Ämnesövergripande och skapande programmering

Written by Stefan Pålsson on oktober 29, 2015 – 18:21 -

I tisdags och onsdags arrangerade Senter for IKT i utdanningen och Nordahl Grieg videregående skole gemensamt konferensen Spill og Koding 2015 i Bergen. Konferensen dokumenterades av elever på skolan genom artiklar och filmer och streamades även direkt på Youtube.

Under de två dagarna arrangerades föreläsningar och workshops som ur olika perspektiv visade hur datorspel och programmering kan utveckla elevernas lärande och bidra till att förnya undervisningen.

Konferensens tre keynotes hölls av James Paul Gee, Ian Livingstone och Sten Ludvigsen. Tillsammans sammanfattar deras keynotes konferensens tema på ett bra sätt: Hur undervisning och lärande kan inspireras av hur datorspel fungerar, värdet av att skolan undervisar i programmering samt vilka kunskaper och förmågor som framtidens skola kommer att lägga vikt vid.

Förra hösten väckte det stor uppmärksamhet när England införde computing som ett ämne i skolans läroplan och betonade värdet av att eleverna utvecklar ett datalogiskt tänkande, tränar sig i att arbeta kreativt och lär sig att programmera för att lösa konkreta problem. Det finns ett växande intresse bland Europas länder och i andra delar av världen, till exempel Australien, för att införa datalogiskt tänkande och programmering i läroplanen. Tanken är både att förbereda eleverna för framtidens arbetsmarknad och att låta dem utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att vara en aktiv medborgare i ett digitaliserat samhälle.

I det här inlägget belyser jag införandet av computing som ett ämne i läroplanen I England och ger en inblick i hur en del av förändringsarbetet går till i praktiken. Detta kommer jag att göra med hjälp av Ian Livingstones keynote och den presentation som Carrie-Ann Philbin gav om Raspberry Pi Foundation och deras arbete med att hjälpa lärare arbeta med datalogiskt tänkande och programmering i sin undervisning.

Ian Livingstone bidrog till att sätta stenarna i rullning genom rapporten Next Gen, som han och Alex Hope skrev på uppdrag av Nesta i februari 2011. Rapporten beskriver den framväxande brittiska datorspelsindustrin och varnar samtidigt för att den riskerar att halka efter i utvecklingen på grund av att skolan inte tar den digitala utvecklingen på allvar.

På 80-talet lärde sig brittiska barn och ungdomar att programmera i skolan, men därefter har det mest handlat om att lära sig använda kontorsprogram, visar man i rapporten. Resultatet blev något som närmast kan beskrivas som ”en förlorad generation”. Eleverna utbildades till konsumenter av digitala lösningar – inte till producenter. Intresset för att läsa programmering och andra it-relaterade ämnen på universitet har sjunkit under många år och företagen har därför svårt att rekrytera kunnig personal.

Men rapporten handlar inte bara om datorspelsindustrin, påpekade Ian Livingstone. Det centrala är hur skolan kan se till att barn och ungdomar blir skapare av teknik och inte reduceras till att vara användare. Han hänvisade till Douglas Rushkoff och hans bok Program or be programmed, som gavs ut för fem år sedan. Den tar upp den centrala frågeställningen: Vill vi sitta i förarsätet eller nöjer vi oss med att vara passagerare? Styr vi tekniken eller styrs vi av den? Vi måste bli digitala medborgare och ta över rodret, tillade han.

Det dröjde några månader innan rapporten fick genomslag. Det var egentligen inte förrän Eric Schmidt, numera vd för Alphabet, påpekade frånvaron av programmering i sin MacTaggart-föreläsning i Edinburgh i augusti som debatten började komma igång. Här var framför allt näringslivet och organisationen Next Gen Skills, som han själv grundat och som stöddes av de tongivande it- och datorspelsföretagen, pådrivande, menade Ian Livingstone. Efter årsskiftet 2011/12 tog diskussionerna fart, politikerna började vakna och arbetet med att förändra läroplanen satte igång i England. Nordirland, Skottland och Wales var däremot inte intresserade.

Next Gen lyfte fram betydelsen av att förena programmering och förståelsen av it och datorer med kreativa, konstnärliga ämnen. Detta bör man göra redan från början och det är också viktigt att barnen lär sig att samarbeta, att lära av varandra och att dra nytta av varandras olikheter, betonade Ian Livingstone. Det är så man arbetar i branschen – och det för lärandet och den gemensamma kunskapsutvecklingen framåt.

Skolan måste utveckla en kultur som främjar teknikförståelse och kreativitet och som har sina rötter i traditionella akademiska värden. Annars får vi inte en skola som är anpassad till dagens och morgondagens digitala samhälle, betonade Ian Livingstone. Mångfald ska vara målet, inte likformighet.

Regeringen tog till sig de tankar och idéer som uttrycks i Next Gen när de tog fram den nya läroplanen. Däremot gör de inte särskilt mycket för att se till att intentionerna kan förverkligas ute på skolorna, konstaterade Ian Livingstone. Det är därför upp till näringslivet, forskare, lärare och oberoende organisationer att se till att datalogiskt tänkande och programmering inte blir ett traditionellt skolämne som släcker elevernas intresse. Här är det särskilt viktigt att lärarna lär sig tillsammans med eleverna och att man arbetar undersökande och lekfullt med att utveckla förståelsen för teknikens möjligheter, menade han.

Carrie-Ann Philbin, som bär titeln education pioneer, ansvarar sedan knappt två år tillbaka för Raspberry Pi Foundations arbete gentemot skolan och all annan utbildningsverksamhet. Raspberry Pi Foundation utvecklar och producerar Raspberry Pi, en billig men kraftfull enkortsdator med närmast oändliga möjligheter. Hon berättade att alla inkomster från försäljningen investeras i stiftelsen, och används för att utveckla teknikanvändning och teknikförståelse i all tänkbar undervisning.

Rapporten Next Gen, Eric Schmidt föreläsning och näringslivets engagemang var viktiga faktorer som drev på förändringen av läroplanen, men det fanns även en gräsrotsrörelse bestående av lärare och forskare som spelade en stor roll, påpekade Carrie-Ann Philbin. Hon var då verksam som lärare i naturvetenskapliga ämnen och undervisade, i likhet med många andra, i programmering trots att det inte fanns med i läroplanen. Raspberry Pi kom 2012 och då började hon utforska och använda dess möjligheter i sin undervisning.

Den engelska läroplanen är ambitiös när det gäller datalogiskt tänkande och programmering, berättade Carrie-Ann Philbin. När barnen är fem år ska de lära sig att koda med hjälp av visuella programspråk och när de är elva ska de programmera i två språk, där minst ett måste vara textbaserat, exempelvis python. Scratch lyfts ofta fram när man talar om programmering i skolan, tillade hon. Det är en alldeles utmärkt lösning för yngre elever, men sedan måste de börja arbeta med textbaserade programspråk för att verkligen tränga in på djupet. Här gäller det också att se till att datalogiskt tänkande och programmering inte bara blir en tillfällig fluga, utan att lärare verkligen arbetar seriöst med det i undervisningen.

Ett problem i det här sammanhanget är att regeringen inte satsar ordentligt på lärares kompetensutveckling, påpekade Carrie-Ann Philbin. Totalt handlar det om tre miljoner pund, vilket innebär ungefär etthundrasjuttiofem pund per skola – och det räcker inte särskilt långt. Konsekvensen av detta blir ofta att man vänder sig till varandra eller drar nytta av de lärare som har följt Computing At Schools fortbildningsprogram och blivit CAS Master Teacher. Några andra alternativ finns egentligen inte, tillade hon. Men Raspberry Pi Foundation försöker också hjälpa till.

Att använda Raspberry Pi i undervisningen är inte något som automatiskt passar alla lärare, men det kan vara en bra lösning, menade Carrie-Ann Philbin. Ett skäl till att hon började var att det var ett sätt att komma förbi it-avdelningens hämmande begränsningar. Hon ville undervisa i python, men det var inte tillåtet att installera några program på skolans datorer. Raspberry Pi kostade bara några hundralappar och kunde kopplas till befintliga skärmar, tangentbord och möss. Den låga kostnaden innebar också att det inte var hela världen om något gick sönder.

Ett annat viktigt skäl var att Raspberry Pi lätt kan användas för att styra och kontrollera verkliga objekt, alltifrån en glödlampa till exempelvis en frys. Eleverna skriver program som gör det som de vill göra. Detta innebär också att läraren lätt kan arbeta ämnesövergripande och probleminriktat, inspirerad av makerkulturen, på sätt som väcker elevernas nyfikenhet och intresse. Dessutom tar Raspberry Pi Foundation fram öppet undervisningsmaterial och det finns en stark community som hjälper till med att lösa problem och hantera hinder och fallgropar.

Raspberry Pi Foundation har dragit igång ett antal intressanta projekt för skolan under de senaste par åren. Ett exempel är Picademy, som var bland det första som Carrie-Ann Philbin drog igång när hon började sitt arbete. Det rör sig om en tvådagars kurs som är hands-on, där lärare får hjälp med att utforska och förverkliga sina idéer kring programmering i undervisningen.

Lärare som genomför kursen blir Raspberry Pi Certified Educators, vilket bland annat innebär att de får ”en gräddfil” till kommande satsningar och projekt och att de får tillgång till ett växande nätverk av kunniga kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Picademy har blivit väldigt framgångsrikt och man kommer även att genomföra fyra utbildningar i USA nästa år. Förhoppningen är att kunna utöka verksamheten och successivt sprida den över världen.

