Åtta vägledande principer för skolans digitalisering

Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med digitaliseringen av skolan? I början av året kom EU-kommissionens Joint Research Centre med en rapport som analyserar frågan och presenterar åtta vägledande principer för beslutsfattare: Digital Education Policies in Europe and Beyond: Key Design Principles for More Effective Policies.

Utgångspunkten för analysen är att det är nödvändigt att länderna i EU både lär av varandra och av andra länder för att  arbetet ska gå i lås. När man driver satsningar som syftar till nytänkande och långsiktig förändring, gäller det att lära av både misslyckanden och framgångar.

I rapporten analyseras 43 internationella, nationella, regionala och lokala satsningar från olika delar av världen, som genomförts från och med år 2000. Analysen kompletteras med sex fallstudier som ger en skarpare bild av både hämmande och främjande faktorer.

Det inte finns någon standardlösning på hur man lyckas med skolans digitalisering, visar den samlade analysen. En satsning behöver helt enkelt anpassas till sammanhanget och utgå från  gällande förutsättningar. Men enligt rapporten finns det åtta vägledande principer att ta hänsyn till:

 1. Det krävs ett helhetsgrepp som möjliggör en systemövergripande förändring
  Arbetet med att digitalisera skolan är ett utvecklings- och förändringsprojekt som inte enbart handlar om teknik. Det sträcker sig över en rad olika områden, alltifrån infrastruktur och hårdvara till lärarfortbildning, didaktik och digitala lärresurser. Pusslet består av många bitar, och alla behöver falla på plats.
 2. Det behövs ett långsiktigt perspektiv och mål som kan uppnås på kort sikt
  Ett långsiktigt perspektiv är nödvändigt för att behålla kontinuiteten över en längre tidsperiod. De som styr över besluten och budgeten behöver vara medvetna om det tar tid att utveckla och förändra skolans undervisning. Samtidigt är det viktigt att det finns kortsiktiga mål som utvärderas regelbundet, och att man ständigt lär av och bygger vidare på sina erfarenheter. Det är också värdefullt att det finns konkreta resultat som kan visas för beslutsfattare och allmänhet.
 3. Att sprida den digitala tekniken är ett medel, inte ett mål
  Det är inte utbyggnaden av infrastrukturen och spridningen av hårdvaran som är målet för digitaliseringen av skolan. Det handlar istället om att förändra verksamheten med stöd av tekniken.
 4. Välkomna experiment, risktagande och misslyckanden
  Flexibilitet och en vilja till förändring är nödvändig för att arbetet ska lyckas. Man behöver våga ta risken att misslyckas. Det gäller att regelbundet utvärdera de insatser som görs för att  lära av misstag och att ändra riktning om det behövs.
 5. Se både konsekvensanalysens värde och dess begränsningar
  När insatserna utvärderas är det viktigt att förstå att det är många faktorer vid sidan av tekniken som påverkar utfallet. Skolledares och lärares kunskaper om och attityder till användningen av it och digitala medier i undervisningen är två exempel på faktorer som inte får glömmas bort. Dessa faktorer är svåra att mäta, men de måste tas med i den samlade analysen.
 6. Engagera alla intressenter i utvecklingsarbetet
  För en strukturerad dialog med alla som berörs av arbetet med att digitalisera skolan, alltifrån huvudmän till teknikleverantörer. Genom att göra dem delaktiga i planering och beslut, ökar sannolikheten att rätt insatser sätts in där de behövs och gör nytta. Samtidigt blir de mer engagerade i arbetet.
 7. Glöm inte skolan och lärarna
  Lärares motivation och känsla av delaktighet är ofta en avgörande faktor när skolan digitaliseras. Därför är det viktigt att öppna för initiativ “från golvet” och att utgå ifrån lärares förutsättningar och behov. Här gäller det också att vara flexibel och att ta hänsyn till skillnader inom och mellan huvudmän och skolor.
 8. Prioritera kompetensutveckling
  Kontinuerlig kompetensutveckling är en nödvändig förutsättning för att utvecklingsarbetet ska lyckas och önskade förändringarna blir möjliga. Därför gäller det att ständigt se till att ledare, lärare och annan pedagogisk personal har den kompetens de behöver för sitt arbete.