Skaraborg har tagit ett samlat grepp om digitaliseringen

Just nu arbetar landets skolhuvudmän med att förbereda sig inför nästa läsår, när de reviderade styrdokumenten träder i kraft. Syftet med ändringarna är att i högre grad anpassa skolans verksamhet till den digitala samhällsutvecklingen. När det gäller undervisningen, betonas och förtydligas digital kompetens och betydelsen av digitala perspektiv i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner.

Skaraborgs kommunalförbund består av femton mindre kommuner i Västra Götalandsregionen. Här tar man sedan flera år, genom satsningen Utbildning Skaraborg, ett samlat grepp om digitalisering och andra viktiga skolutvecklingsfrågor. Kommunerna har inte någon gemensam skolpolitik, men de samverkar kring kunskapsutveckling och spridning av erfarenheter.För dem är det viktigt att beslutsfattare, förvaltningschefer och skolledare får god inblick i aktuella ämnen och kan enas kring visioner, målsättningar och lämpliga vägar framåt.

I Utbildning Skaraborg finns en politisk beredning för kunskapsutveckling och ett nätverk för skol- och utbildningschefer. Dessa båda verksamheter hanteras och drivs av utbildningsstrategen Hillevi Larsson på Skaraborgs kommunalförbund. Under chefsnätverket, som fungerar som ett huvudnätverk, finns elva funktionsnätverk. Bland dessa finns SIKT, Skaraborgs IKT-ansvariga där man arbetar med sina specifika frågor, säger Hillevi Larsson.

Illustration av nätverken i Skaraborg.

− Alla funktionsnätverk tar förstås upp digitaliseringen på olika sätt. Oavsett om det handlar om grundskolan, elevhälsan eller SYV, är digitaliseringen en del av den dagliga verksamheten. Varje funktionsnätverk leds av en skolchef, som i sin tur rapporterar vidare till skolchefsnätverket. Det finns en bra kommunikation mellan nivåerna och vi täcker in styrkedjan hela vägen.

Skolcheferna har gemensamt skapat sitt eget nätverk och de elva funktionsnätverken. Skälet till detta är att man vill kunna arbeta mer långsiktigt och fokuserat med de många olika slags frågor som rör skolan, berättar Hillevi Larsson.

− Skolcheferna träffades även innan Utbildning Skaraborg fanns, men då var agendan ofta splittrad och småfrågor blandades med mer centrala och övergripande frågor. Nu hanteras de verksamhetsspecifika frågorna i de olika funktionsnätverken, och skolcheferna kan ta med sig resonemangen därifrån till sitt eget nätverk. Arbetssätten har förändrats och blivit mer effektiva.

Varje vår arrangerar Skaraborgs kommunalförbund en tematisk konferens för ledamöterna i kommunernas skol- och utbildningsnämnder och en för alla rektorer och förskolechefer. På hösten genomför skolcheferna en studieresa inom samma tema för att få inspiration, en inblick i det aktuella forskningsläget och för att se hur andra kommuner arbetar. Det rör sig alltid om ett aktuellt och viktigt tema. I år, liksom förra året, handlar det om skolans digitalisering, säger Hillevi Larsson.

− Det här är första gången som temat upprepas, annars brukar vi alltid ta upp olika teman varje år. Skälet till att det blir digitalisering även i år är helt enkelt att skolcheferna inte kände sig helt färdiga. De vill ha en fördjupning och det behöver beslutsfattarna och skolledarna också. Jag tror att det är särskilt viktigt att hjälpa de som sitter i nämnderna att få en bättre inblick och förståelse, så att de kan fatta genomtänkta och kunskapsbaserade beslut.

Den 1 mars samlades beslutsfattarna till en heldag, som sträcker sig från visioner kring digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle till det konkreta arbetet ute i kommunernas skolor. Skolverket och SKL ska informera om det pågående arbetet med den nationella it-strategin och lärare och elever från Stöpenskolan i Skövde ska berätta om hur undervisningens förutsättningar utvecklas och förändras av digitaliseringen.

− Kommunledning och övriga beslutsfattare måste förstå värdet med och betydelsen av att skolan digitaliseras. Annars blir det svårt att få fart på utvecklingen. Detta är ofta en fråga som vägs mot andra viktiga skolfrågor, och allt ska hanteras inom samma budget. Här finns det stora skillnader mellan kommunerna. Därför är det viktigt att både peka på visionerna och att lyfta fram konkreta exempel som visar vad som är möjligt och hur detta förbättrar undervisning och lärande.

Den 4 april är det dags för skolledarna att ägna en dag åt skolans digitalisering. På förra årets konferens låg tonvikten på satsningar på varsin dator åt elever och lärare och hur man kan leda digitalisering. I år handlar det mer om hur teknikutvecklingen kan göra det möjligt att arbeta på nya sätt.

− Detta förutsätter att skolledare och lärare inte fastnar i tekniken utan istället fäster blicken på de didaktiska och pedagogiska möjligheter som öppnar sig. Vilken nivå är lärarna på? Hur ser eleverna på det här? Märker de att vi gått in i en fördjupad fas? Vilka utmaningar är synliga? Vilka fällor hotar? Hur kan de hanteras? Det här kommer vi under eftermiddagen att diskutera i mindre grupper, indelade efter skolform. Diskussionerna dokumenteras och kommer även att sammanställas, så att alla kan ta del av varandras tankar och erfarenheter.

Hillevi Larsson hoppas att det efter vårens konferenser och höstens studieresa blir mer naturligt att ta nästa digitala steg ute i kommunerna. Om de första stegen kan liknas vid att ta sig över breda åar, kommer det hädanefter snarare att handla om att vandra över små bäckar, tillägger hon.

Målet är att höja kunskapsnivån och skapa förutsättningar för en mer nyanserad diskussion om skolans digitalisering. Samtidigt gäller det att få fart på utvecklingen, så att undervisningen i alla skolor i Skaraborg kan motsvara kraven i de reviderade styrdokumenten.

− Likvärdigheten är avgörande och dessutom har skolan ett viktigt kompensatoriskt uppdrag. Alla elever ska ges lika möjlighet att utveckla en digital kompetens. Dessutom är jag rätt säker på att eleverna själva, som ju är uppvuxna i och vana vid en digital värld, kommer att ställa krav på att undervisningen verkligen använder och drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

Politikerna behöver hjälpa till genom att fatta nödvändiga beslut, och ibland också genom att peka med hela handen, konstaterar Hillevi Larsson. Därför är det viktigt att se till att de är uppdaterade om hur digitaliseringen förändrar samhället och att de förstår hur förutsättningarna för skolans undervisning ser ut.

− Skolfrågorna har länge lyfts i Skaraborgs kommunalförbund och den politiska beredningen för kunskapsutveckling ger ett bra stöd åt arbetet. Det finns ett intresse för skolan och politikerna försöker fatta beslut i samråd. Här gäller det att de “tar på sig skaraborgshatten” och inte bara tänker på sin egen kommun. Även bland skolcheferna är det viktigt att det finns en vilja till samverkan. De måste vara pragmatiska och tänka på allas bästa, så att de kan driva den gemensamma utvecklingen i Skaraborg framåt.