Det finns många spännande sätt att använda Raspberry Pi i undervisningen, inte minst i naturvetenskapliga ämnen, berättade Carrie-Ann Philbin. Ett exempel är Skycademy, där lärare och elever drar nytta av projektet Pi in the Sky, en telemetri-lösning som gör det enkelt att skicka iväg en Raspberry Pi med en kamera i en heliumballong och ta bilder från färden högt upp i atmosfären.

När ballongen kommer upp i den högre atmosfären, expanderar heliumet i ballongen, den sprängs och polystyrenlådan med Raspberry Pi, kamera och annan utrustning faller ned till marken. Tack vare den inbyggda gps:en kan lärare och elever hitta utrustningen efteråt. Kameran tar bilder under hela resan upp och eleverna kan följa allt i realtid. Ett enkelt och billigt sätt att göra naturvetenskap mer spännande!

Andra intressanta pågående projekt är Weather Station Project, Astro Pi, där den förste ESA-astronauten på ISS tar med sig två Raspberry Pi med sensorer som kör python-program skrivna av barn, Sonic Pi, där barn lär sig att programmera och att skapa musik samtidigt, samt Project Pyland, som med hjälp av ett Zelda-liknande spel, baserat på öppen källkod, underlättar övergången från visuella till textbaserade programmeringsspråk.

Carrie-Ann Philbin menade precis som Ian Livingstone att det handlar om att hjälpa barn att bli kreativa med datorer och programmering så att de kan bli delaktiga i skapandet av sin egen framtid. Tanken är dock inte att alla ska bli programmerare, påpekade hon. Det är egentligen samma sak som när barn lär sig att skriva: de ska inte bli författare utan de ska utveckla kunskaperoch förmågor som de behöver i många olika praktiska sammanhang. I ett digitalt samhälle är det nödvändigt att ha en grundläggande förståelse för hur tekniken fungerar: Annars ser man varken möjligheter eller problem.

Till sist ställde Carrie-Ann Philbin en fråga: Hur ser världen ut om tjugofem år om det här sättet att arbeta med programmering och makerkultur slår igenom i skolan? Om alla inser värdet med öppen källkod, utvecklar ett datalogiskt tänkande och får en bättre förståelse för hur olika problem i vardagen kan lösas med hjälp av digital teknik, får vi förhoppningsvis en bättre värld!


Postat i kategorin Digital kompetens, Gemensamt lärande, Lärares lärande, Skolutveckling | Inga kommentarer »

Hur går det med digitaliseringen av skolan?

Written by Stefan Pålsson on oktober 1, 2015 – 16:52 -

OECDs rapport Students, Computers and Learning: Making the Connection, som kom för två veckor sedan, visar att det inte räcker med hårdvara och infrastruktur för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i skolan. Beslutsfattare, skolledare och lärare måste ha visioner och kunskaper som kopplar samman elever, datorer och lärande på bra sätt för att digitaliseringen ska leda någonstans. Det krävs hårt och målmedvetet arbete för att lyckas, konstaterar OECD i rapporten.

Analyser från Skolinspektionen och Skolverket visar att den svenska skolans digitala infrastruktur generellt sett är ganska väl utbyggd, men att den pedagogiska it-användningen ännu inte riktigt har tagit fart. Det har saknats en samlad nationell strategi för skolans digitalisering, men nu är en sådan på gång. I slutet av förra veckan fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för grundskolan och en för gymnasiet, som ska presenteras i mars respektive april nästa år.

SKLs webbaserade självskattningsverktyg LIKA, som hjälper rektorer och kommuner att ta fram lokala lägesrapporter och strategier kring digitaliseringsarbetet, har varit igång sedan augusti 2014. Med hjälp av 78 indikatorer, inom områdena ledning, infrastruktur, kompetens och användning, ges en bild av läget i hela kommunen och på de olika skolorna. För varje indikator finns fem svarsalternativ: uppnådd, nästan där, påbörjad, planerad och ej planerad.

Det finns en publiceringsfunktion i LIKA, som möjliggör en kommunövergripande, nationell sammanställning. I mitten av förra veckan presenterade SKL för första gången en sådan sammanställning: Skolans digitalisering. Hur långt har vi kommit? Den bygger på 873 publicerade självskattningar från 752 grundskolor och 121 gymnasieskolor från knappt 100 kommuner runt om i landet.

I samband med att sammanställningen släpptes, arrangerade SKL ett webbinarium där resultatet ventilerades. Här deltog Johanna Karlén, projektledare för LIKA, Roy Melchert, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL och Elisabet Teghult, rektor på Varlaskolan i Kungsbacka samt medlem i styrgruppen för LIKA.

Resultatet kan sammanfattas så här: arbete pågår, arbete kvarstår! Skolorna är överlag ganska bra på infrastruktur, men det återstår ett antal utmaningar inom de andra tre områdena, i synnerhet ledning.

De indikatorer som rör ledning, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete är bland de tiotal indikatorer som fått lägst uppnådd-procent i LIKA. Detta är bekymmersamt, eftersom slutrapporten för forskningsprojektet Unos uno pekar på att detta har stor betydelse för att satsningen ska lyckas, sägs i sammanställningen.

Det är till exempel bara 12 procent av rektorerna som uppger att de har en vision kring arbetet med it i skolan som är kommunicerad till medarbetarna. 58 procent är dock på gång med detta. Endast 7 procent uppger att skolledningen arbetar strategiskt tillsammans med lärarna för att ta fram tydliga och utvärderingsbara mål för den pedagogiska it-användningen. 41 procent är igång med arbetet.

Infrastrukturen är ett av de mer kostnadsdrivandena områdena när det gäller skolans digitalisering, så därför gäller det att ha en genomtänkt plan och att kontinuerligt utvärdera och reflektera kring det pågående arbetet, påpekas i sammanställningen.

56 procent av rektorerna uppger att hela skolan har tillgång till en väldimensionerad trådlös Internetanslutning. 39 procent är på gång. 83 procent av lärarna har en egen dator eller platta.  En tredjedel av rektorerna uppger att eleverna har god tillgång till dator; 46 procent använder svarsalternativen ”nästan där” eller ”påbörjad”.

Mycket återstår att göra kring lärarnas kompetensutveckling kring it och lärande. 20 procent av rektorerna säger att man regelbundet diskuterar frågor som rör pedagogisk it-användning på arbetsplatsträffar, veckomöten och konferenser. 62 procent är på gång.

24 procent uppger att skolan använder kollegial handledning som meodell för kompetensutvecklingen inom pedagogisk it-användning. 46 procent är på gång med att införa detta. Det är inte mer än 8 procent av rektorerna som säger att lärarna kontinuerligt fortbildar sig inom området. 60 procent är dock på gång med att se till att så sker. 10 procent använder svarsalternativet ”uppnådd” för lärarnas användning och utforskande av it och digitala medier för att hitta nya sätt att träna elevernas förmågor och för att utveckla det pedagogiska innehållet. 76 procent använder svarsalternativen ”nästan där” eller ”påbörjad”.

När det gäller it-användningen, ser det bäst ut inom det administrativa området. 93 procent av rektorerna skattar att lärarna använder mail regelbundet, 75 respektive 70 procent anger att lärarna använder it för schemaläggning och frånvarohantering samt för elevdokumentation och bedömning. 23 procent säger att lärarna använder digitala lärresurser i den dagliga undervisningen. 67 procent är på gång.

Mycket återstår att göra kring användningen av digitala medier i undervisningen. 6 procent menar att lärarna har kunskaper i att producera bild, ljud och film. 11 procent säger att lärarna regelbundet arbetar med de regler som gäller för publicering på nätet. Här handlar det bland annat om upphovsrättslagstiftningen och personuppgiftslagen.

6 procent av rektorerna hävdar att lärarna använder bloggar, wiki och andra sociala medier i undervisningen. 15 procent anger att skolbiblioteket och skolbibliotekarien används som resurs i arbetet med informationssökning och källkritik.

Vad behöver göras för att utvecklingen ska ta fart? Elisabet Teghult menade att det är avgörande att rektor har en bra och tydlig målbild och att den kan kommuniceras till medarbetarna. Det kan man göra på flera olika sätt: dels generellt för hela skolan, men också enskilt för varje medarbetare. Under det senaste året har hon själv lagt fokus på it och digitalisering i medarbetarsamtalen. Det gäller att klargöra var man är, vart man är på väg och vad som måste göras för att man ska nå dit.

Rektor har en viktig roll som förändringsledare, betonade Elisabet Teghult. Men det är samtidigt viktigt att sprida ledningsansvaret, och här kan förstelärarna vara viktiga, menade hon. Förstelärarna kan vara nyckelpersoner när det gäller förändringsarbetet, men det förutsätter att de får den fortbildning som detta kräver.

Kollegialt lärande är nyckeln till framgång, påpekade Elisabet Teghult. Det visar både Skolverket och John Hattie, tillade hon. Men det behövs även en bra formell kompetensutveckling inom it och lärande för att skolan ska komma vidare. Mattelyftet, Läslyftet och Lågstadielyftet är exempel på bra och viktiga satsningar. Kanske behövs det även ett it-lyft för alla lärare, med en konkret och praktisk inriktning, ungefär som det numera nedlagda PIM? Det är förstås också viktigt att lärarutbildningarna och rektorsprogrammen väver in it på ett per systematiskt sätt, betonade hon.

Roy Melchert konstaterade att formuleringen ”arbete pågår – arbete kvarstår” fångar själva essensen i sammanställningen. Siffrorna kan läsas på två sätt, menade han. Om man bara ser på ”uppnådd”-nivån är det en lång väg kvar inom ledning, kompetens och användning. Lägger man till ”nästan där” och ”påbörjad” ser det genast bättre ut.

