsson och Johanna Karlén, som arbetar med Skola och lärande i en digital värld på SKL, berättade om utvecklingen av skattningsverktyget  LIKA. Verktyget hjälper skolledningen att se vad som behöver göras och föreslår en handlingsplan. Till våren lanseras ett nytt LIKA-verktyg, LIKA för lärare, som SKL initierat genom en crowdfunding-satsning i plattformen Dela digitalt. Här handlar det inte om självskattning, utan syftet är istället att tydligt visa hur it och digitala medier kan användas i olika konkreta undervisningssituationer.

För två år sedan tog SKL fram en rapport där man analyserade de lägesrapporter som användarna tagit fram i LIKA. Nästa månad är det dags för en ny rapport och därmed också en aktualiserad kommunövergripande bild av hur det går med digitaliseringen på landets skolor.

Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, tog upp skolans reviderade läroplaner, som gäller från och med hösten 2018. Dessa innehåller fyra aspekter som berör hela skolan:

  • Undervisningen ska hjälpa eleverna förstå hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle
  • Det handlar både om att lära sig att använda och att utveckla en grundläggande förståelse för hur digital teknik fungerar
  • Alla ska lära sig att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
  • Eleverna ska träna sig i att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt genom att använda digital teknik

Lärarens uppdrag förtydligas och ställer ytterligare krav på förändring: undervisningen ska organiseras och genomföras så att eleverna får använda digitala verktyg på sätt som främjar deras kunskapsutveckling.

Läroplanerna rymmer också ett nytt och förtydligat uppdrag för rektor: hen ansvarar för att lärare får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. De ska också kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och att lära av varandra för att utveckla undervisningen.

Allt det här ställer förstås stora krav på skolhuvudmän och skolor och därför har Skolverket tagit fram stöd för det lokala arbetet. Det är kommentarmaterial, diskussionsunderlag och kompetensutveckling för grundskoleutbildningen, gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen.

Kompetensutvecklingen Leda digitalisering ska hjälpa skolhuvudmän och skolledare att se till att digitaliseringen verkligen utvecklar den samlade verksamheten. Framför allt handlar det om att komma till insikt om att arbetet med skolans digitalisering inte är något tillfälligt it-projekt, utan att det rör sig om ett långsiktigt förändringsprojekt.

Regeringen har också lagt fram en proposition om digitalisering av de nationella proven. Lagförslagen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet 2018, och införandet av digitala prov kommer att ske stegvis. Det första steget är att uppsatsdelen i svenska, svenska som andraspråk samt engelska ska skrivas på dator från och med höstterminen 2018. De nationella digitala proven är en viktig drivkraft för den fortsatta utvecklingen, menade Peter Karlberg. Det beror inte minst på att detta ställer tydliga krav på den kommunala infrastrukturen.