Norge slår ihop myndigheter för att underlätta skolans digitalisering

Vid årsskiftet förenades de båda statliga norska verksamheterna Utdanningsdirektoratet och Senter for IKT i utdanningen i en gemensam organisation Sammanslagningen understryker att digitalisering är numera en del av arbetet med att utveckla, effektivisera och förbättra förskolans och skolans undervisning och administration.

Senter for IKT i utdanningen har under de åtta år som verksamheten bedrivits, spelat en stor roll för den norska skolans digitalisering inom en rad olika områden. Allt detta tar man med sig till den nya gemensamma organisationen.

Centret har till exempel arrangerat seminarier och deltagit i projekt som behandlar viktiga kunskapsområden och ansvarat för en vetenskaplig tidskrift om digital kompetens. Man har också tagit fram olika kurser för lärare, till exempel en MOOC som ger en introduktion till programmering i undervisningen, samt genomfört regelbundna kartläggningar av lärares och elevers digitala kompetens (Monitor).

Utvecklingen av olika slags tjänster har också varit en viktig del av verksamheten. Finn lærebedrift, som hjälper ungdomar på praktiska gymnasieutbildningar att hitta lämpliga lärlingsplatser, är ett exempel. IKT-plan, som ger skolorna ett lättanvänt verktyg för att planera arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens, är ett annat exempel.

Ytterligare ett exempel, som ska presenteras i februari, är anpassningen av Dataporten till grundskolans verksamhet. Med hjälp av den här tjänsten blir det enklare för huvudmän och skolor att organisera och att kontrollera det digitala flödet av personuppgifter och annan information. Detta blir särskilt viktigt efter 25 maj, när EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) börjar gälla i hela unionen och i Norge.

För det nya Utdanningsdirektoratet gäller det framför allt att se till att alla norska barn och ungdomar kan få en likvärdig tillgång till utbildning och undervisning av hög kvalitet. En viktig del av detta består i att hjälpa landets skolor och beslutsfattare att få tillgång till aktuell forskning och erfarenhet inom relevanta områden som hjälper dem att förstå och dra nytta av den digitala utvecklingen. På så sätt hoppas den norska regeringen att såväl den praktiska verksamheten som utbildningspolitiken kan skapa en god grund för det fortsatta arbetet.

Under 2017 fattade stortinget två beslut om skolans digitalisering och verksamhetsutveckling som kommer att prägla Utdanningsdirektoratets arbete de närmaste åren. Jag har tidigare tagit upp dessa här på bloggen. Det ena beslutet rör det nya ramverket för lärares yrkesmässiga digitala kompetens, som beskriver de kunskaper, förmågor och färdigheter som en lärare i Norge måste ha för att kunna utöva sitt yrke idag. Det andra beslutet rör den nationella strategin för skolans digitalisering, som sträcker sig till 2012. Här handlar det både om att utveckla elevernas digitala kompetens, så att de kan fungera i arbetslivet och som medborgare, och om att säkerställa att den snabba digitala utvecklingen utnyttjas så bra som möjligt i skolans undervisning och administration. Målet är att skapa en modern skola som hjälper eleverna att förstå och att möta framtiden.

Det ska genomföras en mängd konkreta åtgärder som hänger samman med dessa båda beslut framöver, inte minst när det gäller infrastruktur, lärarutbildning och fortbildning. Utdanningsdirektoratets insatser kommer sannolikt att ha en avgörande betydelse för att regeringen ska lyckas genomföra sin politik. Under våren ska Utdanningsdirektoratet därför arbeta strategiskt med att bygga en organisation som kan koppla samman de olika verksamhetsdelarna till en effektiv enhet som klarar att hantera de kommande utmaningarna.