En snabb utveckling är på gång, och det är en skörd av de lokala satsningar som gjorts i många kommuner. Utvecklingen drivs på underifrån, och det är en styrka, tillade Roy Melchert. Det finns ett sug ute i kommuner och skolor. Skolledare och lärare ser möjligheterna och man försöker tillsammans hitta vägar som leder framåt. Men det är förstås bra att det byggs gemensamma vägar och att Skolverket ska ta fram nationella strategier. Digitaliseringen av nationella prov är också en positiv utveckling.

Såväl OECDs senaste rapport som sammanställningen från LIKA pekar på att it och digitala medier ger fantastiska möjligheter för undervisning och lärande, om tekniken används på rätt sätt, hävdade Roy Melchert. Vi har sannolikt bara sett en bråkdel av de möjligheter som finns här.

SKL kommer att fortsätta utvecklingen av LIKA, som är ett bra verktyg för planering, ledning och styrning. Det är sällan ett verktyg har exploderat i användning på så kort tid som det har gjort. Vid utgången av augusti fanns 873 publicerade skattningar; 22 september fanns 1052! Här gäller det också att komma ihåg att LIKA är ett dynamiskt verktyg, påpekade Johanna Karlén.

Styrgruppen arbetar ständigt med att se över indikatorerna och med att vässa dem. Målet är ju inte att indikatorerna ska uppnås, utan att utvecklingen ska fortsätta. När indikatorerna är uppfyllda, byts de ut. Kanske kommer mail att tas bort om ett år eller två, medan programmering och datalogiskt tänkande kommer som en ny indikator. LIKA ska vara ett levande verktyg och ligga rätt i tiden, tillade Johanna Karlén.

Det är inte längre en fråga om it ska användas i undervisningen, utan det handlar om hur, underströk Roy Melchert. Efter OECDs rapport häromveckan började hur-frågan lyftas fram i debatten. Här är sammanställningen från LIKA en bra temperaturmätare. Den sätter fokus på vad vi ska prata om för att komma framåt, menade han. Vi måste också komma ihåg betydelsen av diskussionerna mellan professionerna i skolan och de som leder politik och förvaltning.

Nu gäller det för huvudmännen att skapa de infrastrukturella och organisatoriska förutsättningar som krävs för den fortsatta utvecklingen, hävdade Johanna Karlén. En smart och ändamålsenlig it-miljö med en genomtänkt it-arkitektur, strömmande informationsflöden och säkra, tillgängliga system, är en viktig del av detta. Här kan Skolfederation och single-sign on spela en viktig roll.

Ledningen av förändringsarbetet, organiseringen av kollegial handledning och uppmuntrandet av en dela-kultur är också centralt. Pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte är också nödvändiga, och de är inte kostnadsdrivande, tillade hon. Däremot har infrastrukturen kostat mycket pengar, så därför är det förstås nödvändigt att använda den för att utveckla och förbättra undervisning och lärande, påpekade Johanna Karlén.

Nu är det viktigt att vi tar tag i känslan av att något är på gång, avslutade Roy Melchert. Kanske kommer vi 2020 att se tillbaka på 2015 och tänka ”oj, så mossigt”! Vi är bara i startblocken och mycket kommer att hända framöver!


Postat i kategorin IT-strategi, Lärares lärande, Skolutveckling | 1 kommentar »

Vad krävs för att dra nytta av it i undervisningen?

Written by Stefan Pålsson on september 15, 2015 – 17:06 -

Idag släppte OECD rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection, som bygger på analys av enkätsvar och resultat från PISA 2012. Här handlar det om användningen av it i undervisningen och vad det betyder för elevernas lärande inom några viktiga områden.

Rapportens slutsats är att det inte är tillräckligt att satsa på hårdvara och infrastruktur i skolan för att elevernas kunskaper och förmågor ska utvecklas. It är helt enkelt ingen quickfix.

Sextiofem länder och ekonomier deltog i PISA 2012, där femtonåriga elever genomförde ett pappersprov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige och trettioen andra länder och ekonomier gjorde eleverna också ett digitalt prov inom samma områden. Elever i fyrtiotvå länder och ekonomier, däribland Sverige, besvarade även en enkät om sin it-användning i och utanför skolan. Matematik var huvudområde i PISA 2012. En del av enkäten tog därför särskilt upp hur it används i undervisningen i detta ämne.

Rapporten konstaterar att digitaliseringen av skolan inte är någon självklarhet i de länder och ekonomier som deltog i PISA 2012, trots att den digitala utvecklingen i allt högre grad präglar och förändrar vardagen. Enligt enkäten har nittiosex procent av eleverna tillgång till dator hemma, men endast sjuttiotvå procent använder stationär dator, laptop eller platta i skolan. Här är skillnaderna stora mellan länderna. I några länder är det bara varannan elev som använder någon typ av dator i skolan.

PISA 2012 visar att tillgång till datorer samt grad av användning i skolan varken är avgörande för utvecklingen av digital läsförståelse eller utan vidare förbättrar förmågan att lösa matematiska problem med hjälp av it. I Sydkorea och Shanghai, som är de två länder och ekonomier som presterar bäst på de digitala läsfärdighets- och matematikproven, är det trettioåtta respektive fyrtiotvå procent av eleverna som uppger att de använder it i skolan.

Enligt rapporten indikerar detta att det inte är nödvändigt att använda datorer för att utveckla de förmågor som krävs för en god digital läsförståelse eller för att lösa matematiska problem med hjälp av digitala hjälpmedel. Det är inte heller självklart att användningen av it i undervisningen bidrar till att utveckla de här förmågorna. Den avgörande faktorn är hur didaktiken är utformad och hur undervisning och återkoppling ser ut i praktiken.

Det är, som Skolverket konstaterar i sammanställningen It-användning och elevresultat i PISA 2012, nödvändigt att tänka till kring hur datorer och nät används i skolan.


Andreas Schleicher, som är chef för Directorate of Education and Skills på OECD, konstaterar i förordet att rapporten lämnar många frågor obesvarade. Vi vet helt enkelt fortfarande för lite om hur it kan användas i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper och förmågor. En del av svårigheterna kan också bero på att lärarnas och elevernas digitala förmågor har överskattats, tillägger han. Dessutom har många länder satsat mycket pengar på att digitalisera skolan utan att ha vare sig en klar plan, tydliga mål eller en genomarbetad strategi. Om man inte vart vart man är på väg, är det svårt att hitta dit.

Schleicher pekar på två möjliga tolkningar av resultaten. Den ena är att det krävs ett intensivt samspel mellan läraren och eleverna för att de ska utveckla den förståelse och de tankeförmågor som krävs. Här kan tekniken ibland fungera som distraktion och inte som ett stöd. Den andra tolkningen går ut på att vi ännu inte utvecklat de metoder och arbetssätt som behövs för att verkligen dra nytta av de digitala möjligheterna i undervisningen. När vi använder 2000-talets teknik tillsammans med 1900-talets pedagogik, resulterar det i en sämre och mer ineffektiv undervisning. Den ena tolkningen utesluter inte den andra.

Men det här innebär inte att vi ska gå tillbaka till traditionell undervisning och överge tankarna på att digitalisera skolan, understryker Andreas Schleicher. Samhällslivet är digitalt och undervisningen ska hjälpa eleverna att förstå och hantera den verklighet som de lever i. Därför är det nödvändigt att eleverna blir medie- och informationskunniga, att de lär sig att hantera de faror och risker som finns på nätet och att de utvecklar de kunskaper och förmågor som är nödvändiga för att navigera och göra sin röst hörd i det komplexa digitala medielandskap som växer fram. Detta ställer krav på lärarna och på undervisningen.

Den digitala vägen är vägen framåt, säger Andreas Schleicher. Digitala läromedel som ständigt utvecklas och förbättras erbjuder helt andra möjligheter än tryckta läromedel. Den digitala utvecklingen gör det möjligt att skapa plattformar där lärare tillsammans kan skapa, dela och vidareutveckla undervisningsmaterial. Tekniken kan också användas för att utveckla nya sätt att undervisa och lära, där eleverna är aktiva och undersöker, reflekterar, resonerar och lär tillsammans i autentiska, verklighetsnära digitala miljöer.

För att detta ska lyckas, är det nödvändigt att beslutsfattarna i världens länder utvecklar hållbara strategier för att lärare ska lära sig att utnyttja de digitala möjligheterna på bra sätt i sin undervisning. Detta kräver att det finns stöd för det här förändringsarbetet ute i samhället och i skolan. Annars kommer det inte att ske någon utveckling. Med andra ord är det både nödvändigt att kunna visa varför skolans undervisning måste förändras och att finansiera de åtgärder som krävs för att det faktiskt ska bli möjligt, menar Andreas Schleicher.

Dessutom måste lärarna bli förändringsagenter som aktivt arbetar för att utveckla sin undervisning och elevernas lärande med hjälp och stöd av tekniken, tillägger Andreas Schleicher. De ska inte bara tillämpa nya tekniska lösningar och pedagogiska innovationer; de ska delta i arbetet med att ta fram och utveckla dem.

Vad innebär de här resultaten från PISA 2012 för det forsatta arbetet med att digitalisera skolan? Rapporten lyfter fram sex punkter som beslutsfattare måste ta fasta på:

1. Det krävs både grundläggande och avancerade kunskaper och förmågor för att dra nytta av de digitala möjligheterna. Utan en god läs- och skrivförmåga kommer man inte långt i dagens samhälle. Det blir helt enkelt omöjligt att delta i samhällslivet på ett fullödigt sätt om man inte kan förstå skriven text och om man inte själv skriftligt kan uttrycka sin mening.

I takt med att robotar och artificiell intelligens blir allt viktigare i samhället, blir det också nödvändigt att kunna utnyttja deras möjligheter för sina egna syften och att kunna skapa nya användningsområden. Det kan till exempel handla om att förändra eller skapa algoritmer som utför det arbete som man vill ha gjort. Därför är det avgörande att matematikundervisningen tränar elevernas matematiska tänkande och problemlösningsförmåga.

2. Eleverna måste utveckla de förmågor som krävs i en digital vardag. När digitala medier och information på nätet dominerar, måste man kunna hantera detta. Det gäller bland annat att kunna navigera på webben och att kunna söka på webben, att kunna avgöra vilken information som är trovärdig och att kunna dra slutsatser och skapa synteser från flera olika källor. Den läs- och skrivförmåga som behövs för att läsa på papper är fortfarande en nödvändig grund, men det krävs fler kognitiva och metakognitiva förmågor i det digitala och hyperlänkade medielandskapet. Annars drunkar man i informationsöverflödet.

Singapore och Sydkorea ligger överst när det gäller den digitala läsförståelsen, trots att de inte använder it i någon högre grad i undervisningen. Länderna har dock en väl utbyggd digital infrastruktur och femtonåringarna är vana vid att använda datorer och nät på fritiden. De förmågor som behövs för att navigera och för att bedöma informationens trovärdighet kan därför utvecklas på andra sätt i undervisningen. Är man van vid att reflektera och resonera kritiskt i andra sammanhang, kan man tillämpa detta på nätet om man har de grundläggande förmågor som krävs för att hantera webbläsaren.

Man kan förstås även lösa detta genom att integrera digitala medier i undervisningen och genom att lyfta fram digital läsförståelse och andra digital förmågor i läroplanen. Det har man bland annat gjort i Australien, ett land som också ligger högt här.

3. Satsa på att ge alla lika möjligheter. Det räcker inte att ha tillgång till datorer och nät för att de digitala klyftorna ska minska. Även om all information och alla tjänster på nätet var gratis, skulle de digitala klyftorna bestå. För att ändra på detta är det nödvändigt att alla utvecklar en god läs- och skrivförmåga och goda matematiska kunskaper. Det krävs en likvärdig utbildning som ger alla en stadig grund att stå på i dagens digitala värld.

4. Öka medvetenheten om risker och faror på nätet. Här handlar det både om att förhålla sig  kritiskt till informationen på nätet, att kunna hantera det sociala umgänget med andra och att inte fastna framför datorn. Elever som tillbringar mer än sex timmar dagligen åt Internet – det handlar framför allt om pojkar –  riskerar både att falla utanför i det sociala livet och att missköta skolan. Det gäller därför att hitta en balans som är rimlig och som fungerar.

5. Utveckla en genomtänkt plan, som inkluderar lärarfortbildning, för att utveckla användningen av it i undervisningen. Det är uppenbart att skolan och utbildningssystemet i allmänhet inte är redo att hantera de digitala möjligheterna i undervisningen. Detta måste beslutsfattarna därför ta tag i. Bland annat handlar det om att överbrygga digitala klyftor hos både lärare och elever, att fastställa tydliga mål för digitaliseringen och elevernas kunskapsutveckling samt att ha realistiska förväntningar på förändringsarbetet. Lyckas man inte med detta, kommer digitaliseringen att ge mer skada än nytta.

6. Lär av tidigare misstag. Tekniken kan förbättra bra undervisning, men bra teknik kan inte ersätta dålig undervisning. Därför är det viktigt att inte upprepa tidigare misstag och tro att ”rätt” teknisk lösning, ”rätt” läromedel eller ”rätt” användningsgrad sopar bort problemen.

För att kunna integrera it i undervisningen på ett framgångsrikt sätt, är det nödvändigt att beslutsfattare, skolledare och lärare har den vision och de kunskaper som krävs för att koppla samman elever, datorer och lärande. Detta kräver hårt och målmedvetet arbete – och det finns inga genvägar.


Postat i kategorin Digitala klyftan, IT-strategi, Lärares lärande, Läs- och skrivförmåga, Medie- och informationskunnighet | 3 kommentarer »

MENTEP – ett stöd för digital skolutveckling

Written by Stefan Pålsson on september 4, 2015 – 15:36 -

För två år sedan visade EU:s enkätundersökning Survey of schools: ICT in Education att den digitala skolutvecklingen i Europa fortfarande går ganska trögt. Tillgången till datorer och nät är bättre än någonsin och de flesta lärare är intresserade av de pedagogiska möjligheterna. Tyvärr saknas ofta en samlad strategi och ett samordnat stöd som gör det enklare att komma igång och att komma vidare.

I mars startade ett treårigt EU-projekt som har ambitionen att ändra på detta: MENTEP – Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy. Det rör sig om ett projekt inom ramen för Erasmus+ som finansieras av EU-kommissionens satsning på att ge stöd åt innovativa politiska åtgärder inom utbildningsområdet.

Syftet är att utveckla en nätbaserad tjänst och ett stödsystem där europeiska lärare kan utveckla och bedöma sin förmåga att använda it och digitala medier i undervisningen. Dels handlar det om att hjälpa lärare utveckla sin förståelse och sin praktiska användning av den digitala utvecklingens pedagogiska möjligheter. Men det är också viktigt att ge beslutsfattare en bättre bild av det pågående utvecklingsarbetet, så att de lättare ser vilka politiska insatser som kan behövas.

MENTEP leds och samordnas av Europeiska skoldatanätet tillsammans med utbildningsdepartement och -myndigheter i tretton länder:

 1. Cypern: Cyprus Pedagogical Institute och utbildningsdepartementet
 2. Danmark: Styrelsen for it og læring
 3. Estland: HITSA
 4. Finland: Utbildningsstyrelsen
 5. Frankrike: Canopé
 6. Grekland: CTI Diophantus
 7. Italien: Indire och IRVAPP (utvärderar projektet)
 8. Litauen: Education Development Centre
 9. Norge: Senter for IKT i utdanningen
 10. Portugal: DGE
 11. Slovenien: The National Education Institute of The Republic of Slovenia
 12. Spanien: INTEF
 13. Tjeckien: DZS

MENTEP inleddes med att Janet Looney, chef för European Institute of Education and Social Policy, sammanställde en litteraturöversikt av aktuell forskning kring lärares kunskapsutveckling och självbedömning med hjälp av tjänster på nätet. Den presenterades i juli.

I sammanfattningen av litteraturöversikten betonas bland annat behovet av att hitta sätt för självbedömning som möjliggör ett autentiskt, gemensamt lärande. Här är det också viktigt att komma ihåg att lärare inte bara ska bedöma sin egen förmåga, utan också nya sätt att undervisa med hjälp av it och digitala medier.

Eftersom lärarna även kommer att ingå i en europeisk praktikgemenskap (community of practice), är det viktigt att det ges utrymme för kamratbedömning (peer assessment). Det brukar, påpekas det, vara ett bra sätt att både stärka kvaliteten på lärandet och på bedömningsprocessen.

Betydelsen av att tjänsten är lättanvänd lyfts också fram, liksom värdet av att ge tydliga riktlinjer för användningen och hur den kollegiala återkopplingen kan hanteras så bra som möjligt. Det är även viktigt att riktlinjer och bedömningskriterier är öppna och breda. De kan ju finjusteras och förbättras efterhand.

Tjänsten ska testas i olika fältstudier samtidigt som den utvecklas av Europeiska skoldatanätet och dess partners. Den kommer även att kopplas till nationella portaler i deltagarländerna, där lärarna kan få hjälp och stöd i kompetensutvecklings- och bedömningsarbetet. Man ska också undersöka om det är lämpligt att utveckla en europeisk certifiering av förmågan att använda it och digitala medier i undervisningen.

Tanken är att minst ett tusen lärare i varje land ska prova att använda tjänsten. Samtidigt som de utvecklar och bedömer sina egna och andras förmågor, samlar tjänsten in anonymiserade data som gör det möjligt att följa kompetensutvecklingen på individuell, nationell och europeisk nivå.

Förhoppningen är att MENTEP ska underlätta för fler lärare att dra nytta av teknikutvecklingen i sin undervisning, och att de blir bättre på att tänka och arbeta på andra sätt än de traditionella. Detta kan komma att stärka lärares yrkesprofil och professionella status, menar man. Det är också av stor betydelse att beslutsfattare får tillgång till data som förbättrar förutsättningarna för samordningen av europeiska strategier, insatser och mål.

Under projektets gång anordnar MENTEP fyra MOOC-kurser genom European Schoolnet Academy. Den första kursen – Introducing Technology-Enhanced Teaching – startar 28 september och sträcker sig över fem veckor. Kursen vänder sig främst till lärare, men kan även vara av intresse för skolledare och beslutsfattare inom utbildningsområdet.

Nästa kurs gör det möjligt för deltagarna att tillsammans bidra till utvecklingen av den kommande tjänsten. Den sista kursen, som anordnas strax innan projektet avslutas i februari 2018, kommer att vända sig direkt till beslutsfattare. Här är målet att steg för steg visa hur man kan gå tillväga för att arbeta på samma sätt som i MENTEP för att utveckla skolan och lärares undervisning.


Postat i kategorin Digital kompetens, Lärares lärande, Skolutveckling | Inga kommentarer »

Skolbibliotek blir center för pedagogiskt lärande

Written by Stefan Pålsson on augusti 28, 2015 – 16:03 -

I mars beskrev jag det fortsatta arbetet med att digitalisera den danska skolan, och för tre veckor sedan gav jag en inblick i den pågående utvärderingen av de digitala demonstrationsskolorna. Det här utvecklingsarbetet, som drog i gång 2011 med den nationella strategin för it i skolan, är numera en central del av reformen av den danska grundskolan, som trädde i kraft förra hösten.

Syftet med reformen är att skolan ska ges bättre förutsättningar att hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper och förmågor som blir allt viktigare i samhället. Skoldagen blir längre och mer sammanhållen och undervisningen ska utvecklas i en mer undersökande, skapande och kollaborativ riktning, gärna i samverkan med andra delar av samhället. Lärarna uppmuntras att arbeta tillsammans och att lära av varandra och föräldrarna ska bli mer delaktiga i skolans vardag.

Den danska grundskolan fick också en ny läroplan – Fælles mål – som lyfter fram fyra områden som ska ingå i all ämnesundervisning: innovation och entreprenörskap, it och digitala medier, språklig och kommunikativ utveckling samt elevernas allsidiga utveckling.

Samtidigt genomfördes en annan viktig förändring i skollagen: skolbiblioteket ersattes av en ny funktion, ett center för pedagogiskt lärande. 1995 blev det obligatoriskt för alla danska grundskolor att ha ett skolbibliotek som samarbetar med folkbiblioteken. Uppgiften var att ge tillgång till läromedel för undervisningen och böcker för elevernas fritidsläsning samt att ge råd och vägledning inom de här områdena. Uppgiften för centret för pedagogiskt lärande är att tillsammans med skolledningen ge stöd åt den pedagogiska utvecklingen på skolan, att förmedla kultur till eleverna, att föra in forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande och att ge stöd åt det kollegiala samarbetet.

Centret för pedagogiskt lärande kan organiseras på olika sätt beroende på kommunens och skolans förutsättningar, men det har två grundläggande funktioner: att främja elevernas lärande och trivsel samt att ge stöd och inspiration åt lärarnas pedagogiska arbete. Att ge tillgång till och vägleda i användningen av lärresurser är en viktig del av uppgiften. Här handlar det om allt ifrån skönlitteratur i fysisk och digital form till analoga och digitala lärresurser, digital utrustning och lärande upplevelser som organiseras av teatrar, muséer och andra kulturinstitutioner. En annan viktig del är att tillsammans med lärarna planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån de ramar som fastställs i läroplanen.

Det handlar inte längre enbart om att stå till tjänst med material som kan användas i undervisningen, utan om att ta aktiv del i undervisningen och att fungera som katalysator i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

I våras tog utbildningsdepartementet fram väglednings- och inspirationsmaterial som ska hjälpa skolförvaltningar, skolledare och lärare att komma igång med center för pedagogiskt lärande i skolan. I det här materialet, som kontinuerligt uppdateras, beskrivs bland annat vad ett sådant center är, vad som kännetecknar det samt vilka lagar och regler som gäller. Här ges också konkreta exempel på hur man kan gå tillväga för att utveckla en kultur för kollegialt lärande och kunskapsdelning på skolan, hur arbetet på centret kan organiseras och hur en vision för ett center för  pedagogiskt lärande kan se ut.

I materialet hänvisas också till aktuell forskning. Hit hör bland annat den rapport som tre danska forskare tog fram förra året i samband med att resultatet från den första internationella ICILS-undersökningen presenterades. I den här undersökningen analyseras för första gången åttondeklassares förmåga att förstå och använda it och digitala medier i vardagen.

Rapportens slutsats är att man i Danmark, i likhet med de flesta andra länder, hittills mest ägnat sig åt infrastruktur och hårdvara. Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt att förnya de pedagogiska arbetssätten och att få igång ett mer praktiknära samarbete kring lärande och kompetensutveckling. Här återstår mycket att göra.

En konsekvens av den danska lagändringen är att  de skolbiblioteksrelaterade föreningarna och sammanslutningarna har ändrat namn och inriktning. Danmarks Skolebibliotekarer heter numera Pædagogisk LæringsCenterForening och Kommunernes Skolebiblioteksforening går sedan en tid tillbaka under namnet Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Utbildningarna är också på väg att förändras. University College Syddanmark, som är en av de högskolor som tidigare erbjöd skolbibliotekarieutbildningar, utbildar nu istället vägledare i lärande (læringsvejleder). Tanken är att de på skolans center för pedagogiskt lärande ska samarbeta med pedagogiska experter och vägledare inom andra områden: it, matematik, naturvetenskap, och så vidare.

Kommunernes Landsforening (KL), som är Danmarks motsvarighet till SKL, genomför sedan i våras ett halvårslångt utvecklingsprojekt om it i undervisning och lärande. I det här projektet deltar representanter för femton kommuner i olika delar av Danmark. Syftet är att de ska inspireras och utveckla nya kunskaper om hur de kan utforma sina digitala strategier och hur de kan arbeta konkret för att integrera it och digitala medier i skolans vardag. Här är arbetet med center för pedagogiskt lärande en viktig pusselbit. I slutet av året arrangerar KL en konferens där projektets nyckelresultat presenteras för alla danska kommuner.

Utvecklings- och förändringsarbetet med center för pedagogiskt lärande har precis kommit igång i Danmark, så det finns goda skäl att återkomma i ärendet längre fram.


Postat i kategorin Digital kompetens, Lärares lärande, Skolbibliotek, Skolutveckling | 1 kommentar »

Landet där alla älskar att lära – vision för Finland

Written by Stefan Pålsson on augusti 14, 2015 – 16:49 -

I april skrev jag om Finlands nya läroplan för grundskolan, LP 2016, som börjar införas nästa höst och som ska förbereda eleverna för det globala, digitala och alltmer komplexa samhälle som växer fram. De övergripande målen är därför att förändra skolans verksamhetskultur och förnya undervisningen, så att eleverna kan utveckla den mångsidiga kompetens som blir allt viktigare.

Det pågår också en del mer visionärt, framåtblickande och experimenterande arbete. Ett exempel är forumet Ny utbildning, som genomfördes av Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet, under årets sex första månader. Sitra är en oberoende fond som lyder under Finlands riksdag, och har till uppgift att främja den finska samhällsutvecklingen. En del av det arbetet består i att identifiera samhällsområden som behöver reformeras, och att undersöka hur utveckling och förändring kan bli möjlig.

Ett trettiotal experter och beslutsfattare inom olika områden, med olika perspektiv på utbildning och lärande, deltog i arbetet med Ny utbildning. Under forumet arrangerades bland annat seminarier där deltagarna identifierade viktiga frågor och brainstormade kring idéer och tänkbara lösningar. De sista par månaderna genomfördes elva pilotprojekt i Helsingfors, Nurmijärvi och Uleåborg, där man på olika skolor testade några av de idéer som tagits upp på seminarierna.

Ny utbildnings facebooksida och hashtaggen #uusikoulutus (ny utbildning) på Twitter var också viktiga öppna kanaler för tankar och diskussioner. Här kunde alla intresserade delta i samtalet. Under hösten fortsätter tankeutbytet i seminarieserien Koulutuskeskiviikko (”utbildningsonsdagar”), som samordnas av Sitra med arrangeras av olika organisationer och verksamheter. Facebooksidan har bytt namn till Koulutuskeskiviikko, och framöver är det meningen att hashtaggen #koulutuskeskiviikko ska användas på Twitter.

Förra månaden kom rapporten som sammanfattar arbetet i Ny utbildning och presenterar en samlad vision för utbildning och lärande på alla nivåer i Finland: Landet där alla älskar att lära.

Redan i inledningen slås fast att Finland utbildar för gårdagens värld. Världen har förändrats snabbare än utbildningssystemet och klyftan mellan skola och verklighet blir allt större. Finland har klarat sig bra i PISA, och det har lett till att många intalar sig att skolan är bra som den är. Den finska skolan är fantastisk, för gårdagens värld. Men den är inte för dagens eller morgondagens verklighet, konstaterar rapporten.

Informationsmängden växer ständigt och lärande pågår i alla möjliga informella och formella sammanhang. Därför är det nödvändigt att alla barn och ungdomar kan hitta, utvärdera, tolka och använda information på ett konstruktivt sätt när de behöver den. Kort sagt: de behöver lära sig att lära och att tillämpa sina kunskaper och förmågor i praktiken, i autentiska sammanhang.

Det handlar inte bara om att skolan ska anpassa sig efter en förändrad verklighet. Den ska också möjliggöra förändring och en demokratisk samhällsutveckling genom att skapa nyfikna, orädda och empatiska medborgare, som kan tänka om och som har styrkan och förmågan att genomföra sina idéer. Därför är det nödvändigt att Finland blir landet där alla älskar att lära, understryker rapporten.

Ett viktigt steg på vägen är att ge mer plats för praktiskt, konkret arbete, sociala färdigheter och elevernas egna intressen, att identifiera deras styrkor och att utveckla deras förmåga att lära tillsammans med andra. I pilotprojektet Drömklubben (Unelmaklubi) tittade man närmare på hur detta kan göras utifrån modellen appreciative inquiry, som började utvecklas vid Case Western University  slutet av 80-talet. Årskurs- och ämnesöverskridande samarbetsprojekt med tematisk och verklighetsnära inriktning är en annan möjlig väg. Det här sättet att arbeta undersöktes på högstadiet i Ritaharju skola i Uleåborg under en vecka med fenomenbaserat lärande.

Rapporten understryker också betydelsen av att utveckla ett bedömningssystem som leder till att eleverna strävar efter kunskap och inte sätter betygen främst. Ett sätt att göra detta är att inkludera en portfolio med elevernas genomförda projekt och kamraternas och gruppens bedömning av den empatiska förmåga och förmågan att leda och att kommunicera med andra. Det skulle sannolikt ge en mer heltäckande och bild av vad eleven arbetat med.

En utveckling av skolans undervisning förutsätter att ensamkulturen bland lärare överges och att en mer kollaborativ och öppen delningskultur utvecklas, påpekar rapporten. I pilotprojektet Utvecklingslärare (Koulun kehittäjä­ opettajat), där man bland annat refererade till den svenska satsningen på förstelärare, undersöktes några olika vägar att möjliggöra detta.

Med utgångspunkt i makerkultur och learning-by-doing kan skolans undervisning knytas närmare lokalsamhällets vardag och den utveckling och det förändringsarbete som pågår där. Eleverna får möjligheter att tillämpa sina kunskaper och förmågor i praktiken, ute i verkligheten, samtidigt som sociala, kulturella och åldersmässiga klyftor kan överskridas på bättre sätt än idag.

I rapporten hävdas även att fixeringen vid examina och formell utbildning måste brytas. Idag är det kanske viktigare än någonsin att överskrida gränserna mellan olika kunskapsområden och att ständigt lära nytt. Det väsentliga är inte längre var man har lärt sig, utan istället vad man har lärt sig. Ett system med badges, som i rapporten kallas digitala kompetensmärken, är en möjlig väg att hantera detta.

Digitaliseringen måste utnyttjas på bättre och mer konstruktiva sätt än idag, betonar rapporten.  Användningen av digitala läromedel måste ta ordentlig fart och en mer systematisk utveckling av distansundervisning, bland annat på gymnasiet, blir allt viktigare, liksom lärandeanalytik och andra sätt att dra nytta av och bygga vidare på data om sitt eget lärande. Det är också nödvändigt att de växande klyftorna mellan olika skolor och mellan olika delar av Finland motverkas, så att alla har möjlighet till en likvärdig utbildning, oavsett bostadsort och bakgrund.

Det krävs att byråkratin kring hanteringen av skolutvecklingsprojekt börjar monteras ned. En mer öppen och flexibel försökskultur, där det är lätt och går snabbt att få medel till små undersökningar och experiment, skulle skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av skolan i Finland, sägs i rapporten. En motsvarighet till Storbritanniens satsning på What Works Network, som syftar till att samla och sprida forskning och beprövad erfarenhet som kan utveckla skola och annan offentlig verksamhet, vore ett värdefullt tillskott.

Avslutningsvis konstateras att kommande beslut kring skolans utveckling måste vara inriktade på vad elevernas behöver lära sig och inte på organisationens behov. Här är det viktigt att bryta ner de traditionella hierarkierna och öppna för en större delaktighet, så att skolledare, lärare och elever tillsammans kan utveckla, förändra och planera undervisningen.

I ett av pilotprojekten användes processmetoden living lab och designmodellen Edukata, som började utvecklas under Europeiska skoldatanätets iTEC-projekt, för att prova hur detta kan göras i praktiken. Arbetet i Majakka-Fyren, ett samarbetsnätverk för drygt 170 grundskolor som samordnas av Utbildningsstyrelsen, fokuserar både på elevernas lärande och behovet av en större delaktighet.  Kanske kan det ge en skjuts åt utvecklingen inom det här området.


Postat i kategorin Digital kompetens, Digitala klyftan, Informellt lärande, Lärares lärande, Medie- och informationskunnighet, Skolutveckling | Inga kommentarer »

Kan BBC micro:bit få fart på makerkulturen?

Written by Stefan Pålsson on juli 13, 2015 – 17:39 -

I onsdags presenterade BBC och deras tjugonio samarbetspartners projektet micro:bit: en liten enkel dator – en mikrokontroller – utan eget operativsystem som kan programmeras för att styra och samverka med andra elektroniska komponenter. I september kommer alla intresserade brittiska lärare att få varsin, och i oktober är det dags för eleverna i årskurs sju. Totalt rör det sig om ungefär en miljon elva- och tolvåringar i Storbritannien.

På sikt kommer en icke-vinstdrivande organisation se till att alla intresserade runt om i världen kan köpa micro:bit till ett lågt pris.

Projektet är en del av BBCs folkbildningssatsning Make It digital, som pågår under hela året. Här är syftet att tillsammans med en lång rad samarbetspartners från it- och utbildningsområdena väcka allmänhetens intresse för programmering och digital teknik. Detta gör man både med olika radio- och tv-program och med projekt som micro:bit.

Satsningen jämförs ibland med BBC Computer Literacy Project från början av 80-talet, då BBC bland annat utvecklade datorer i serien BBC Micro tillsammans med en datortillverkare och producerade tv-serien The Computer Programme om BASIC-programmering.

Nu handlar det framför allt om att få igång intresse och kunskaper hos barn och ungdomar. BBC micro:bit kan ses som en inkörsport till enkortsdatorer som Raspberry Pi och Arduino och ge en grundläggande förståelse för programmering och för sakernas internet: hur nästan allt i vardagen kan kopplas samman och styras digitalt.

Ända sedan regeringsskiftet 2010 har flera aktörer varnat för att Storbritannien riskerar att halka efter i den globala ekonomin, eftersom den digitala utvecklingens möjligheter inte integreras i undervisningen. Nestas rapport Next Gen., som gavs ut i januari 2011, blev startskottet för en debatt som särskilt betonade behovet av programmering och teknikförståelse.

Förra hösten kom en ny läroplan för den engelska grundskolan, som lyfter fram värdet av programmering och att eleverna lär sig lösa problem och att arbeta kreativt för att förstå hur tekniken fungerar och kan kan användas i praktiken. I Nordirland, Skottland och Wales betonas också den ökade betydelsen av programmering, datalogiskt tänkande och digitalt skapande. Men den här typen av förändringar sker inte över en natt och är inte heller någon enkel operation.

Den oberoende arbetsgruppen ETAG – Education Technology Action Group – som tillsattes av den brittiska regeringen i februari förra året, har i en enkätanalys och i en rapport pekat på behovet av ett målmedvetet skolutvecklingsarbete och en genomtänkt kompetensutveckling som drar nytta av kollaborativt lärande och aktionsforskning. För att detta ska bli möjligt krävs både en förståelse av hur digitaliseringen förändrar samhället och ett lärarorienterat perspektiv på skolans utveckling. Behovet av att eleverna engageras i sitt eget lärande och tränas i att tänka kritiskt lyfts också fram. En större tonvikt på makerkultur och kreativt skapande i samverkan med samhället utanför skolan ses som ett sätt att hantera detta.

Nestas rapport Young Digital Makers, som kom i mars, visar ett det finns ett stort intresse bland elever och föräldrar för att komma igång med digitalt skapande. De allra flesta föräldrar anser sig dock veta alldeles för lite för att rekommendera någon lämplig fritidsaktivitet för barnen. Risken för en växande digital klyfta är uppenbar. Två tredjedelar av eleverna har ägnat sig åt någon form av digitalt skapande i skolan, men drygt hälften av lärarna ställer sig frågande till om de verkligen har de kunskaper som krävs. Mycket återstår alltså att göra.

BBC och deras partners är medvetna om att det krävs gediget arbete på flera fronter samtidigt för att projektet ska lyckas. Välkända globala företag ansvarar för tekniken och arbetar för att det ska vara lätt att programmera, föra över program och att styra och kontrollera annan digital teknik med hjälp av bluetooth, sensorer, kablar och krokodilklämmor. Appar för Android och iOS är på gång.

Det finns redan en preliminär version av en snabbguide för lärare som ger en bakgrund till projektet och förklarar hur tekniken fungerar, och för engelska lärare finns kopplingar till läroplanen. Senare i sommar kommer man att lansera en webbplats som ska ge en enkel och smidig ingång till micro:bit. Korta kom igång-filmer ska visa hur tekniken kopplas ihop och användas, och efterhand kommer all hjälp och allt stöd att samlas på webbplatsen. Här ska lärare och elever även kunna ladda upp och dela med sig av sina program.

Bland BBCs partners finns företag och organisationer som utvecklar lärresurser av olika slag, till exempel robotar som kan skrivas ut med 3d-skrivare och programmeras och styras med micro:bit. Frivilligorganisationer som Code Club och CoderDojo kommer under hösten att ta fram lärresurser och arrangera särskilda träffar runt om i Storbritannien för att hjälpa barn och vuxna att komma igång.

Wellcome Trust ska hjälpa till med att visa lärare hur micro:bit kan kopplas till undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena och bidra till att underlätta förståelsen av komplexa fenomen. Genom samarbete med Computing at School och deras CAS Community samt med STEMNET, ett nationellt nätverk för lärare i naturvetenskap, teknik och matematik, hoppas BBC kunna nå de brittiska lärarna med information, kompetensutveckling och hjälp.

Frågan är förstås om micro:bit kommer att användas som det är tänkt, eller om den kommer att hamna i en låda eller säljas vidare till teknikintresserade vuxna. Miles Berry, lärare på Roehampton University och en av författarna till snabbguiden, påpekade förra veckan att det bästa sättet att se till att micro:bit verkligen kommer till nytta, är att landets skolor tar sitt ansvar och ser till att lärarna kan använda de nya möjligheterna i undervisningen.


Postat i kategorin Digital kompetens, Gemensamt lärande, Informellt lärande, Lärares lärande, Skolutveckling, Upplevelsebaserat lärande | Inga kommentarer »

Utveckla undervisningen med surfplattor

Written by Stefan Pålsson on juli 7, 2015 – 16:30 -

I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas till kreativa och självständiga lärande och problemlösare.

Fyrtiofem grundskole- och gymnasieklasser från Belgien, Italien, Litauen, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Österrike deltog i Creative Classrooms Lab. Den brittiska pedagogikforskaren Diana Bannister, som även är pedagogisk rådgivare för Europeiska skoldatanätets unionsövergripande skolutvecklingssatsning Future Classroom Lab, ansvarade för den vetenskapliga observationen och analysen.

Projektet avslutades med en konferens i Bryssel 25 mars, och under april och maj genomfördes MOOC-kursen Creative use of Tablets in Schools för tretusen lärare på European Schoolnet Academy. I slutet av maj publicerades den avslutande observationsrapporten, som analyserar projektet i sin helhet och ger rekommendationer för lärare, skolor och beslutsfattare. Slutsatser och rekommendationer sammanfattades på ett webbinarium 4 juni, och sedan ett par veckor tillbaka kan all dokumentation från projektet nås från Creative Classrooms Labs hemsida.

Under projektets gång prövades sju olika pedagogiska scenarier, vars form och innehåll utvecklats gemensamt av beslutsfattare, lärare och teknikföretag på olika workshops:

 1. Samarbete – eleverna löste problem tillsammans i grupper. De använde bland annat molntjänster som Dropbox och Google Drive och nättjänster som bloggar och Skype för att hantera samarbetet.
 2. Skapande av multimediala lärresurser för undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. Här var syftet att göra eleverna mer engagerade, reflekterande och delaktiga i undervisningen
 3. Flippa klassrummet – vad fungerar bäst i klassrummet och vad är passande att eleverna hanterar på egen hand, enskilt eller i mindre grupper, utanför klassrummet?
 4. Personanpassat lärande – fokus flyttas från lärarens undervisning till elevens lärande. Undervisningen anpassas, med teknikens hjälp,  efter den enskilde elevens behov och förutsättningar.
 5. Självständigt lärande – eleverna utvecklas genom att arbeta med autentiska projekt utanför klassrummet.
 6. Samarbete mellan skolor – eleverna dokumenterade tillsammans över nätet spår av första världskriget i sina hembygder.
 7. Samarbete och bedömning – eleverna löste problem tillsammans och värderade sina egna och varandras prestationer efteråt.

Den avslutande observationsrapporten delar in sina rekommendationer i fyra områden:

 1. Användning av surfplattor och nät
 2. Pedagogik
 3. Skolövergripande frågor
 4. Lärresurser

Först och främst krävs en stabil och fungerande infrastruktur för att surfplattorna ska komma till nytta. Beslutsfattarna har en ansvaret för att säkerställa detta. Det är också nödvändigt att det finns en teknisk supportfunktion som kan bistå lärarna med hjälp och vägledning när det behövs.

Lärarna måste få sina surfplattor före eleverna, så att de både lär sig använda tekniken och får en inblick i hur den kan utveckla och förändra undervisningen. Eleverna bör uppmuntras att använda egna surfplattor eller tillåtas att formge sina plattors utseende, så att de får ett mer personligt förhållande till dem. Det är också viktigt att de kan användas hemma, så att teknikens möjligheter blir en integrerad del av deras lärande, både i och utanför skolan.

Användningen ska ta avstamp i pedagogiken, inte i tekniken. Det gäller att dra nytta av tekniken för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och överlag anpassa undervisningen efter de enskilda elevernas förutsättningar. Möjligheterna till kunskapsdelning, samarbete och handledning över nätet ger också nya perspektiv för undervisning och lärande.

Ur pedagogisk synvinkel är det avgörande att teknikanvändning och nya arbetssätt inte hämmas av traditionella tidsstrukturer och fysiska miljöer. En mer flexibel lektionslängd och nytänkande när det gäller inredningen är viktiga delar av förändringsarbetet när surfplattor, samarbete, gemensamt skapande, en handledande roll för läraren och ett mer mobilt lärande blir en del av skolans vardag.

Nät och kollaborativa tjänster ger bättre möjligheter för läraren att följa varje elevs utveckling och att ge återkoppling när det behövs. Utvecklingen av formativ bedömning ingår i det pedagogiska utvecklingsarbetet och behöver lyftas fram. Utan en lärare som kontinuerligt kan ge hjälp och stöd som driver utvecklingen framåt, blir det svårt för eleverna att utvecklas till kreativitet och självständighet.

Det krävs en genomarbetad kompetensutvecklingsstrategi och ett aktivt arbete på flera fronter för  att få igång en fruktbar pedagogisk utveckling. Kollegialt lärande och kunskapsdelning ska uppmuntras, och överlag ska det finnas incitament för lärare att prova nya arbetssätt och att samarbeta med varandra.

För att verkligen få fart på den pedagogiska utvecklingen inom ett land, och i hela EU, krävs att det skapas en tjänst eller en nätgemenskap där man delar och diskuterar vad som fungerar och hur man bör arbeta med surfplattor, appar och nät i undervisningen.

På skolnivå behövs en vision och en strategi som tydligt visar vad som ska göras, varför det behöver göras och hur det ska bli möjligt. Här är kompetensutveckling en avgörande del. Lärarna ska vara med i det här utvecklingsarbetet redan från början och aktivt bidra till strategi och genomförande.

Det behövs en god tillgång till lärresurser anpassade för surfplattor som är lätta att hitta och att börja använda. Nationella eller regionala samlingar med kvalitetsgranskat och öppet innehåll vore till stor hjälp för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att lärare uppmuntras att skapa och dela innehåll och att aktivt dela med sig av sina erfarenheter av olika appar och nätbaserade tjänster i undervisningen.

Vad behöver de politiska beslutsfattarna göra för att få igång en pedagogiskt fungerande användning av surfplattor och andra typer av mobila enheter i undervisningen? Rapporten slår fast att det krävs ett genomtänkt angreppssätt som både rymmer en vision och bra strategier för det praktiska genomförandet.

Satsningen ska börja i liten skala med pilotprojekt som kontinuerligt utvärderas och vidareutvecklas. Det gäller att satsa rejält i skarpt läge, så att pengarna räcker fullt ut för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Halvfärdiga satsningar leder ingenstans.

Det är nödvändigt att tydliggöra hur samhället utvecklas och förändras, och varför it och digitala medier ska vara en integrerad del av undervisning och lärande. Här spelar både den skolinterna och den allmänna samhällsdebatten viktiga roller.

Väl utbyggda stödfunktioner, både för teknik och för pedagogik, behövs för att utvecklingen ska sätta igång och börja ta ordentlig fart.


Postat i kategorin Digital infrastruktur, Digitala lärresurser, En dator åt varje elev, Lärares lärande, Lärarrollen, Skolutveckling | 1 kommentar »

Ett kunskapsunderlag för framtidens skola i Norge

Written by Stefan Pålsson on juni 16, 2015 – 18:02 -

I januari förra året skrev jag om den arbetsgrupp som tillsatts före stortingsvalet av den dåvarande norska regeringen för att utreda framtidens skola. Arbetet har letts av pedagogikprofessorn Sten Ludvigsen, och går i Norge under namnet Ludvigsen-utvalget. Igår släpptes huvudutredningen, som nu ska på remiss till 15 oktober.

Utredningens syfte har varit att undersöka om den norska grundskolans ämnesundervisning hjälper eleverna att utveckla de kunskaper och färdigheter som kommer att behövas i samhälle och arbetsliv om tjugo, trettio år – eller om det krävs förändringar.

För att svara på detta har arbetsgruppen läst och analyserat forskningssynteser, internationella undersökningar och relevant forskning inom pedagogik, didaktik, ekonomi, sociologi och andra samhällsvetenskaper, och man har även initierat egna undersökningar. Arbetsgruppen har också gått igenom utvärderingen av Kunnskapsløftet, den genomgripande förnyelse av den norska skolan som trädde i kraft 2006. Kunnskapsløftet lyfte fram digital kompetens som en av läroplanens fem grundläggande färdigheter och syftade till att eleverna skulle tillägna sig ett vetenskapligt arbetssätt.

Ludvigsen-utvalgets slutsats är att den digitala utvecklingen och den pågående samhällsförändringen i stor utsträckning ställer helt andra krav på kunskaper och färdigheter än vad vi är vana vid. Vi lever i ett globalt kunskapssamhälle som bland annat präglas av en snabb teknikutveckling, växande miljöproblem, förändrade kompetensbehov i arbetslivet och utmaningar för demokratin. Därför behövs en genomgripande förändring av ämnesinnehållet i den norska grundskolan, en förändring som bygger vidare på och fördjupar den inriktning mot förmågor som Kunnskapløftet och den nya läroplanen syftade till.

Utredningen lägger särskild vikt vid utmaningarna för demokratin. Samhället utvecklas i en komplex och mångfaldig riktning där olika värde- och normsystem möts och kommer i konflikt. Dagens barn och ungdomar måste lära sig att hantera detta, vilket förstås är en stor och besvärlig, men nödvändig, nöt att knäcka. Syftet med den norska skolans undervisning är både att eleverna ska utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som de behöver för att klara sig i samhället och att den ska främja utveckling, jämlikhet och vetenskapligt tänkande.

Skolan samhällsuppdrag har varit den centrala frågan för Ludvigsen-utvalget. Det handlar om att utbilda kunniga och bildade medborgare som kan delta aktivt i det ständigt pågående arbetet med att utveckla samhället. Detta kräver att ämnesundervisningen gör det möjligt för eleverna att utveckla ämnesspecifika kompetenser, att de lär sig att lära, kommunicera, interagera, samverka och delta samt att de tränar sig i att utforska och att uttrycka sig och skapa kreativt.

När det gäller kunskaper och färdigheter i de olika ämnena betonar Ludvigsen-utvalget att det måste läggas större vikt vid djuplärande och vid elevernas kunskapsprogression. Istället för att eleverna ska lära sig mer på kortare tid måste läroplanen och undervisningen ge alla elever tid och möjlighet att utveckla de centrala ämneskompetenserna på ett mer djupgående sätt.

De ämnesövergripande kompetenserna är helt avgörande för att eleverna ska kunna utveckla de ämnesspecifika kompetenserna. Men de måste knytas tydligare till ämnena och utvecklas i ämnesundervisningen. Utredningen betonar att lärandeforskningen är helt entydig när den säger att eleverna måste involveras i metakognitiva processer för att utveckla en god begreppsförståelse och för att kunna använda dem i olika praktiska situationer. Med andra ord behöver eleverna lära sig att reflektera kring, värdera och att utveckla sitt eget lärande. Detta måste skolans undervisning träna och stimulera; det är inget som utvecklas av sig själv.

Utredningen säger också att forskningen visar att de sociala och emotionella processer som hänger samman med kommunikation, samarbete, deltagande och förståelse av hur demokratin fungerar, är viktiga för kunskapsutvecklingen i de olika ämnena. Värdet av förmågor som uthållighet, ansvar och organisationsförmåga ska inte underskattas. Både kognitiva och icke-kognitiva förmågor är betydelsefulla för elevers utveckling och lärande.

Kreativitet och innovation, kritiskt tänkande och problemlösning förutsätter ett vetenskapligt tänkande. Därför är detta en princip som måste knytas närmare utforskande och skapande och flera av de ämnesspecifika kompetenserna, påpekar utredningen. Eleverna behöver lära sig att söka, sammanställa och att kritiskt värdera information från många olika källor, att läsa avancerade texter, att tolka och förstå ett multimodalt innehåll och att göra etiska överväganden. Idag är det inte förmedling av kunskap som är viktigast för skolan, utan att hjälpa eleverna att utveckla förmågor som gör det möjligt att hantera och använda det ständiga informationsflödet.

Det rör sig om avancerade kunskaper och färdigheter som inte kan tränas genom en förmedlande undervisning. Därför är det viktigt med undervisningsmetoder som är dialoginriktade, undersökande och ger utrymme åt eleverna att tänka, prova hypoteser och att resonera. Här kan digitala lärmiljöer spela en viktig roll, alltifrån sociala medier till interaktiva simulationer.

Ludvigsen-utvalget rekommenderar att läroplanen beskriver elevernas kunskapsprogression i de olika ämnena på ett tydligare sätt än idag. Lärarna behöver också vägledningsmaterial som hjälper dem att beskriva och stödja elevernas utveckling.

Teman som det mångkulturella samhället, folkhälsa och existentiella frågor samt hållbar utveckling måste in i ämnesundervisningen på ett systematiskt sätt.

När innehållet i ämnena förändras, måste även undervisning och bedömning utvecklas och förändras. Den formativa bedömningen är särskilt viktig. Därför krävs en förändring av lärarutbildningen, en fortsatt satsning på lärares kompetensutveckling och att det kollegiala samarbetet och kunskapsutbytet stärks. Såväl huvudmän som skolledare och lärare behöver också en bättre och enklare tillgång till aktuell relevant forskning.

Utredningen betonar att det inte finns någon quick fix. Förändringsarbete tar tid. Men det krävs en genomarbetad strategi för att lyckas och en sådan behöver tas fram.

Precis som Kunnskapsløftet konstaterade för tio år sedan, så måste läroplaner och undervisning förändras för att svara mot de pågående samhällsförändringarna. De förändringar som Ludvigsen-utvalget föreslår är mer genomgripande, men bygger vidare på resonemang och tankar därifrån. Det krävs ett mer systematiskt arbete och en undervisning som hjälper och tränar eleverna att utveckla de kognitiva och icke-kognitiva färdigheter som de behöver för att klara sig i morgondagens digitala och globala samhälle.

Nu är kunskapsunderlaget färdigt. Efter remissprocessen är det dags för politikerna att ta nästa steg i arbetet med framtidens skola i Norge.


Postat i kategorin Digital kompetens, Lärares lärande, Lärarrollen, Skolutveckling | Inga kommentarer »

Datalogiskt tänkande och digitalt skapande

Written by Stefan Pålsson on maj 13, 2015 – 15:41 -

Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya och delvis annorlunda krav på skolans undervisning och vad eleverna behöver lära sig. När teknikutvecklingen går allt snabbare, är det nödvändigt att kunna tänka kreativt, samarbeta och lösa problem tillsammans med andra och att kunna dra nytta av de digitala möjligheter som öppnar sig. Detta gäller både på arbetsmarknaden och i vardagen.

Att föra in makerkulturen i skolan är ett sätt att hantera detta. Ett makerspace kan fungera som ett laboratorium för lärande, där lärare och elever tillsammans provar sig fram och hjälps åt att hitta konstruktiva svar på komplexa frågeställningar. Här har det datalogiska tänkandet (computational thinking) en given plats. Det handlar om att beskriva, analysera och lösa problem med hjälp av datorkraft. Att förstå programmering är en viktig del av detta. Skolans undervisning behöver bli bättre på att förbereda eleverna för det digitala samhälle som vi lever i.

Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, är en av dem som aktivt verkar för att få in det här sättet att tänka och arbeta i den svenska skolan. I slutet av februari presenterade han rapporten Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan och han talade nyligen både på SETT och på Framtidens lärande.

Det här förutsätter att lärarna förstår hur dagens samhälle utvecklas och förändras och att de kan se vad det innebär för lärandet och för undervisningen. De måste även ha en förståelse för programmering och datalogiskt tänkande, så att de kan lära eleverna detta. Det är också viktigt att använda den teknik som eleverna använder till vardags, utanför skolan, och att visa hur den kan användas till att skapa och tänka nytt. Detta är långtifrån självklart idag, menar Peter Parnes.

Kunskapsdelning och kollegialt lärande är ett sätt att börja ta tag i det här problemet. Tillsammans med Agneta Hedenström, som är rektor på två F-6-skolor i skolområdet Bergnäset (sörbyarna) i Luleå, har han under de senaste par åren börjat föra in makerkulturen i skolan. Med hjälp av informellt lärande och kunskapsdelning bland lärarna, ”Luleåmodellen”, vill de göra analys, processtänkande, hypotes- och prototyptester och kollaborativt digitalt skapande till naturliga delar av den dagliga undervisningen.

Till hösten kommer nio förskolor och nio grundskolor att börja arbeta med 3d-skrivare och andra digitala verktyg i undervisningen. Lärarna ska samarbeta och lära av varandra på lärknytis, pedagogiska pubar och liknande informella träffar. Det ska även skapas incitament för lärarna att utveckla goda idéer tillsammans och att prova dem i verkligheten.

Inom kort öppnas en webbplats som ska fungera som plattform för att dela och gemensamt vidareutveckla lärresurser som tydligt visar hur man kan arbeta och som även klargör kopplingen till läroplanen. Allt det här har kommit att ingå i projektet Skaepiedidh – Framtidens skapande i skolan, som finansieras av Vinnova sedan förra året och som ingår i deras satsning Digitalisering för framtidens skola. Plattformen kommer att vara öppen för alla intresserade i hela landet. En del av projektet går ut på att ta fram en affärsplan för plattformen, så att den kan leva vidare och utvecklas efter 2016, när Vinnovas finansiering upphör.

Peter Parnes identifierar sju viktiga utmaningar för skolan och integrationen av makerkulturen i undervisningen:

 1. Är bredd eller djup viktigast? Måste skolan verkligen täcka in allt? Idag är det fortfarande innehållet som står i centrum, men betydligt mer krut måste läggas på förmågorna och det livslånga lärandet. Detta pekar även Ludvigsen-utvalget på i Norge, som jag nämnde förra veckan. Om en månad presenterar gruppen sin rapport om framtidens norska skola.
 2. Elevernas tålamod och uthållighet. En viktig lärdom från OECD:s rapport om den svenska skolan, som kom förra veckan, är att svenska elever snabbt ger upp om de möter ett komplext och svårlösligt problem. En viktig del av detta är sannolikt att endast 45% av mellanstadielärarna anser att barn lär sig bäst genom att försöka hitta lösningen själv. I de andra länderna som deltar i Pisa är det i genomsnitt 83% som anser detta!
 3. Hur kommer vi förbi inspirationsstadiet och börjar gå på djupet? Här är det viktigt att få fram en progressionsmodell med tydliga steg i alla ämnen.
 4. Vad krävs för att få med alla skolor?
 5. Det gäller att skapa autentiska och relevanta uppgifter som kopplar skolans undervisning till samhället.
 6. Programmering som ett eget ämne eller datalogiskt tänkande som en del av alla ämnen, som i Finlands nya läroplan? Datalogiskt tänkande är en bättre lösning, eftersom det digitala numera är en del av ”allt” och kan vara till nytta i alla sammanhang. Alla ska inte blir programmerae, men alla måste förstå hur Internet, datorer, och programmering fungerar för att inte hamna utanför. Det är en viktig demokratifråga!
 7. Hur kan lärarutbildningen moderniseras? Hur kan lärarnas fortbildning utformas?

Här finns det mycket att ta tag i, och detta är förstås inget som går att lösa på kort tid. Men det gäller att frågeställningarna lyfts fram och börjar diskuteras och att så många som möjligt delar med sig av sina perpspektiv, insikter och erfarenheter, menar Peter Parnes. Det är ju så man hittar lösningarna på komplexa problemställningar.

Peter Parnes ger själv fyra förslag på hur makerkulturen och digitaliseringen kan integreras i skolans vardag:

 1. Kunskapsdelning och kollaborativt lärande i det utvidgade kollegiet – på och utanför nätet – lägger en god grund.
 2. Läraren ska arbeta mer med handledning och vägledning istället för att huvudsakligen ge svar och förmedla kunskap. Eleverna behöver lära sig att formulera, analysera och lösa öppna problem.
 3. Huvudmännen måste få alla rektorer att förstå värdet med att digitalisera och utveckla skolans undervisning.
 4. Skolorna ska uppmuntras att planera utvecklingen av undervisningen och att samarbeta internet och externt. Här kan konkurrensutsatta medel i kommunen vara en morot som fungerar.

Postat i kategorin Digital kompetens, Gemensamt lärande, Lärares lärande, Lärarrollen, Skolutveckling | 4 kommentarer »
RSS